עזרה HP LaserJet Pro 400 MFP M425

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

background image
background image

ס

ד

ר

ת

HP LaserJet Pro 400 MFP M425

דמ

רי

ך

שמתשמל

background image

וכז

יו

ת

י

ו

רצ

י

ם

ו

ר

י

ש

יו

ן

©

2014

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P

.

ש

כ

לופ

,

תה

המא

וא

רת

וג

ם

לל

א

האשרה

רמ

א

ש

ו

ב

בתכ

א

וס

רי

ם

,

אלא

כ

יפ

יתמש

ר

ז

תא

קוחה

נעל

יי

ן

ז

וכ

יו

ת

יו

רצ

י

ם

.

מה

י

עד

לולכה

מב

ךמס

ז

ה

כ

ופ

ף

של

י

ונ

יי

ם

לל

א

וה

העד

רמ

א

ש

.

בתכ

י

רחאה

יו

ת

יה

יח

ד

י

ם

ע

וב

ר

ומה

רצ

י

ם

ו

שה

יר

ו

ית

ם

לש

HP

וצמ

ינ

י

ם

רהצהב

ו

ת

רחאה

יו

ת

מה

ופ

ושר

ת

נה

ול

ו

ת

לכל

ומ

רצ

שו

יר

ו

ת

.

א

ין

ל

שרפ

ד

רב

מב

ךמס

ז

ה

כ

רחא

יו

ת

ונ

תפס

.

HP

ל

א

אשית

רחאב

יו

ת

של

גי

וא

ת

נכט

יו

ת

וא

ועט

יו

ת

רע

י

הכ

וא

וטמשה

ת

מב

ךמס

ז

ה

.

Edition 1, 9/2014

קמ

"

ט

:

CF286-91031

וכז

יו

ת

ס

י

נמ

י

מ

רחס

Adobe

®

,

Acrobat

®

ו

-

PostScript

®

םה

יס

נמ

י

ם

מ

רחס

יי

ם

לש

Adobe Systems Incorporated

.

Apple

ו

ולה

וג

לש

Apple

םה

יס

נמ

י

ם

מ

רחס

יי

ם

לש

Apple Computer, Inc.

,

ושרה

מ

י

ם

ראב

ה

"

ב

ו

דמב

י

ונ

ת

/

זא

ור

י

ם

רחא

י

ם

.

iPod

וה

א

יס

ןמ

מ

רחס

י

לש

Apple

Computer, Inc.

.

iPod

ומ

רת

הקתעהל

קר

האשרהב

שמ

טפ

י

ת

וא

לש

לעב

זה

וכ

יו

ת

.

א

ל

ונגת

ב

ומ

יס

הק

.

Bluetooth

וה

א

יס

ןמ

מ

רחס

שה

יי

ך

לעבל

יו

ו

צמנה

א

שב

י

שומ

רבח

ת

Hewlett-Packard

ב

כ

ופ

ף

רל

שי

יו

ן.

Java™

וה

א

יס

ןמ

מ

רחס

י

לש

Sun Microsystems,

Inc.

ראב

ה

"

ב

.

Microsoft®

,

Windows®

ו

-

Windows XP®

םה

יס

נמ

י

ם

מ

רחס

יי

ם

ושר

מ

י

ם

לש

Microsoft

Corporation

ראב

ה

"

ב

.

UNIX

®

וה

א

יס

ןמ

מ

רחס

י

ושר

ם

לש

The Open Group

.

background image

ות

ןכ

נעה

יי

נ

י

ם

1

יה

רכ

ו

ת

םע

ומה

רצ

.............................................................................................................................................

1

במ

ט

י

ומה

רצ

..............................................................................................................................................................

2

במ

ט

למ

נפ

י

ם

לע

ומה

רצ

............................................................................................................................

2

במ

ט

מ

וחא

ר

לע

ומה

רצ

.............................................................................................................................

3

מ

י

וק

ם

לש

מה

רפס

יסה

ד

ור

י

ו

מ

רפס

דה

םג

....................................................................................................

3

רפ

י

תס

ול

ח

רקבה

ה

...................................................................................................................................

4

מ

ךס

יתפה

הח

לש

ול

ח

רקבה

ה

...................................................................................................................

4

דה

תספ

ד

ו

וח

ת

ומ

רצ

...................................................................................................................................................

6

בתכ

-

וי

ות

ר

לש

ש

י

ות

ף

דמ

וספ

ת

....................................................................................................................................

7

2

גמ

ש

נ

יי

ר

........................................................................................................................................................

9

וג

לד

י

ני

יר

מתנ

כ

י

ם

...................................................................................................................................................

10

וס

גי

נ

יי

ר

מתנ

כ

י

ם

....................................................................................................................................................

12

עט

י

תנ

שגמ

י

זהה

הנ

.................................................................................................................................................

13

ןעט

תא

שגמ

1

......................................................................................................................................

13

ןעט

תא

שגמ

2

......................................................................................................................................

14

ןעט

תא

שגמ

3

ואה

צפ

יו

נ

ל

י

....................................................................................................................

16

3

דה

הספ

.........................................................................................................................................................

19

להנמ

י

דמ

תספ

מתנ

כ

י

ם

)

Windows

(

..........................................................................................................................

20

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

)

Windows

(

..................................................................................................................

21

דע

י

ופ

ת

של

י

ונ

י

דגה

רו

ת

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

.....................................................................................................

21

ש

י

ונ

י

דגהה

רו

ת

ל

ג

ב

י

לכ

ע

וב

ד

ו

ת

דהה

הספ

דע

ל

ס

גי

ר

ת

ותה

הנכ

....................................................................

21

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

רב

יר

ת

חמה

לד

ע

וב

ר

לכ

ע

וב

ד

ו

ת

דהה

הספ

..............................................................................

21

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

וצתה

ר

ה

לש

ומה

רצ

............................................................................................................

21

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

)

Mac OS X

(

..................................................................................................................

23

דע

י

ופ

ת

של

י

ונ

י

דגה

רו

ת

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

.....................................................................................................

23

ש

י

ונ

י

דגהה

רו

ת

ל

ג

ב

י

לכ

ע

וב

ד

ו

ת

דהה

הספ

דע

ל

ס

גי

ר

ת

ותה

הנכ

....................................................................

23

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

רב

יר

ת

חמה

לד

ע

וב

ר

לכ

ע

וב

ד

ו

ת

דהה

הספ

..............................................................................

23

ש

י

ונ

י

דגה

רו

ת

וצתה

ר

ה

לש

ומה

רצ

............................................................................................................

23

שמ

י

ומ

ת

דה

הספ

ב

-

Windows

...................................................................................................................................

24

iii

HEWW

background image

ש

י

שומ

יקב

וצ

ר

ד

ר

ך

דהל

הספ

)

Windows

(

.................................................................................................

24

י

צ

יר

ת

יק

וצ

ר

ד

ר

ך

דהל

הספ

)

Windows

(

.....................................................................................................

