Nápověda pro HP LaserJet Pro 400 MFP M425

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Uživatelská příručka

background image
background image

Multifunkční zařízení HP LaserJet Pro 400

řada M425

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních o záruce

dodaných s těmito výrobky a službami. Z

tohoto dokumentu nelze vyvozovat další

záruky. Společnost HP není odpovědná za

technické nebo textové chyby nebo opomenutí

obsažená v tomto dokumentu.

Edition 1, 9/2014

Číslo dílu: CF286-91023

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

jsou ochranné

známky společnosti Adobe Systems

Incorporated.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky

společnosti Apple Computer, Inc. registrované

v USA a dalších zemích / oblastech. iPod je

ochranná známka společnosti Apple Computer,

Inc. iPod je určen pouze pro legální kopírování

či kopírování autorizované držitelem

autorských práv. Nekraďte hudbu.

Bluetooth je ochranná známka, která je

majetkem příslušného vlastníka, používaná

společností Hewlett-Packard Company na

základě licence.

Java™ je v USA ochranná známka společnosti

Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

a Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

background image

Obsah

1 Úvod k produktu ............................................................................................................................................ 1

Přehled produktu ................................................................................................................................................... 2

Pohled na produkt zepředu ................................................................................................................. 2
Pohled na produkt zezadu .................................................................................................................. 3
Umístění sériového čísla a čísla modelu ............................................................................................. 3
Uspořádání ovládacího panelu ............................................................................................................ 4
Hlavní obrazovka ovládacího panelu .................................................................................................. 4

Tisk hlášení produktu ............................................................................................................................................ 6
Odmítnutí sdílení tiskárny ..................................................................................................................................... 7

2 Zásobník papíru ............................................................................................................................................ 9

Podporované formáty papíru .............................................................................................................................. 10
Podporované typy papíru .................................................................................................................................... 12
Naplnění vstupních zásobníků ............................................................................................................................ 13

Naplnění zásobníku 1 ........................................................................................................................ 13
Naplnění zásobníku 2 ........................................................................................................................ 14
Naplnění doplňkového zásobníku 3 ................................................................................................. 16

3 Tisk ............................................................................................................................................................ 19

Podporované ovladače tiskárny (Windows) ....................................................................................................... 20
Změna nastavení tiskové úlohy (Windows) ........................................................................................................ 21

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy ...................................................................................... 21
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu ......................................... 21
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy .................................................................. 21
Změna nastavení konfigurace zařízení ............................................................................................. 22

Změna nastavení tiskové úlohy (Mac OS X) ........................................................................................................ 23

Priorita při změně nastavení tiskové úlohy ...................................................................................... 23
Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu ......................................... 23
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy .................................................................. 23
Změna nastavení konfigurace produktu .......................................................................................... 23

Tiskové úlohy pro systém Windows .................................................................................................................... 24

CSWW

iii

background image

Použití zkratky pro tisk (Windows) ................................................................................................... 24
Vytvoření zkratky pro tisk (Windows) .............................................................................................. 25
Automatický tisk na obě strany (duplexní) v systému Windows ..................................................... 27
Ruční tisk na obě strany (duplexní) v systému Windows ................................................................. 28
Tisk více stránek na list v systému Windows ................................................................................... 30
Výběr orientace stránky (Windows) .................................................................................................. 32
Výběr typu papíru (Windows) ............................................................................................................ 33
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír (Windows) ............................................................... 34
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Windows) ................................................................... 35
Vytvoření brožury (Windows) ........................................................................................................... 36

Tiskové úlohy pro systém Mac OS X .................................................................................................................... 39

Použití předvolby tisku (Mac OS X) ................................................................................................... 39
Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X) ............................................................................................... 39
Automatický oboustranný tisk (Mac OS X) ....................................................................................... 39
Ruční oboustranný tisk (Mac OS X) ................................................................................................... 39
Tisk více stránek na jeden list papíru (systém Mac OS X) ................................................................. 40
Výběr orientace stránky (Mac OS X) .................................................................................................. 41
Výběr typu papíru (Mac OS X) ............................................................................................................ 41
Tisk titulní stránky (Mac OS X) .......................................................................................................... 41
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Mac OS X) .................................................................... 41
Vytvoření brožury (Mac OS X) ........................................................................................................... 42

