HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - שינוי הגדרות התצורה של המוצר

background image

ונתשהל

ת

תהב

םא

ל

ות

הנכ

ש

שב

י

שומ

.

ית

תב

דה

ו

ש

י

ח

'

דגה

ר

ת

ומע

ד'

:

חל

ץ

לע

דגה

ר

ת

ומע

ד

וא

לע

וקפה

ד

ה

בקמה

הלי

הל

רפתב

טי

וק

ץב

לש

ותה

נכ

י

ת

ש

שב

י

שומ

כ

ד

י

ל

ותפ

ח

ית

תב

ד

ו‑

ש

י

ח

ז

ו

.

דגה

רו

ת

הנשתש

מ

כ

ןא

ופקעי

דגה

רו

ת

ושש

ונ

מ

לכ

וקמ

ם

רחא

.

ית

תב

דה

ו

-

ש

י

ח

'

דה

הספ

'

:

כ

ד

י

ל

ותפ

ח

ית

תב

ד

ו-

ש

י

ח

ז

ו

,

חל

ץ

לע

דה

הספ

,

דגה

ר

ו

ת

דה

הספ

וא

לע

וקפ

ד

ה

ד

ו

המ

רפתב

טי

וק

ץב

ותב

נכ

י

ת

ש

הב

התא

וע

ב

ד

.

דגהל

רו

ת

ושש

ונ

ד

ר

ך

ית

תב

דה

ו-

ש

י

ח

דה

הספ

דע

י

ופ

ת

ומנ

הכ

י

ו

רת

ו

ב

ד

ר

ך

ללכ

ןה

א

י

ןנ

י

ולוכ

ת

וקעל

ף

ש

י

ונ

יי

ם

ש

וב

ועצ

ד

ר

ך

ית

תב

דה

ו-

ש

י

ח

דגה

ר

ת

ומע

ד.

ית

תב

דה

ו

-

ש

י

ח

'

מ

א

יפ

י

נ

י

דמ

תספ

) '

להנמ

דמ

תספ

(

:

כ

ד

י

ל

ותפ

ח

תא

להנמ

דמה

תספ

,

חל

ץ

לע

מ

א

יפ

י

נ

י

ם

יתב

תב

דה

ו-

ש

י

ח

דה

הספ

.

דגה

רו

ת

ושש

ונ

ד

ר

ך

ית

תב

דה

ו-

ש

י

ח

מ

א

יפ

י

נ

י

דמ

תספ

ב

ד

ר

ך

ללכ

א

י

ןנ

י

ולוכ

ת

לבקל

דע

י

ופ

ת

לע

דגה

רו

ת

רחא

ו

ת

ותב

תנכ

דהה

הספ

.

כ

ןא

נ

י

ןת

ונשל

ת

תא

ר

ו

ב

דגה

רו

ת

דהה

הספ

.

דגה

ר

ו

ת

רב

י

ר

ת

חמה

לד

לש

להנמ

דמה

תספ

:

דגה

רו

ת

רב

יר

ת

חמה

לד

לש

להנמ

דמה

תספ

וק

ועב

ת

תא

דגהה

רו

ת

ע

וב

ר

לכ

ע

וב

ד

ו

ת

דהה

הספ

,

אלא

םא

ןכ

נשמ

י

ם

וא

ןת

ד

ר

ך

ית

וב

ת

דה

ו‑

ש

י

ח

דגה

ר

ת

ומע

ד

,

דה

הספ

וא

מ

א

יפ

י

נ

י

דמ

תספ

.

דגה

ר

ו

ת

ול

ח

רקבה

ה

לש

דמה

תספ

:

דגהל

רו

ת

ושש

ונ

ד

ר

ך

ול

ח

רקבה

ה

לש

דמה

תספ

שי

תא

דעה

י

ופ

ת

ומנה

הכ

ב

יו

רת

.

ש

י

ונ

י

דגהה

ר

ו

ת

בגל

י

לכ

ובע

ד

ו

ת

דהה

הספ

דע

סל

ג

י

ר

ת

ותה

הנכ

1

.

ותב

הנכ

רחב

אב

רשפ

ו

ת

דה

הספ

.

2

.

רחב

תא

להנמ

דמה

תספ

לו

רחא

מ

ןכ

חל

ץ

לע

מ

א

יפ

י

נ

י

ם

וא

לע

דעה

ופ

ת

.

ש

י

ונ

י

דגה

ר

ו

ת

רב

י

ר

ת

חמה

לד

ובע

ר

לכ

ובע

ד

ו

ת

דהה

הספ

1

.

Windows XP

,

Windows Server 2003

ו

-

Windows Server 2008

)

רזעב

ת

וצת

תג

רב

י

ר

ת

חמה

לד

לש

רפת

טי

'

לחתה

:('

חל

ץ

לע

לחתה

,

לו

רחא

מ

ןכ

חל

ץ

לע

דמ

וספ

ת

ו

סקפ

י

ם

.