25

דה

הספ

וטוא

טמ

י

ת

נשמ

י

צ

ד

י

דה

ף

ב

-

Windows

.........................................................................................

26

דה

הספ

י

ד

ני

ת

נשמ

י

צ

ד

י

דה

ף

ב

-

Windows

...............................................................................................

28

דה

תספ

ומע

ד

י

ם

רמ

ו

ב

י

ם

גב

לי

יו

ן

ב

-

Windows

...........................................................................................

29

יחב

ר

ת

כ

יו

ון

דהה

הספ

)

Windows

(

..........................................................................................................

31

יחב

ר

ת

וס

ג

נה

יי

ר

)

Windows

(

.................................................................................................................

32

דה

תספ

ומעה

ד

רה

א

וש

ן

וא

רחאה

ון

לע

נ

יי

ר

וש

הנ

)

Windows

(

....................................................................

34

תה

תמא

וג

לד

מ

ךמס

ל

וג

לד

דה

ף

)

Windows

(

.............................................................................................

35

י

צ

יר

ת

וח

רב

ת

)

Windows

(

.......................................................................................................................

36

שמ

י

ומ

ת

דה

הספ

ב

-

Mac OS X

...................................................................................................................................

39

ש

י

שומ

רעב

הכ

ומ

דג

ר

ת

רמ

א

ש

דהל

הספ

)

Mac OS X

(

..................................................................................

39

י

צ

יר

ת

רע

הכ

ומ

דג

ר

ת

רמ

א

ש

דהל

הספ

)

Mac OS X

(

......................................................................................

39

דה

הספ

וטוא

טמ

י

ת

לע

נש

י

צ

ד

י

דה

ף

)

Mac OS X

(

.......................................................................................

39

דה

הספ

י

ד

ני

ת

נשמ

י

צ

ד

י

דה

ף

)

Mac OS X

(

................................................................................................

39

דה

תספ

מ

רפס

ומע

ד

י

ם

לע

ג

לי

יו

ן

ני

יר

חא

ד

)

Mac OS X

(

..............................................................................

40

יחב

ר

ת

כ

יו

ון

דהה

הספ

)

Mac OS X

(

...........................................................................................................

41

יחב

ר

ת

וס

ג

נה

יי

ר

)

Mac OS X

(

.................................................................................................................

41

דה

תספ

ומע

ד

רעש

)

Mac OS X

(

...............................................................................................................

41

ש

י

ונ

י

וג

לד

לש

מ

ךמס

ךכ

ש

י

ת

א

י

ם

ל

וג

לד

דה

ף

)

Mac OS X

(

..........................................................................

41

י

צ

יר

ת

וח

רב

ת

)

Mac OS X

(

.......................................................................................................................

41

שמ

י

ומ

ת

דה

הספ

ונ

ופס

ת

)

Windows

(

........................................................................................................................

43

ב

לוטי

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

)

Windows

(

...........................................................................................................

43

יחב

ר

ת

וג

לד

נה

יי

ר

)

Windows

(

................................................................................................................

43

יחב

ר

ת

וג

לד

נ

יי

ר

ומ

ת

םא

א

שי

י

ת

)

Windows

(

............................................................................................

43

דה

תספ

יס

נמ

י

מ

י

ם

)

Windows

(

..............................................................................................................

44

שמ

י

ומ

ת

דה

הספ

ונ

ופס

ת

)

Mac OS X

(

........................................................................................................................

45

ב

לוטי

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

)

Mac OS X

(

...........................................................................................................

45

יחב

ר

ת

וג

לד

נה

יי

ר

)

Mac OS X

(

................................................................................................................

45

יחב

ר

ת

וג

לד

נ

יי

ר

ומ

ת

םא

א

שי

י

ת

)

Mac OS X

(

............................................................................................

45

דה

תספ

יס

נמ

י

מ

י

ם

)

Mac OS X

(

..............................................................................................................

45

י

צ

יר

ת

דה

וספ

ת

אב

י

וכ

ת

רא

כ

יו

ן

...................................................................................................................................

46

ש

י

שומ

ב

-

HP ePrint

................................................................................................................................................

47

ש

י

שומ

ב

-

AirPrint

...................................................................................................................................................

48

דה

תספ

USB

שי

יר

ה

..................................................................................................................................................

49

4

הקתעה

........................................................................................................................................................

51

י

צ

יר

ת

וע

קת

.............................................................................................................................................................

52

דה

תספ

מ

רפס

וע

יקת

ם

..............................................................................................................................................

53

תקתעה

מ

ךמס

וקמ

ר

רמ

ו

הב

ומע

ד

י

ם

...........................................................................................................................

54

א

י

וס

ף

ע

וב

ד

ת

הקתעה

...............................................................................................................................................

55

HEWW

iv

background image

הקתעה

נשמ

י

צ

י

ד

י

דה

ף

)

דה

הספ

ד

ו-

צ

ד

ד

י

ת

(

................................................................................................................

56

הנטקה

וא

הלדגה

לש

וע

קת

......................................................................................................................................

57

תקתעה

טרכ

י

יס

ז

י

וה

י

...............................................................................................................................................

58

מ

וטי

ב

א

י

וכ

ת

הקתעהה

.............................................................................................................................................

59

תה

םא

תא

יהבה

רו

ת

וא

והכה

ת

לש

ועה

יקת

ם

...............................................................................................................

60

הקתעה

בצמב

ט

י

הטו

................................................................................................................................................

61

דגה

ר

ת

וג

לד

נה

יי

ר

ו

וסה

ג

ולש

ע

וב

ר

הקתעה

לע

נ

יי

ר

מ

יו

ח

ד

............................................................................................

62

בק

תעי

דגה

רו

ת

הקתעה

ח

ושד

ת

רבכ

יר

ת

חמ

לד

.............................................................................................................

63

חש

זו

ר

דגה

רו

ת

רב

יר

ת

חמה

לד

לש

הקתעה

...................................................................................................................

64

5

רס

י

הק

..........................................................................................................................................................

65

רס

י

הק

ועצמאב

ת

ות

תנכ

HP Scan

)

Windows

(

...........................................................................................................

66

רס

י

הק

ועצמאב

ת

ות

תנכ

HP Scan

)

Mac OS X

(

...........................................................................................................

67

רס

י

הק

ל

וכ

ןנ

USB Flash

..........................................................................................................................................

68

דגה

ר

ת

מה

א

יפ

ינ

י

ם

לש

רס

י

הק

ל

ית

יק

י

ת

תשר

ו

רס

י

הק

ל

ד

ו

רא

א

רטקל

ו

ני

...........................................................................

69

רס

י

הק

ל

ית

יק

י

ת

תשר

................................................................................................................................................

70

רס

י

הק

ל

ד

ו

רא

א

רטקל

ו

ני

............................................................................................................................................