Další tiskové úlohy (systém Windows) ............................................................................................................... 43

Zrušení tiskové úlohy (Windows) ...................................................................................................... 43
Výběr formátu papíru (Windows) ...................................................................................................... 43
Výběr vlastního formátu papíru (Windows) ..................................................................................... 43
Tisk vodoznaků (Windows) ............................................................................................................... 44

Další tiskové úlohy (systém Mac OS X) ............................................................................................................... 45

Zrušení tiskové úlohy (Mac OS X) ...................................................................................................... 45
Výběr formátu papíru (Mac OS X) ...................................................................................................... 45
Výběr vlastního formátu papíru (Mac OS X) ..................................................................................... 45
Tisk vodoznaků (Mac OS X) ............................................................................................................... 45

Vytvoření výtisků v kvalitě pro archivaci ............................................................................................................ 46
Použití služby HP ePrint ...................................................................................................................................... 47
Použití serveru AirPrint ....................................................................................................................................... 48
Přímý tisk z portu USB ......................................................................................................................................... 49

4 Kopírování .................................................................................................................................................. 51

Vytvoření jediné kopie ......................................................................................................................................... 52
Vytvoření více kopií ............................................................................................................................................. 53
Kopírování vícestránkové předlohy .................................................................................................................... 54
Kompletování úlohy kopírování .......................................................................................................................... 55

iv

CSWW

background image

Oboustranné kopírování (duplexní) .................................................................................................................... 56
Zmenšení nebo zvětšení kopie ............................................................................................................................ 57
Kopírování identifikačních karet ......................................................................................................................... 58
Optimalizace kvality kopírování .......................................................................................................................... 59
Nastavení světlosti nebo tmavosti kopií ............................................................................................................. 60
Kopírování v režimu konceptu ............................................................................................................................. 61
Nastavení formátu a typu papíru pro kopírování na speciální papír .................................................................. 62
Nastavení nového výchozího nastavení kopírování ........................................................................................... 63
Obnovení výchozího nastavení kopírování ......................................................................................................... 64

5 Skenování ................................................................................................................................................... 65

Skenování pomocí softwaru Skenování HP (Windows) ...................................................................................... 66
Skenování pomocí softwaru Skenování HP (Mac OS X) ...................................................................................... 67
Skenování na jednotku USB flash ....................................................................................................................... 68
Nastavení skenování do síťové složky a skenování do e-mailu ......................................................................... 69
Skenování do síťové složky ................................................................................................................................. 70
Skenovat do e-mailu ........................................................................................................................................... 71
Skenování pomocí jiného softwaru ..................................................................................................................... 72

Skenování z programu vyhovujícího specifikaci TWAIN ................................................................... 72
Skenování z programu vyhovujícího specifikaci WIA ....................................................................... 72

6 Fax ............................................................................................................................................................. 73

Připojení faxu k telefonní lince ............................................................................................................................ 74
Nastavení faxu s telefonním záznamníkem ....................................................................................................... 74
Nastavení faxu se společnou linkou ................................................................................................................... 74
Nastavení pro samostatný fax ............................................................................................................................ 74
Konfigurace času, data a hlavičky faxu ............................................................................................................... 75

Používání ovládacího panelu ............................................................................................................ 75
Použití průvodce nastavením faxu HP .............................................................................................. 75

Použití speciálních znaků v záhlaví faxu ............................................................................................................. 75
Použití telefonního seznamu .............................................................................................................................. 76

Vytvoření a úprava telefonního seznamu faxu pomocí ovládacího panelu .................................... 76
Odstranění položek z telefonního seznamu ..................................................................................... 76
Vytváření a úpravy položek rychlé volby .......................................................................................... 77
Odstranění položek rychlé volby ...................................................................................................... 78
Vytváření a úpravy voleb skupinového vytáčení .............................................................................. 78
Odstranění voleb skupinového vytáčení .......................................................................................... 78

