HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Caixa d’eines del dispositiu HP (Windows)

background image

Caixa d'eines del dispositiu HP (Windows)

Feu servir la Caixa d'eines del dispositiu HP per a Windows per veure o canviar els paràmetres del producte

des del vostre ordinador. Aquesta eina obre el servidor web incrustat d’HP del producte.

NOTA:

Aquesta eina només està disponible si es realitza una instal·lació completa quan s'instal·la el

producte.

1.

Feu clic al botó Inici i, a continuació, a l'element Programes.

2.

Feu clic al grup del producte d'HP i després a l'element Caixa d'eines del dispositiu HP.

Pestanya o secció

Descripció

Fitxa Inici

Mostra informació del producte, de

l'estat i de la configuració.

Estat del dispositiu: Mostra l'estat del producte i la duració restant aproximada dels

consumibles d'HP.

Estat dels subministraments: Mostra la vida útil restant estimada dels consumibles

d'HP. La vida útil restant real del consumible pot variar. Considereu la possibilitat de

disposar d'un recanvi del consumible disponible per instal·lar-lo quan la qualitat

d'impressió deixi de ser acceptable. No cal substituir el subministrament a no ser que la

qualitat d'impressió ja no sigui acceptable.

Configuració del dispositiu: Mostra la informació de la pàgina de configuració del

producte.

Resum de la xarxa: Mostra la informació de la pàgina de configuració de xarxa del

producte.

Informes. Permet imprimir les pàgines de configuració i d'estat dels consumibles que

genera el producte.

Event Log (Registre d'incidències): Mostra una llista de totes les incidències i els errors

del producte.

Fitxa Sistema

Permet configurar el producte des de

l'ordinador.

Informació del dispositiu: Proporciona informació bàsica sobre el producte i l'empresa.

Config. paper: Permet canviar els valors per defecte de gestió del paper per al producte.

Print Quality (Qualitat d'impressió): Permet canviar els valors predeterminats de

qualitat d'impressió del producte, inclosos els paràmetres de calibratge.

Tipus de paper: Permet configurar els modes d'impressió que corresponen als tipus de

paper que accepta el producte.

System Setup (Instal·lació del sistema): Permet canviar els valors predeterminats del

sistema del producte.

Service (Servei): Permet iniciar el procediment de neteja del producte.

Seguretat del producte: Permet definir o canviar la contrasenya del producte.

Desa i restaura: Desa les opcions actuals del producte en un fitxer de l'ordinador.

Utilitzeu aquest fitxer per carregar les mateixes opcions en un altre producte o

restaurar-les al mateix producte més tard.

NOTA:

La pestanya Sistema pot estar protegida amb contrasenya. Si el producte forma part

d'una xarxa, poseu-vos en contacte amb l'administrador abans de canviar els paràmetres

d'aquesta pestanya.

134 Capítol 7 Gestió i manteniment

CAWW

background image

Pestanya o secció

Descripció

Pestanya Impressió

Permet canviar paràmetres

d'impressió per defecte des de

l'ordinador.

Impressió: Permet canviar els paràmetres d'impressió per defecte del producte, com ara

el nombre de còpies i l'orientació del paper. Aquestes opcions són les mateixes que les

disponibles al tauler de control.

PCL5c: Permet veure i canviar els paràmetres PCL5c.

PostScript: Activa o desactiva la funció Errors PS d'impressió.

Fitxa Xarxa

Permet canviar la configuració de la

xarxa des de l'ordinador.

Els administradors de la xarxa poden utilitzar aquesta pestanya per controlar els paràmetres

relacionats amb la xarxa del producte quan està connectat a una xarxa basada en IP. També

permet a l'administrador de xarxa configurar la funció d'impressió directa sense fil. Aquesta

pestanya no apareix si el producte està connectat directament a un ordinador.

Fitxa Serveis web d'HP

Utilitzeu aquesta pestanya per configurar i utilitzar diverses eines web amb el producte.

CAWW

Caixa d'eines del dispositiu HP (Windows) 135