71

רס

י

הק

ועצמאב

ת

ות

ונכ

ת

רחא

ו

ת

...............................................................................................................................

72

רס

י

הק

ותמ

נכ

י

ת

ות

תמא

-

TWAIN

............................................................................................................

72

רס

י

הק

ותמ

נכ

י

ת

ות

תמא

-

TWAIN

............................................................................................................

72

6

סקפ

............................................................................................................................................................

73

יח

וב

ר

סקפה

וקל

לט

ופ

ן

.............................................................................................................................................

74

דגה

ר

ת

סקפ

םע

שמ

י

וב

ן

לש

לט

ופ

ן

..............................................................................................................................

74

יח

וב

ר

ו

הנקתה

לש

סקפ

םע

ולש

תח

לט

ופ

ן

...................................................................................................................

74

דגה

ר

ת

ה

סקפ

ןקתהכ

מצע

א

י

.....................................................................................................................................

74

דגה

ר

ת

העשה

,

תה

רא

יך

ו

וכה

רת

ת

לש

סקפה

.................................................................................................................

75

ש

י

שומ

ולב

ח

רקבה

ה

..............................................................................................................................

75

ש

י

שומ

ב

-

HP Fax Setup Wizard

)

א

ףש

דגה

ר

ת

סקפה

לש

HP

(

..................................................................

75

ש

י

שומ

ותב

וי

ם

מ

יו

ח

ד

י

ם

ב

וכ

רת

ו

ת

סקפ

.......................................................................................................................

75

ש

י

שומ

ב

רפס

לטה

ופ

ני

ם

...........................................................................................................................................

76

ש

י

שומ

ולב

ח

רקבה

ה

ל

י

צ

יר

ה

רעלו

י

הכ

לש

רפס

לטה

ופ

ני

ם

לש

סקפה

.............................................................

76

יחמ

תק

רע

כ

י

ם

ב

נפ

סק

לטה

ופ

ני

ם

.............................................................................................................

76

י

צ

יר

ת

רע

כ

י

יח

וג

יהמ

ר

רעו

י

םתכ

...............................................................................................................

77

יחמ

תק

רע

כ

י

יח

וג

יהמ

ר

..........................................................................................................................

78

י

צ

יר

ת

רע

כ

י

יח

וג

ובק

יתצ

רעו

י

םתכ

...........................................................................................................

78

יחמ

תק

רע

כ

י

יח

וג

ובק

יתצ

......................................................................................................................

78

בק

תעי

דגה

רו

ת

לש

י

תח

סקפ

......................................................................................................................................

79

דגה

ר

ת

א

רשפ

וי

ו

ת

ו

למס

י

ם

מ

יו

ח

ד

י

ם

יחל

וג

................................................................................................

79

דגה

ר

ת

יק

ד

ו

תמ

יח

וג

............................................................................................................

79

דגה

ר

ת

ז

י

וה

י

לצ

לי

יחה

וג

.........................................................................................................................

79

v

HEWW

background image

יח

וג

לצ

לי

י

ם

וא

יח

וג

יפקתמ

ם

...............................................................................................

80

דגה

ר

ת

יח

וג

וח

ז

ר

וטוא

טמ

י

וז

ןמ

ב

ין

ולועפ

ת

יח

וג

וח

ז

ר

................................................................................

80

דגה

ר

ת

יהב

ר

/

ההכ

ו

ר

ז

ולו

צ

י

ה

...................................................................................................................

81

בק

תעי

דגה

רו

ת

רב

יר

ת

חמ

לד

יהבל

ר

/

ההכ

)

ני

וג

ד

יו

ת

(

................................................................

81

דגה

ר

ת

רה

ז

ולו

צ

י

ה

................................................................................................................

81

דגה

ר

ת

וק

ד

י

יח

ו

ב

...................................................................................................................................

81

בק

תעי

דגה

רו

ת

לבק

ת

יסקפה

ם

..................................................................................................................................

83

דגה

ר

ת

עה

רב

ת

סקפ

ןעמנל

.....................................................................................................................

83

דגה

ר

ת

בצמ

הנעמ

.................................................................................................................................

83

יסח

המ

לש

מ

רפס

י

סקפ

ו

רסה

ת

יסחה

המ

..................................................................................................

83

דגה

ר

ת

מ

רפס

לוצלצה

י

ם

דע

הנעמל

..........................................................................................................

84

דגה

ר

ת

לוצלצ

י

י

וח

ד

י

..............................................................................................................................

84

דגה

ר

ת

וה

העד

ע

וב

ר

סקפ

ח

שד

לבקתמה

חמב

ש

ב

.......................................................................................

85

ש

י

שומ

הנטקהב

וטוא

טמ

י

ת

ל

יסקפ

ם

נ

נכ

יס

ם

............................................................................................

85

בק

תעי

דגה

רו

ת

דהל

הספ

וח

ז

ר

ת

לש

סקפ

...................................................................................................

86

דגה

ר

ת

וע

תמצ

לוקה

לש

סקפה

................................................................................................................

86

דגה

ר

ת

וע

תמצ

לוקה

לש

וערתה

ת

,

וע

תמצ

וק

לטה

ופ

ן

ועו

תמצ

לוצלצה

.......................................

86

דגה

ר

ת

יסקפ

ם

םע

וח

תמת

'

לבקתה

'

.........................................................................................................

86

דגה

ר

ת

מ

א

יפ

ין

הלבקה

טרפה

י

ת

...............................................................................................................

86

דגה

ר

ת

לואשת

סקפ

..................................................................................................................................................

87

ש

י

שומ

ב

סקפ

..........................................................................................................................................................

88

ות

נכ

יו

ת

סקפ

מתנ

וכ

ת

...........................................................................................................................

88

ב

לוטי

סקפ

............................................................................................................................................

88

ב

לוטי

ה

סקפ

ונה

יחכ

............................................................................................................

88

ב

לוטי

ע

וב

ד

ת

סקפ

הנתמהב

.................................................................................................

88

יחמ

תק

יסקפ

ם

זהמ

י

רכ

ון

........................................................................................................................

88

ש

י

שומ

ב

סקפ

רעמב

וכ

ת

DSL

,

PBX

וא

ISDN

.............................................................................................

89

DSL

..................................................................................................................................

89

PBX

..................................................................................................................................

89

ISDN

.................................................................................................................................

89

ש

י

שומ

ב

סקפ

שב

יר

ו

ת

VoIP

....................................................................................................................

89

וחה

רמ

ומשה

ר

ב

זי

רכ

ון

סקפה

נ

רמש

םג

רקמב

ה

לש

הקספה

אב

תקפס

חה

למש

ומל

רצ

.

...................................

89

עב

יו

ת

בא

החט

תעב

יח

וב

ר

ותשר

ת

נפ

י

מ

יו

ת

וקל

וי

לט

ופ

ן

צ

י

וב

רי

י

ם

................................................................