Konfigurace nastavení odesílání faxu ................................................................................................................. 80

Nastavení zvláštních symbolů a voleb vytáčení ............................................................................... 80

Nastavení směrového čísla ............................................................................................. 80

Nastavení detekce oznamovacího tónu ........................................................................................... 80

CSWW

v

background image

Tónová nebo impulsní volba .......................................................................................... 81

Nastavení automatického vytáčení a doby mezi vytáčeními ........................................................... 81
Nastavení světlosti/tmavosti a rozlišení .......................................................................................... 82

Určení výchozího nastavení světlosti/tmavosti (kontrastu) ......................................... 82
Nastavení rozlišení ......................................................................................................... 82

Nastavení účtovacích kódů ............................................................................................................... 82

Nastavení příjmu faxu ......................................................................................................................................... 84

Nastavení přesměrování faxů ........................................................................................................... 84
Nastavení režimu odpovědi .............................................................................................................. 84
Blokování nebo odblokování faxových čísel .................................................................................... 84
Nastavení počtu zazvonění ............................................................................................................... 85
Nastavení charakteristického vyzvánění .......................................................................................... 86
Nastavení upozornění na nově přijatý fax v počítači ....................................................................... 86
Použití automatického zmenšení u příchozích faxů ........................................................................ 86
Nastavení opětovného tisku faxu ..................................................................................................... 87
Nastavení hlasitosti zvuků faxu ........................................................................................................ 87

Nastavení hlasitosti výstrahy, telefonní linky a vyzvánění ........................................... 87

Nastavení razítkování přijatých faxů ................................................................................................ 87
Nastavení funkce soukromého příjmu ............................................................................................. 88

Nastavení faxování na vyžádání ......................................................................................................................... 88
Použití faxu .......................................................................................................................................................... 89

Podporované faxovací programy ..................................................................................................... 89
Zrušení faxu ....................................................................................................................................... 89

Zrušení aktuálního faxu .................................................................................................. 89
Zrušení čekající faxové úlohy ......................................................................................... 89

Odstranění faxů z paměti .................................................................................................................. 89
Použití faxu v systému DSL, PBX nebo ISDN .................................................................................... 90

DSL .................................................................................................................................. 90
PBX .................................................................................................................................. 90
ISDN ................................................................................................................................. 90

Použití faxu ve službě VoIP ............................................................................................................... 90
Zachování paměti faxu v případě výpadku napájení ........................................................................ 91
Otázky zabezpečení při připojení interních sítí k veřejným telefonním linkám ............................... 91
Faxování ze skleněné desky skeneru ............................................................................................... 91
Faxování z podavače dokumentů ..................................................................................................... 92
Použití rychlých voleb a voleb skupinového vytáčení ...................................................................... 93
Odeslání faxu ze softwaru ................................................................................................................ 93
Odeslání faxu vytočením z telefonu připojeného k faxové lince ..................................................... 95
Odeslání faxu s potvrzením .............................................................................................................. 95
Naplánování pozdějšího odeslání faxu ............................................................................................. 95
Odeslání faxu při použití kombinace elektronického a papírového dokumentu ............................. 97

vi

CSWW

background image

Použití přístupových kódů, kreditních karet nebo volacích karet .................................................... 97

Odesílání faxů do zahraničí ............................................................................................. 97

Tisk faxu ............................................................................................................................................ 98
Opakovaný tisk faxu .......................................................................................................................... 99
Automatický tisk na obě strany přijatých faxů ............................................................................... 100
Příjem faxů při zaznění faxových signálů na telefonní lince .......................................................... 100
Příjem faxů do počítače .................................................................................................................. 100

Tisk uloženého faxu se zapnutou funkcí soukromého příjmu .................................... 100

Řešení problémů faxu ....................................................................................................................................... 101

Kontrolní seznam před řešením potíží ........................................................................................... 101
Protokol trasování faxu .................................................................................................................. 103
Hlášení o chybách faxu ................................................................................................................... 103

