HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Configuració del sondeig de faxos

background image

Configuració del sondeig de faxos

Si algú altre ha configurat que se sondegi un fax, podeu sol·licitar que aquest fax s'enviï al vostre producte.

Això es coneix com a "sondejar una altra màquina".

1.

Des de la pantalla d’inici del tauler de control del producte, toqueu el botó

Fax

.

2.

Toqueu el botó

Menú Fax

.

3.

Toqueu el botó

Opc. de recepció

.

90

Capítol 6 Fax

CAWW

background image

4.

Toqueu el botó

Recep. sondeig

.

5.

Utilitzeu el teclat numèric per introduir el número de la màquina de fax que voleu sondejar i, a

continuació, toqueu el botó

OK

.

El producte trucarà a l'altra màquina i sol·licitarà el fax.

CAWW

Configuració del sondeig de faxos

91