90

לש

י

תח

סקפ

וסהמ

קר

ואה

יקפ

.................................................................................................................

90

לש

י

תח

סקפ

זממ

ין

מה

מס

כ

י

ם

.................................................................................................................

91

ש

י

שומ

יחב

וג

יהמ

ר

ו

יחב

וג

ובקל

הצ

.........................................................................................................

91

לש

י

תח

סקפ

ועצמאב

ת

ותה

הנכ

..............................................................................................................

92

חלש

סקפ

לע

-

ידי

יח

וג

לטמ

ופ

ן

וחמה

רב

וקל

סקפה

....................................................................................

94

לש

י

תח

סקפ

םע

א

ושי

ר

...........................................................................................................................

94

ת

ז

ומ

ן

סקפ

לשל

י

הח

דעומב

מ

וא

רח

י

ו

רת

...................................................................................................

94

לש

י

תח

סקפ

בלשמה

מ

ךמס

א

רטקל

ו

ני

ו

מ

ךמס

נ

יי

ר

.....................................................................................

95

HEWW

vi

background image

ש

י

שומ

וקב

ד

י

ג

השי

,

טרכ

י

יס

א

רש

א

י

וא

טרכ

י

יס

יח

וג

..................................................................................

95

לש

י

תח

סקפ

מל

רפס

ב

ינ

ל

וא

מ

י

..............................................................................................

95

דה

תספ

סקפ

.........................................................................................................................................

96

דה

הספ

וח

ז

ר

ת

לש

סקפ

..........................................................................................................................

97

דה

הספ

וטוא

טמ

י

ת

לע

נש

י

צ

ד

י

נה

יי

ר

לש

יסקפ

ם

ולבקתהש

........................................................................

98

לבק

ת

יסקפ

ם

כ

א

רש

לצ

לי

י

סקפ

נ

עמש

י

ם

וקב

לטה

ופ

ן

.................................................................................

98

לבק

ת

יסקפ

ם

חמל

ש

ב

............................................................................................................................

98

דה

תספ

סקפ

ומש

ר

כ

א

רש

מ

א

יפ

ין

הלבקה

טרפה

י

ת

ומ

לעפ

........................................................

98

רתפ

ון

עב

יו

ת

ב

סקפ

..................................................................................................................................................

99

שר

י

תמ

ולועפ

ת

ל

רתפ

ון

עב

יו

ת

ב

סקפ

........................................................................................................

99

ד

ו

ח

בקעמ

לש

סקפ

..............................................................................................................................

101

דה

תספ

ד

ו

ח

ש

גי

וא

ת

סקפ

.....................................................................................................................

101

דה

תספ

לכ

ד

ו

וח

ת

סקפה

....................................................................................................

101

דה

תספ

ד

ו

וח

ת

סקפ

נ

רפ

ד

י

ם

................................................................................................

101

דגה

ר

ד

ו

ח

ש

גי

וא

ת

סקפ

......................................................................................................

102

דגה

ר

ת

בצמ

'

ית

וק

ן

ש

גי

וא

ת

סקפ

'

...........................................................................................................

102

ש

י

ונ

י

יהמ

רו

ת

סקפה

............................................................................................................................

102

וה

ועד

ת

ש

גי

הא

ב

סקפ

..........................................................................................................................

103

רתפ

ון

עב

יו

ת

ולשמב

ח

יסקפ

ם

...............................................................................................................

105

וה

תעד

ש

גי

הא

ומ

תגצ

ולב

ח

רקבה

ה

.....................................................................................

106

ומ

העיפ

והה

העד

'

ש

גי

תא

ושקת

ר

ת

.'

..................................................................

106

א

ין

לצ

לי

יח

וג

.

................................................................................................

107

ומ

העיפ

והה

העד

'

סקפה

ופת

ס

.'

.......................................................................

107

ומ

העיפ

והה

העד

'

א

ין

ושת

הב

ב

סקפ

.'

................................................................

107

יסח

תמ

נ

יי

ר

זמב

ין

מה

מס

כ

י

ם

וטואה

טמ

י

...........................................................

108

ומ

העיפ

והה

העד

'

וסחא

ן

סקפה

למ

א

.'

...............................................................

108

ש

גי

תא

וס

קר

..................................................................................................

108

ול

ח

רקבה

ה

צמ

יג

וה

תעד

ומ

ןכ

לל

א

נ

י

יס

ון

ולשל

ח

תא

סקפה

...................................................

108

ולב

ח

רקבה

ה

ומ

תגצ

והה

העד

"

Storing page 1

) "

וש

רמ

תא

ומע

ד

1

(

ו

א

ין

עפ

ולי

ת

עמ

רב

תגצהל

והה

העד

................................................................................................................

109

ני

ןת

לבקל

יסקפ

ם

ךא

ל

א

ולשל

ח

וא

םת

................................................................................

109

ומה

רצ

ומ

ןג

ועצמאב

ת

יס

המס

............................................................................................

109

א

ין

א

רשפ

ו

ת

שמתשהל

ב

ופ

נ

צק

יו

ת

סקפה

ולמ

ח

רקבה

ה

.........................................................

109

א

ין

א

רשפ

ו

ת

שמתשהל

מב

רפס

י

יח

וג

יהמ

ר

...........................................................................

110

א

ין

א

רשפ

ו

ת

שמתשהל

מב

רפס

י

יח

וג

ובק

יתצ

י

ם

....................................................................

110

תעב

נה

י

יס

ון

ולשל

ח

סקפ

,

לבקתמ

ת

וה

תעד

ש

גי

הא

לקומ

תט

רבחמ

ת

לטה

ופ

ן

...........................

110

א

ין

א

רשפ

ו

ת

ולשל

ח

סקפ

ומלשכ

רצ

וחמ

רב

לט

ופ

ן

..................................................................

111

רתפ

ון

עב

יו

ת

לבקב

ת

יסקפ

ם

.................................................................................................................

111

סקפה

א

י

ונ

גמ

י

ב

...............................................................................................................

111

ל

סקפ

שי

וק

לט

ופ

ן

י

ועי

ד

י

................................................................................

111

מל

שכ

יר

וחמ

רב

שמ

י

וב

ן

...................................................................................

111

vii

HEWW

background image

ומל

רצ

וחמ

רב

ת

ש

ופ

רפ

ת

לט

ופ

ן

.........................................................................

112

דגהה

ר

ה

בצמ

ושת

הב

נ

העבק

דגהכ

ר

ה

י

ד

ני

.........................................................

112

ד

ו

רא

לוק

י

ז

מ

ין

וקב

סקפה

................................................................................

112

ומה

רצ

וחמ

רב

של

יר

ו

ת

לט

ופ

ן

מ

וס

ג

DSL

............................................................

113

ומה

רצ

שמתשמ

שב

יר

ו

ת

לט

ופ

ן

מ

וס

ג

סקפ

ועצמאב

ת

IP

וא

VoIP

..........................