Tisk všech sestav faxu .................................................................................................. 103
Tisk jednotlivých sestav faxu ....................................................................................... 103
Nastavení zprávy o chybě faxu .................................................................................... 104

Nastavení režimu korekce chyb faxu .............................................................................................. 104
Změna rychlosti faxu ...................................................................................................................... 104
Chybové zprávy faxu ....................................................................................................................... 105
Vyřešení problémů s odesíláním faxů ............................................................................................ 110

Na ovládacím panelu se zobrazuje chybová zpráva. ................................................... 110

Zobrazí se zpráva Chyba komunikace.. ..................................................... 110
Chybí oznamovací tón. ............................................................................... 111
Zobrazí se zpráva Fax má obsazeno.. ........................................................ 111
Zobrazí se zpráva Fax nepřijímá.. .............................................................. 112
Uvíznutý papír v podavači dokumentů ...................................................... 112
Zobrazí se zpráva Úložiště faxů je plné.. ................................................... 112
Chyba skeneru ............................................................................................ 113

Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva Připraveno bez pokusu o odeslání faxu. ..... 113
Na ovládacím panelu se zobrazí zpráva „Storing page 1“ (Ukládání stránky 1)
a dále nepokračuje. ....................................................................................................... 113
Je možné přijímat, ale ne odesílat faxy. ....................................................................... 113
Produkt je chráněn heslem ........................................................................................... 114
Nelze používat funkce faxu z ovládacího panelu. ....................................................... 114
Nelze použít tlačítka rychlé volby ................................................................................ 114
Nelze použít tlačítka skupinové volby. ........................................................................ 114
Přijměte zaznamenanou chybovou zprávu od telefonní společnosti při pokusu
o odeslání faxu. ............................................................................................................ 115
Nelze odeslat fax, když je telefon připojený k zařízení. .............................................. 115

Řešení problémů s příjmem faxů .................................................................................................... 115

Fax nereaguje. .............................................................................................................. 116

Fax má vyhrazenou telefonní linku. .......................................................... 116

CSWW

vii

background image

K produktu je připojen záznamník. ............................................................ 116
K produktu je připojeno telefonní sluchátko. ............................................ 117
Nastavení Režim odpovídání má hodnotu Ruční režim. ............................ 117
Na faxovací lince je dostupná hlasová pošta. ........................................... 117
Zařízení je připojené k telefonní službě DSL. ............................................. 118
Produkt používá telefonní službu faxování pomocí protokolu IP nebo
VoIP. ............................................................................................................ 118

Na ovládacím panelu se zobrazuje chybová zpráva. ................................................... 118

Zobrazí se zpráva Fax nebyl zjištěn.. ......................................................... 118
Zobrazí se zpráva Chyba komunikace.. ..................................................... 118
Zobrazí se zpráva Úložiště faxů je plné.. ................................................... 119
Zobrazí se zpráva Fax má obsazeno.. ........................................................ 120

Fax se přijme, ale nevytiskne. ...................................................................................... 120

Funkce Soukromý příjem je zapnutá. ........................................................ 120

Odesílatel přijme obsazovací signál. ............................................................................ 120

K zařízení je připojeno sluchátko. .............................................................. 120
Používá se rozdělovač telefonní linky. ...................................................... 120

Chybí oznamovací tón. ................................................................................................. 121
Na lince PBX nelze odesílat ani přijímat faxy. .............................................................. 121

Řešení obecných problémů s faxem ............................................................................................... 121

Odesílání faxů je pomalé .............................................................................................. 121
Kvalita faxu je nízká. ..................................................................................................... 122
Fax je oříznut nebo se vytiskne na dvou stranách ....................................................... 122

7 Správa a údržba ......................................................................................................................................... 125

Použití nástroje HP Reconfiguration Utility ke změně připojení produktu ...................................................... 126
Nastavení funkce HP Wireless Direct ................................................................................................................ 127
Použití aplikací Webových služeb HP ................................................................................................................ 128
Konfigurace nastavení sítě IP ............................................................................................................................ 129