113

וה

תעד

ש

גי

הא

ומ

תגצ

לע

ול

ח

רקבה

ה

..................................................................................

113

ומ

העיפ

והה

העד

'

ל

א

ז

ו

הה

סקפ

.'

......................................................................

113

ומ

העיפ

והה

העד

'

ש

גי

תא

ושקת

ר

ת

.'

..................................................................

114

ומ

העיפ

והה

העד

'

וסחא

ן

סקפה

למ

א

.'

...............................................................

115

ומ

העיפ

והה

העד

'

סקפה

ופת

ס

.'

.......................................................................

115

סקפ

לבקתמ

ךא

א

י

ונ

ומ

ד

ספ

..............................................................................................

115

מה

א

יפ

ין

'

הלבק

טרפ

י

ת

'

לעופ

...........................................................................

115

חלושה

לבקמ

לצ

לי

ופת

ס

...................................................................................................

115

ומל

רצ

וחמ

רב

ת

ש

ופ

רפ

ת

לט

ופ

ן

.........................................................................

115

נ

השע

ש

י

שומ

מב

לצפ

וק

לט

ופ

ן

........................................................................

116

א

ין

לצ

לי

יח

וג

...................................................................................................................

116

א

ין

א

רשפ

ו

ת

ולשל

ח

וא

לבקל

סקפ

וקב

PBX

.........................................................................

116

רתפ

ון

עב

יו

ת

סקפ

ללכ

יו

ת

.....................................................................................................................

116

יסקפה

ם

נ

יחלש

ם

אב

טי

יו

ת

.................................................................................................

116

א

י

וכ

ת

סקפה

רג

העו

...........................................................................................................

117

סקפה

נ

עטק

וא

והש

א

ומ

ד

ספ

לע

נש

י

ד

יפ

ם

..........................................................................

117

7

ט

י

לופ

ו

חת

הקוז

............................................................................................................................................

119

ש

י

שומ

ותב

נכ

י

ת

שה

יר

ו

ת

HP Reconfiguration

כ

ד

י

ונשל

ת

תא

יח

וב

ר

ומה

רצ

..............................................................

120

דגה

ר

ת

HP Wireless Direct Printing

)

דה

הספ

שי

יר

ה

א

טוחל

י

ת

לש

HP

(

.....................................................................

121

ש

י

שומ

ב

י

ושי

מ

י

HP Web Services

.........................................................................................................................

122

בק

תעי

דגה

רו

ת

תשר

IP

...........................................................................................................................................

123

הגצה

וא

ש

י

ונ

י

לש

דגה

רו

ת

תשרה

.........................................................................................................

123

דגה

ר

ה

י

ד

ני

ת

לש

רפ

רטמ

י

TCP/IP IPv4

ולמ

ח

רקבה

ה

..............................................................................

123

ש

י

ונ

י

םש

ומה

רצ

תשרב

.......................................................................................................................

123

יהמ

רו

ת

רשקתהה

ו

ת

ו

דגה

רו

ת

דה

הספ

ד

ו-

צ

ד

ד

י

ת

......................................................................................

124

HP Device Toolbox

)

Windows

(

...........................................................................................................................

125

ות

נכ

י

ת

שה

יר

ו

ת

לש

HP

ל

-

Mac OS X

.......................................................................................................................

126

יתפ

תח

ות

נכ

י

ת

שה

יר

ו

ת

לש

HP

.............................................................................................................

126

מ

א

יפ

ינ

י

ות

נכ

י

ת

שה

יר

ו

ת

לש

HP

...........................................................................................................

126

HP Web Jetadmin

...............................................................................................................................................

127

מ

א

יפ

ינ

י

באה

החט

לש

ומה

רצ

..................................................................................................................................

128

נ

ע

לי

ת

ומה

רצ

......................................................................................................................................

128

דגה

ר

ה

וא

ש

י

ונ

י

לש

יס

תמס

ומה

רצ

........................................................................................................

128

דגה

רו

ת

יח

וכס

ן

......................................................................................................................................................

129

דה

הספ

םע

EconoMode

)

בצמ

יח

וכס

ן(

.................................................................................................

129

HEWW

viii

background image

דגה

ר

ה

לש

יהשה

י

ת

שה

י

הנ

...................................................................................................................

129

דגה

ר

ת

רמה

וו

ח

לש

עמ

רב

וטוא

טמ

י

בצמל

רצ

י

תכ

חתמ

ומנ

הכ

....................................................................

129

דה

הספ

כ

א

רש

נסחמ

י

ת

וטה

רנ

גה

העי

ל

וס

ף

יח

י

ה

רעושמה

י

ם

......................................................................................

131

הלעפה

וא

שה

התב

לש

דגה

רו

ת

'

מב

לפ

ס

ומנ

ך

מ

וא

ד'

................................................................................

131

וסחא

ן

ו

מ

י

ח

זו

ר

לש

וח

רמ

י

ם

לכתמ

י

ם

........................................................................................................................

132

מ

י

ח

זו

ר

וח

רמ

י

ם

לכתמ

י

ם

.......................................................................................................................

132

וסחא

ן

נסחמ

יו

ת

וט

רנ

..........................................................................................................................

132

וה

ר

וא

ת

לחה

הפ

.....................................................................................................................................................

133

לחה

תפ

נסחמ

י

ת

וטה

רנ

........................................................................................................................

133

זי

רכ

ון

...................................................................................................................................................................

135

דע

וכ

ן

החשוקה

......................................................................................................................................................

136

דע

וכ

ן

י

ד

ני

לש

החשוקה

.......................................................................................................................

136

דגה

ר

ת

ומה

רצ

דעל

וכ

ן

וטוא

טמ

י

לש

החשוקה

..........................................................................................

136

8

רתפ

ון

עב

יו

ת

................................................................................................................................................

137

שר

י

תמ

ולועפ

ת

בל

י

עוצ

וצל

ר

ך

רתפ

ון

עב

יו

ת

...............................................................................................................

138

בלש

1

:

ו

אד

ומהש

רצ

ומ

ןקת

להכ

הכ

.......................................................................................................

138

בלש

2

:

ב

ד

י

תק

לבכה

י

ם

וא

יחה

וב

ר

אה

טוחל

י

...........................................................................................

138

בלש

3

:

ב

ד

י

הק

םא

שי

וה

ועד

ת

ש

גי

הא

ולב

ח

רקבה

ה

.................................................................................

138

בלש

4

:

ב

ד

י

תק

נה

יי

ר

............................................................................................................................

139

בלש

5

:

ב

ד

י

תק

ותה

הנכ

........................................................................................................................

139

בלש

6

:

ב

ד

י

תק

ופ

נ

צק

יו

ת

דהה

הספ

........................................................................................................

139

בלש

7

:

ב

ד

י

תק

ופ

נ

צק

יו

ת

הקתעהה

........................................................................................................

139

בלש

8

:

ב

ד

י

תק

נסחמ

י

ת

וטה

רנ

..............................................................................................................

139

בלש

9

:

ני

יס

ון

ולשל

ח

תא

ע

וב

ד

ת

דהה

הספ

חממ

ש

ב

.................................................................................

139

בלש

10

:

ב

ד

י

הק

כ

י

ומה

רצ

וחמ

רב

תשרל

.

................................................................................................

139

חש

זו

ר

רע

כ

י

רב

יר

ת

חמה

לד

לש

יה

רצ

ן

........................................................................................................................

140

רעמ

תכ

זעה

ר

ה

לש

ול

ח

רקבה

ה

.................................................................................................................................

141

ונעפ

ח

וה

ועד

ת

ול

ח

רקבה

ה

.....................................................................................................................................

142

וס

גי

והה

ועד

ת

ולב

ח

רקבה

ה

.................................................................................................................

142

וה

ועד

ת

ול

ח

רקבה

ה

.............................................................................................................................

142

49

Error, Turn off then on

.............................................................................................

142

51.XX Error

)

ש

גי

תא

XX

(

.................................................................................................

142

54.XX Error

)

ש

גי

תא

XX

(

.................................................................................................

142

55.X ERROR

)

ש

גי

הא

(

......................................................................................................

143

57

Fan Error, Turn off then on

......................................................................................

143

59.X ERROR

)

ש

גי

הא

(

......................................................................................................

143

79

Error Turn off then on

..............................................................................................

143

79 Service Error

)

ש

גי

תא

ש

יר

ו

ת

(

.....................................................................................

144

Black cartridge very low

)

מ

לפ

ס

ומנ

ך

מ

וא

ד

נסחמב

י

ת

וטה

רנ

וחשה

ר(

................................

144

Device error, press OK

..................................................................................................

144

ix

HEWW

background image

Door open

.....................................................................................................................

144

Incompatible black

)

וחש

ר

ל

א

ות

םא

(

..............................................................................

144

Install black cartridge

)

ןקתה

נסחמ

י

ת

וחשב

ר(

................................................................

145

Jam in Tray 1, Clear jam and then press OK

)

יסח

המ

שגמב

1

,

רחש

ר

תא

יסחה

המ

חלו

ץ

לע

OK

)

א

ושי

ר

((

................................................................................................................

145

Load tray <X> <TYPE> <SIZE>

)

ןעט

שגמ

>

X

> <

וס

ג

> <

וג

לד

(<

.........................................

145

Load Tray 1, <PLAIN> <SIZE> / Cleaning mode, OK to start

........................................

145

Load Tray 1 <TYPE> <SIZE>, Press OK to use available media

...................................

145

Manual Duplex Load Tray 1, Press OK

)

דה

הספ

ד

ו-

צ

ד

ד

י

ת

י

ד

ני

ת

,

ןעט

שגמ

1

,

חל

ץ

לע

OK

)

א

ושי

ר

((

..........................................................................................................................

146

Misprint, Press OK

.........................................................................................................

146

Rear door open

)

לדה

ת

וחאה

רי

ת

ותפ

הח

(

.........................................................................

146

Remove shipping material from toner cartridge

)

רסה

תא

וח

רמ

ראה

יז

ה

נסחממ

י

ת

וט

רנ

(

...............................................................................................................................

146

Replace black cartridge

)

ףלחה

נסחמ

י

ת

דהל

הספ

וחשב

ר(

................................................

146

Unexpected size in tray <X>

)

וג

לד

ל

א

צ

ופ

י

שגמב

>

X

(<

ןעט

>

וג

לד

<

Press [OK

) [

חל

ץ

לע

]

OK

) [

א

ושי

ר

((

..................................................................................................................

147

זה

הנ

י

ד

ני

ת

>

וג

לד

> <

וס

ג

,<

חל

ץ

לע

'

א

ושי

ר

'

כ

ד

י

שמתשהל

וחב

רמ

י

דה

הספ

ז

מ

ינ

י

ם

...................

147

וח

רמ

הלכתמ

וקמ

רי

לש

HP

וה

ןקת

......................................................................................

147

ןעט

שגמ

>

X

<

חל

ץ

לע

'

א

ושי

ר

'

כ

ד

י

שמתשהל

וחב

רמ

י

דה

הספ

ז

מ

ינ

י

ם

......................................

147

ומכ

ת

זה

י

רכ

ון

הנטק

.

חל

ץ

לע

OK

.

........................................................................................

147

לשכ

דהב

הספ

,

חל

ץ

לע

'

א

ושי

ר

.'

םא

שה

גי

הא

וח

ז

ר

ת

לע

המצע

,

הבכ

תא

ומה

רצ

לו

רחא

מ

ןכ

קלדה

וא

ות

.

......................................................................................................................

148

ומ

תנקת

נסחמ

י

ת

דה

הספ

וחשב

ר

ושמ

תשמ

.

חל

ץ

לע

'

א

ושי

ר

'

כ

ד

י

שמהל

יך

.

..............................

148

נסחמ

י

ת

ד

יו

וחש

ר

אש

י

הנ

מתנ

תכ

חל

ץ

לע

'

א

ושי

ר

'

כ

ד

י

שמהל

יך

.

.............................................

148

נסחמ

י

ת

דהל

פ

'

וחשב

ר

וע

דמ

ת

רתהל

ןקו

...............................................................................

148

להנמ

ןקתהה

א

י

ונ

יקוח

Press [OK

) [

חל

ץ

לע

]

OK

) [

א

ושי

ר

((

.................................................

148

ני

וק

י

...............................................................................................................................

148

לקת

ת

Fuser 50.x

............................................................................................................

149

נה

יי

ר

ל

א

ומ

זן

להכ

הכ

וא

והש

א

עקתנ

......................................................................................................................

150

ומה

רצ

ל

א

וא

ףס

נ

יי

ר

............................................................................................................................

150

ומה

רצ

וא

ףס

ג

לי

יו

ונ

ת

נ

יי

ר

רמ

ו

ב

י

ם

........................................................................................................

150

נמ

תעי

יסח

ומ

ת

נ

יי

ר

............................................................................................................................

150

רחש

ור

יסח

ומ

ת

נ

יי

ר

...............................................................................................................................................

151

מ

י

וק

מ

י

ם

לש

יסח

ומ

ת

נ

יי

ר

....................................................................................................................

151

רחש

ור

יסח

ומ

ת

זמב

ין

מה

מס

כ

י

ם

...........................................................................................................

152

רחש

ור

יסח

תמ

נ

יי

ר

שגמב

1

.................................................................................................................

153

רחש

ור

יסח

תמ

נ

יי

ר

שגמב

2

.................................................................................................................

155

רחש

ור

יסח

תמ

נ

יי

ר

שגמב

3

ואה

צפ

יו

נ

ל

י

................................................................................................