Zobrazení nebo změna nastavení sítě ............................................................................................ 129
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu ......................................... 129
Přejmenování produktu v síti .......................................................................................................... 129
Rychlosti připojení a nastavení oboustranného tisku .................................................................... 130

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 131
Nástroj HP Utility pro systém Mac OS X ............................................................................................................ 133

Spuštění nástroje HP Utility ............................................................................................................ 133
Funkce nástroje HP Utility ............................................................................................................... 133

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 134
Funkce zabezpečení produktu .......................................................................................................................... 135

Zamknutí zařízení ........................................................................................................................... 135
Nastavení nebo změna hesla produktu .......................................................................................... 135

viii

CSWW

background image

Úsporná nastavení ............................................................................................................................................. 136

Tisk v režimu EconoMode ............................................................................................................... 136
Nastavení doby pro přechod do úsporného režimu ....................................................................... 136
Nastavení intervalu automatického vypnutí .................................................................................. 136

Tisk v případě, že tonerová kazeta dosáhne konce životnosti ........................................................................ 138

Povolení nebo zakázání funkce Velmi nízká úroveň ...................................................................... 138

Uchovávání a recyklace spotřebního materiálu ............................................................................................... 140

Recyklace spotřebního materiálu ................................................................................................... 140
Skladování tonerové kazety ........................................................................................................... 140

Návod k výměně ................................................................................................................................................ 141

Výměna tonerové kazety ................................................................................................................ 141

Paměť ................................................................................................................................................................. 143
Aktualizace firmwaru ........................................................................................................................................ 144

Ruční aktualizace firmwaru produktu ............................................................................................ 144
Nastavení automatické aktualizace firmwaru produktu ............................................................... 144

8 Řešení potíží ............................................................................................................................................. 145

Kontrolní seznam řešení potíží ......................................................................................................................... 146

Krok 1: Kontrola, zda je produkt správně nastaven ....................................................................... 146
Krok 2: Kontrola kabelového nebo bezdrátového připojení .......................................................... 146
Krok 3: Kontrola, zda se na ovládacím panelu nezobrazují chybové zprávy ................................. 147
Krok 4: Kontrola papíru ................................................................................................................... 147
Krok 5: Kontrola softwaru .............................................................................................................. 147
Krok 6: Kontrola funkce tisku ......................................................................................................... 147
Krok 7: Kontrola funkce kopírování ................................................................................................ 147
Krok 8: Kontrola tonerové kazety .................................................................................................. 147
Krok 9: Pokus o odeslání tiskové úlohy z počítače ........................................................................ 147
Krok 10: Přesvědčte se, že je produkt v síti. ................................................................................... 147

Obnovení výchozích nastavení z výroby ........................................................................................................... 148
Systém nápovědy na ovládacím panelu ........................................................................................................... 149
Interpretace zpráv ovládacího panelu .............................................................................................................. 150

Typy zpráv ovládacího panelu ........................................................................................................ 150
Zprávy ovládacího panelu ............................................................................................................... 150

49 Chyba, Vypněte-zapněte ......................................................................................... 150
50.x Chyba fix. j. ............................................................................................................ 150
51.XX Chyba .................................................................................................................. 150
54.XX Chyba .................................................................................................................. 151
55.X Chyba .................................................................................................................... 151
57 Chyba ventil., Vypněte-zapněte .............................................................................. 151
59.X Chyba .................................................................................................................... 151
79 Chyba, Vypněte-zapněte ......................................................................................... 152

CSWW

ix

background image

79 Chyba servis ............................................................................................................. 152
Černá kazeta je téměř prázdná .................................................................................... 152
Čištění ........................................................................................................................... 153
Dochází černá kazeta. ................................................................................................... 153
Chyba tisku, stiskněte OK ............................................................................................. 153
Chyba zařízení, stiskněte OK ........................................................................................ 153
Instalujte černou kazetu ............................................................................................... 153
Je nainstalována použitá černá kazeta Pokračujte stisknutím tlačítka [OK] .............. 154
Málo paměti Stiskněte tlačítko OK. .............................................................................. 154
Nainstalován originální spotřební materiál HP. ........................................................... 154
Naplňte zásobník <X> [OK] zobr. dostupná média ...................................................... 154
Nekompatibilní černá kazeta ....................................................................................... 154
Neočekávaný formát papíru v zásobníku <X> Vložte formát <size> Stiskněte [OK] . 154
Neplatný ovladač Stiskněte [OK] .................................................................................. 155
Nepodporovaná černá kazeta Pokračujte stisknutím tlačítka [OK] ............................ 155
Odstranění přepravního materiálu z tonerové kazety ................................................ 155
Otevřená dvířka ............................................................................................................ 155
Otevřená zadní dvířka ................................................................................................... 155
Použít zás. 1, <BĚŽNÝ> <FORMÁT>/OK zaháj. režim čištění ....................................... 156
Použít zás. 1 <TYP> <FORMÁT>, OK zobr. dostupná média ........................................ 156
Použít zás. č. <X> <TYP> <FORMÁT> ........................................................................... 156
Ruční oboustranný tisk, použít zás. 1. Stiskněte OK. .................................................. 156
Ruční podávání <FORMÁT> <TYP>, OK zobr. dostupná média .................................... 156
Selhání tisku, stiskněte OK. Pokud se chyba opak. – vyp. a zap. ................................ 156
Uvíznutí papíru v zásobníku 1, odstr. uvíznutí a stiskněte OK .................................... 157
Vyměňte černou kazetu ............................................................................................... 157

Papír se nesprávně podává nebo uvíznul ......................................................................................................... 158

Produkt nepodává papír ................................................................................................................. 158
Produkt podává více listů papíru .................................................................................................... 158
Zabránění uvíznutí papíru ............................................................................................................... 158

Odstranění uvíznutého papíru .......................................................................................................................... 159

Místa uvíznutí .................................................................................................................................. 159
Odstranění uvíznutého média z podavače dokumentů ................................................................. 160
Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 1 ............................................................................... 161
Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku 2 ............................................................................... 163
Odstranění uvíznutého papíru z doplňkového zásobníku 3 .......................................................... 165
Odstranění uvíznutí z výstupní přihrádky ...................................................................................... 166
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti jednotky pro oboustranný tisk ....................................... 166
Odstranění uvíznutého papíru z oblasti fixační jednotky .............................................................. 167

Zlepšení kvality tisku ........................................................................................................................................ 169

Kontrola nastavení typu papíru (Windows) .................................................................................... 169

x

CSWW

background image

Kontrola nastavení typu papíru (systém Mac OS X) ....................................................................... 169
Kontrola stavu tonerové kazety ..................................................................................................... 170

Tisk stránky stavu spotřebního materiálu ................................................................... 170
Kontrola stavu spotřebního materiálu ......................................................................... 170

Tisk čisticí stránky ........................................................................................................................... 170
Kontrola poškození tonerové kazety ............................................................................................. 170
Kontrola papíru a tiskového prostředí ........................................................................................... 171

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP ........................................ 171
Kontrola pracovního prostředí produktu ..................................................................... 172

Kontrola nastavení tiskových úloh ................................................................................................. 172

Kontrola nastavení režimu EconoMode ....................................................................... 172

Použití ovladače tisku, který nejlépe odpovídá vašim tiskovým potřebám .................................. 172

Řešení potíží s kvalitou kopírování ................................................................................................................... 174

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru .............................................................................. 174
Kontrola nastavení papíru .............................................................................................................. 175
Optimalizace pro text nebo obrázky .............................................................................................. 175
Kopírování od okraje k okraji .......................................................................................................... 176
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................................... 176

Řešení potíží s kvalitou skenování .................................................................................................................... 178

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru .............................................................................. 178
Kontrola nastavení rozlišení ........................................................................................................... 178
Kontrola nastavení barev ............................................................................................................... 179
Optimalizace pro text nebo obrázky .............................................................................................. 179
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................................... 180

Řešení potíží se skenováním do e-mailu .......................................................................................................... 182

Nelze se připojit k poštovnímu serveru .......................................................................................... 182
Nepodařilo se odeslat e-mail .......................................................................................................... 182
Nelze skenovat ................................................................................................................................ 182