157

רחש

ור

יסח

ומ

ת

מ

ס

ל

י

לפה

ט

..................................................................................................................

158

רחש

ור

יסח

תמ

נ

יי

ר

זאב

ור

דהה

הספ

דה

ו-

צ

ד

ד

י

ת

......................................................................................

158

רחש

ור

יסח

תמ

נ

יי

ר

מ

זא

ור

ה

-

fuser

.......................................................................................................

159

HEWW

x

background image

ש

י

ופ

ר

א

י

וכ

ת

דהה

הספ

...........................................................................................................................................

161

ב

ד

י

תק

דגה

ר

ת

וס

ג

נה

יי

ר

)

Windows

(

.....................................................................................................

161

יחב

ר

ת

דגה

ר

ת

וס

ג

נה

יי

ר

)

Mac OS X

(

.....................................................................................................

161

ב

ד

י

תק

בצמ

נסחמ

י

ת

וטה

רנ

..................................................................................................................

162

דה

תספ

ד

ף

בצמ

וחה

רמ

י

ם

לכתמה

י

ם

....................................................................................

162

ב

ד

י

תק

בצמ

וחה

רמ

י

ם

לכתמה

י

ם

.........................................................................................

162

דה

תספ

ד

ף

ני

וק

י

..................................................................................................................................

162

ב

ד

י

הק

םא

יק

י

ם

נ

קז

נסחמב

י

ת

וטה

רנ

....................................................................................................

162

ב

ד

י

תק

נה

יי

ר

ו

ס

ב

י

תב

דהה

הספ

..............................................................................................................

163

שמתשה

נב

יי

ר

ועה

דמ

ב

ד

ר

ושי

ת

מה

טרפ

לש

HP

....................................................................

163

ב

ד

י

תק

ס

ב

י

תב

ומה

רצ

........................................................................................................

164

ב

ד

י

תק

דגהה

רו

ת

לש

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

.......................................................................................................

164

ב

ד

י

תק

דגהה

ר

ה

לש

EconoMode

........................................................................................

164

שמתשה

להנמב

דהה

הספ

תמה

א

י

ם

ב

יו

רת

וצל

ר

כ

י

דהה

הספ

ךלש

...............................................................

164

רתפ

ון

עב

יו

ת

אב

י

וכ

ת

הקתעה

..................................................................................................................................

166

ב

ד

י

תק

ל

ולכ

ך

ו

מתכ

י

ם

לע

ז

וכ

כ

י

ת

וסה

קר

.................................................................................................

166

ב

ד

י

תק

דגה

רו

ת

נה

יי

ר

...........................................................................................................................

167

מ

וטי

ב

ע

וב

ר

טסקט

וא

ומת

ונ

ת

...............................................................................................................

167

הקתעה

הצקמ

הצקל

............................................................................................................................

168

ני

וק

י

גה

ל

לי

י

ם

ו

ר

יפ

ד

ת

רפהה

ד

ה

זמב

ין

מה

מס

כ

י

ם

....................................................................................

168

רתפ

ון

עב

יו

ת

אב

י

וכ

ת

רס

י

הק

....................................................................................................................................

170

ב

ד

י

תק

ל

ולכ

ך

ו

מתכ

י

ם

לע

ז

וכ

כ

י

ת

וסה

קר

.................................................................................................

170

ב

ד

י

תק

דגה

רו

ת

רה

ז

ולו

צ

י

ה

....................................................................................................................

170

ב

ד

י

תק

דגה

רו

ת

עבצה

...........................................................................................................................

171

מ

וטי

ב

ע

וב

ר

טסקט

וא

ומת

ונ

ת

...............................................................................................................

171

ני

וק

י

גה

ל

לי

י

ם

ו

ר

יפ

ד

ת

רפהה

ד

ה

זמב

ין

מה

מס

כ

י

ם

....................................................................................

172

רתפ

ון

עב

יו

ת

ב

רס

י

הק

ל

ד

ו

רא

א

רטקל

ו

ני

.....................................................................................................................

174

ל

א

נ

י

ןת

רבחתהל

רשל

ת

דה

ו

רא

אה

רטקל

ו

ני

.............................................................................................

174

וה

תעד

דה

ו

רא

אה

רטקל

ו

ני

נ

הלשכ

.........................................................................................................

174

ל

א

נ

י

ןת

ל

רס

קו

....................................................................................................................................

174

רתפ

ון

עב

יו

ת

ב

רס

י

הק

ל

ית

יק

י

ת

תשר

.........................................................................................................................

175

רסה

י

הק

נ

הלשכ

..................................................................................................................................

175

רתפ

ון

עב

יו

ת

אב

י

וכ

ת

סקפ

.......................................................................................................................................

176

ב

ד

י

תק

ל

ולכ

ך

ו

מתכ

י

ם

לע

ז

וכ

כ

י

ת

וסה

קר

.................................................................................................

176

ב

ד

י

תק

דגה

ר

ת

רה

ז

ולו

צ

י

ה

לשל

י

תח

סקפ

..................................................................................................

176

מ

וטי

ב

ע

וב

ר

טסקט

וא

ומת

ונ

ת

...............................................................................................................

177

ב

ד

י

תק

דגהה

ר

ה

לש

ית

וק

ן

שה

גי

וא

ת

......................................................................................................

177

לש

י

הח

מל

שכ

יר

סקפ

רחא

....................................................................................................................

178

ני

וק

י

גה

ל

לי

י

ם

ו

ר

יפ

ד

ת

רפהה

ד

ה

זמב

ין

מה

מס

כ

י

ם

....................................................................................

178

ב

ד

י

תק

דגהה

ר

ה

'

תה

המא

ומעל

ד'

...........................................................................................................

179

ב

ד

י

תק

מ

שכ

יר

סקפה

לש

חלושה

...........................................................................................................

179

xi

HEWW

background image

ב

י

עוצ

ב

ד

י

תק

וחבא

ן

ל

סקפ

....................................................................................................................

180

ומה

רצ

ל

א

דמ

יפ

ס

וא

דההש

הספ

א

טי

י

ת

....................................................................................................................

181

ומה

רצ

ל

א

דמ

יפ

ס

................................................................................................................................

181

ומה

רצ

דמ

יפ

ס

ל

א

ט

..............................................................................................................................

181

רתפ

ון

עב

יו

ת

דהב

תספ

USB

שי

יר

ה

...........................................................................................................................

182

רפתה

טי

לש

וכ

ןנ

USB Flash

ל

א

נ

חתפ

תעב

יח

וב

ר

בא

יז

ר

USB

.................................................................

182

וקה

ץב

ל

א

ומ

ד

ספ

מ

בא

יז

ר

ה

-

USB

ל

וסחא

ן

.............................................................................................

182

וקה

ץב

ש

וצרב

ךנ

דהל

יפ

ס

ל

א

ומ

עיפ

רפתב

טי

לש

וכ

ןנ

USB Flash

..............................................................