Řešení problémů se skenováním do síťové složky ........................................................................................... 183

Skenování se nezdařilo ................................................................................................................... 183

Řešení potíží s kvalitou faxu ............................................................................................................................. 184

Kontrola nečistot na skenovací ploše skeneru .............................................................................. 184
Kontrola nastavení rozlišení odesílaného faxu .............................................................................. 184
Optimalizace pro text nebo obrázky .............................................................................................. 185
Kontrola nastavení opravy chyb ..................................................................................................... 185
Odeslání na jiný fax ......................................................................................................................... 186
Čištění podávacích válečků a oddělovací podložky podavače dokumentů ................................... 186
Kontrola nastavení přizpůsobení na stránku ................................................................................. 187
Kontrola faxu odesílatele ............................................................................................................... 187
Provedení diagnostického testu faxu ............................................................................................. 188

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. ............................................................................................................. 189

CSWW

xi

background image

Produkt netiskne. ............................................................................................................................ 189
Produkt tiskne pomalu. .................................................................................................................. 189

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB ...................................................................................................... 190

Nabídka USB flash disku se po připojení zařízení USB nezobrazí .................................................. 190
Soubor netiskne z úložiště USB. ..................................................................................................... 190
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce USB flash disku .................................... 190

Řešení potíží s přímým připojením .................................................................................................................... 191
Řešení potíží s kabelovou sítí ............................................................................................................................ 192

Špatné fyzické připojení. ................................................................................................................. 192
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu ........................................................................... 192
Počítač nekomunikuje s produktem. .............................................................................................. 192
Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě ....................................................... 193
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou. ................................. 193
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny. ................................................ 193
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná. ................................................. 193

Řešení potíží s bezdrátovou sítí ........................................................................................................................ 194

Kontrolní seznam bezdrátové konektivity ..................................................................................... 194
Produkt po dokončení bezdrátové konfigurace netiskne .............................................................. 194
Produkt netiskne a počítač má nainstalovanou bránu firewall třetí strany .................................. 195
Bezdrátové připojení po přesunutí bezdrátového směrovače nebo produktu nefunguje ............ 195
K bezdrátovému produktu nelze připojit více počítačů ................................................................. 195
Bezdrátový produkt přestává při připojení k síti VPN komunikovat ............................................. 195
Síť není uvedena v seznamu bezdrátových sítí .............................................................................. 195
Bezdrátová síť nefunguje ................................................................................................................ 195
Provedení diagnostického testu bezdrátové sítě .......................................................................... 196
Redukce rušení v bezdrátové síti .................................................................................................... 196

Odstraňování problémů se softwarem zařízení v systému Windows .............................................................. 197

Ovladač tisku pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna ...................................................... 197
Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva ............................................................... 197
Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne ................................................................................. 197

Řešení potíží se softwarem produktu v systému Mac OS X ............................................................................. 199

V seznamu Tisk a fax nebo Vytisknout a skenovat není ovladač tisku uveden. ............................ 199
Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Tisk a fax nebo Vytisknout
a skenovat ....................................................................................................................................... 199
Ovladač tisku nenastavil automaticky zařízení zvolené v seznamu Tisk a fax nebo Vytisknout
a skenovat ....................................................................................................................................... 199
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu .......................................................... 200
Při připojení kabelem USB se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Tisk
a fax nebo Vytisknout a skenovat .................................................................................................. 200
Pro připojení USB používáte obecný ovladač tisku ........................................................................ 200

Odebrání softwaru (Windows) .......................................................................................................................... 201

xii

CSWW

background image

Odebrání softwaru (Mac OS X) .......................................................................................................................... 202

9 Spotřební materiál a příslušenství .............................................................................................................. 203

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu ................................................................. 204
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního spotřebního materiálu ....................................................... 204
Webové stránky společnosti HP proti padělání ................................................................................................ 204

Rejstřík ........................................................................................................................................................ 205

CSWW

xiii

background image

xiv

CSWW

background image

1