182

רתפ

ון

עב

יו

ת

לש

יח

וב

ר

שי

יר

....................................................................................................................................

183

רתפ

ון

עב

יו

ת

תשרב

וק

וי

ת

.......................................................................................................................................

184

יח

וב

ר

יפ

זי

ל

א

יקת

ן

.............................................................................................................................

184

חמה

ש

ב

שמתשמ

ב

ותכ

תב

IP

ש

וג

י

ה

ע

וב

ר

ומה

רצ

....................................................................................

184

חמה

ש

ב

א

י

ונ

לצמ

י

ח

ל

רשקת

םע

ומה

רצ

.................................................................................................

184

ומה

רצ

שמתשמ

דגהב

רו

ת

ש

וג

יו

ת

ע

וב

ר

ושיקה

ר

ו

ושקתה

ר

ת

דה

ו-

כ

יו

ו

ני

ת

לש

תשרה

....................................

185

יי

ןכת

ותש

ונכ

ת

ח

ושד

ת

וג

ר

ומ

ת

עבל

יו

ת

ת

א

י

ומ

ת

.....................................................................................

185

יי

ןכת

דגהש

ר

ת

חמה

ש

ב

וא

תנחת

עה

וב

ד

ה

ש

וג

י

ה

....................................................................................

185

ומה

רצ

שומ

תב

וא

דגהש

רו

ת

תשר

רחא

ו

ת

ש

וג

יו

ת

.....................................................................................

185

רתפ

ון

עב

יו

ת

תשרב

אה

טוחל

י

ת

................................................................................................................................

186

ושיק

רי

ו

ת

א

טוחל

י

ת

-

שר

י

תמ

ולועפ

ת

בל

י

עוצ

..........................................................................................

186

ומה

רצ

ל

א

דמ

יפ

ס

ל

רחא

יס

ו

ם

דגה

ר

ת

וצתה

ר

ה

לש

ושקתה

ר

ת

אה

טוחל

י

ת

....................................................

186

ומה

רצ

ל

א

דמ

יפ

ס

ו

חמב

ש

ב

ומ

תנקת

וח

תמ

א

ש

לש

י

רצ

ן

רחא

.

...................................................................

186

יחה

וב

ר

אה

טוחל

י

ל

א

לעופ

רחא

י

זה

ז

ת

בתנה

אה

טוחל

י

וא

ומה

רצ

..............................................................

187

א

ין

א

רשפ

ו

ת

רבחל

חמ

ש

ב

י

ם

ונ

יפס

ם

ומל

רצ

אה

טוחל

י

..............................................................................

187

ושקתה

ר

ת

לש

ומה

רצ

אה

טוחל

י

תקתנתמ

כ

א

רש

וה

א

וחמ

רב

תשרל

VPN

....................................................

187

תשרה

ל

א

ומ

העיפ

שרב

י

תמ

ותשרה

ת

אה

טוחל

יו

ת

...................................................................................

187

תשרה

אה

טוחל

י

ת

ל

א

לעופ

ת

.................................................................................................................

187

ב

י

עוצ

ב

ד

י

תק

וחבא

ן

תשרל

א

טוחל

י

ת

.....................................................................................................

188

וצמצ

ם

וערפהה

ת

תשרב

א

טוחל

י

ת

.........................................................................................................

188

רתפ

ון

עב

יו

ת

ותב

תנכ

ומה

רצ

ב

-

Windows

................................................................................................................

189

להנמ

דה

הספ

ע

וב

ר

ומה

רצ

ל

א

ומ

עיפ

יתב

יק

י

ה

דמ

וספ

ת

...........................................................................

189

וה

תעד

ש

גי

הא

וה

הגצ

ךלהמב

תנקתה

ותה

הנכ

.......................................................................................

189

ומה

רצ

צמנ

א

בצמב

'

ומ

ןכ

,'

ךא

ל

א

ומ

ד

ספ

ד

רב

.........................................................................................

189

רתפ

ון

עב

יו

ת

ותב

תנכ

ומה

רצ

ב

-

Mac OS X

................................................................................................................

191

להנמ

דהה

הספ

ל

א

ומ

עיפ

שרב

י

המ

'

דה

הספ

ו

סקפ

'

וא

Print & Scan

)

דה

הספ

ו

רס

י

הק

(

................................

191

םש

ומה

רצ

ל

א

ומ

עיפ

שרב

י

תמ

ומה

רצ

י

ם

ש

שרב

י

המ

'

דה

הספ

ו

סקפ

'

וא

Print & Scan

)

דה

הספ

ו

רס

י

הק

(

.........

191

להנמ

דהה

הספ

ל

א

דגמ

יר

ואב

ןפ

וטוא

טמ

י

תא

ומה

רצ

רחבנש

שרהמ

י

המ

'

דה

הספ

ו

סקפ

'

וא

Print & Scan

)

דה

הספ

ו

רס

י

הק

(

................................................................................................................................

191

ל

א

נ

החלש

ע

וב

ד

ת

דה

הספ

ומל

רצ

וצרה

י

.................................................................................................

192

ומה

רצ

וחמ

רב

ועצמאב

ת

לבכ

USB

,

ךא

וה

א

ל

א

ומ

עיפ

שרב

י

המ

'

דה

הספ

ו

סקפ

'

וא

Print & Scan

)

דה

הספ

ו

רס

י

הק

(

ל

רחא

יחב

ר

ת

להנמ

ןקתהה

.

.....................................................................................................

192

התא

שמתשמ

להנמב

דה

הספ

ללכ

י

תעב

שה

י

שומ

יחב

וב

ר

USB

.................................................................

192

HEWW

xii

background image

רסה

ת

ותה

הנכ

)

Windows

(

....................................................................................................................................

193

רסה

ת

ותה

הנכ

)

Mac OS X

(

....................................................................................................................................

194

9

וח

רמ

י

ם

לכתמ

י

ם

ו

בא

י

רז

י

ם

..............................................................................................................................

195

זה

תנמ

לח

יפ

ם

,

בא

יז

רי

ם

ו

וח

רמ

י

ם

לכתמ

י

ם

................................................................................................................

196

דמ

ינ

יו

ת

HP

ל

ג

ב

י

וח

רמ

י

ם

לכתמ

י

ם

אש

י

םנ

ותמ

רצ

ת

HP

..............................................................................................

196

רתא

אה

ינ

רט

נ

ט

לש

HP

המחלמל

ב

זי

ו

יפ

ם

.................................................................................................................

196

א

י

נ

ד

סק

..........................................................................................................................................................

197

xiii

HEWW

background image

HEWW

xiv

background image

1

יה

רכ

ו

ת

םע

ומה

רצ

במ

ט

י

ומה

רצ

דה

תספ

ד

ו

וח

ת

ומ

רצ

בתכ

-

וי

ות

ר

לש

ש

י

ות

ף

דמ

וספ

ת

1

קרפ

1