Windows XP

,

Windows Server 2003

ו

-

Windows Server 2008

)

רזעב

ת

וצת

תג

רב

י

ר

ת

חמה

לד

לש

רפת

טי

'

לחתה

:('

חל

ץ

לע

לחתה

,

חל

ץ

לע

דגה

ר

ו

ת

לו

רחא

מ

ןכ

חל

ץ

לע

דמ

וספ

ת

ו

סקפ

י

ם

.

Windows Vista

:

חל

ץ

לע

לחתה

,

חל

ץ

לע

ול

ח

רקבה

ה

לו

רחא

מ

ןכ

טקב

וג

רי

ה

לש

וח

רמ

ה

לוקו

חל

ץ

לע

דמ

תספ

.

Windows 7

:

חל

ץ

לע

לחתה

לו

רחא

מ

ןכ

חל

ץ

לע

נקתה

י

ם

ו

דמ

וספ

ת

.

2

.

חל

ץ

יחל

הצ

י

נמ

י

ת

לע

למס

דמה

תספ

ו

רחב

אב

רשפ

ו

ת

דעה

ופ

ת

דה

הספ

.

ש

י

ונ

י

דגה

ר

ו

ת

וצתה

ר

ה

לש

ומה

רצ

1

.

Windows XP

,

Windows Server 2003

ו

-

Windows Server 2008

)

רזעב

ת

וצת

תג

רב

י

ר

ת

חמה

לד

לש

רפת

טי

'

לחתה

:('

חל

ץ

לע

לחתה

,

לו

רחא

מ

ןכ

חל

ץ

לע

דמ

וספ

ת

ו

סקפ

י

ם

.

Windows XP

,

Windows Server 2003

ו

-

Windows Server 2008

)

רזעב

ת

וצת

תג

רב

י

ר

ת

חמה

לד

לש

רפת

טי

'

לחתה

:('

חל

ץ

לע

לחתה

,

חל

ץ

לע

דגה

ר

ו

ת

לו

רחא

מ

ןכ

חל

ץ

לע

דמ

וספ

ת

ו

סקפ

י

ם

.

Windows Vista

:

חל

ץ

לע

לחתה

,

חל

ץ

לע

ול

ח

רקבה

ה

לו

רחא

מ

ןכ

טקב

וג

רי

ה

ע

וב

ר

וח

רמ

ה

לוקו

חל

ץ

לע

דמ

תספ

.

21

קרפ

3

הספדה

HEWW

background image

Windows 7

:

חל

ץ

לע

לחתה

לו

רחא

מ

ןכ

חל

ץ

לע

נקתה

י

ם

ו

דמ

וספ

ת

.

2

.

חל

ץ

יחל

הצ

י

נמ

י

ת

לע

למס

להנמ

דמה

תספ

ו

רחב

אב

רשפ

ו

ת

מ

א

יפ

י

נ

י

ם

וא

מ

א

יפ

י

נ

י

דמה

תספ

.

3

.

חל

ץ

לע

טרכה

י

יס

י

ה

דגה

ר

ו

ת

ןקתה

.

HEWW

יוניש

תורדגה

תדובע

הספדה

)

Windows

(

22

background image

ש

י

ונ

י

דגה

ר

ו

ת

ובע

ד

ת

דה

הספ

)

Mac OS X

(

דע

י

ופ

ת

של

י

ונ

י

דגה

ר

ו

ת

ובע

ד

ת

דה

הספ

שה

י

ונ

יי

ם

נש

שע

י

ם

דגהב

רו

ת

דהה

הספ

לבקמ

י

ם

דע

י

ופ

ת

תהב

םא

ל

לכ

י

ש

וב

םה

וב

ועצ

:

רעה

ה

:

ומשה

ת

לש

וקפ

ד

ו

ת

ו

ית

וב

ת

ד

ו‑

ש

י

ח

ושע

יי

ם

ונתשהל

ת

תהב

םא

ל

ות

הנכ

ש

שב

י

שומ

.

ית

תב

דה

ו

-

ש

י

ח

'

דגה

ר

ת

ומע

ד'

:

חל

ץ

לע

דגה

ר

ת

ומע

ד

וא

לע

וקפ

ד

ה

ד

ו

המ

רפתב

טי

וק

ץב

לש

ותה

נכ

י

ת

ש

הב

התא

וע

ב

ד,

כ

ד

י

ל

ותפ

ח

תא

ית

תב

דה

ו-

ש

י

ח

.

של

י

ונ

יי

ם

ומה

נכ

יס

ם

דגהב

רו

ת

וקמב

ם

ז

ה

ושע

י

ה

יהל

ו

ת

דע

י

ופ

ת

לע

נפ

י

דגה

רו

ת

ושש

ונ

וקמב

ומ

ת

רחא

י

ם

.

ית

תב

דה

ו

ש

י

ח

'

דה

הספ

'

:

חל

ץ

לע

דה

הספ

,

דגה

ר

ת

ומע

ד

וא

לע

וקפה

ד

ה

בקמה

הלי

הל

רפתב

טי

וק

ץב

לש

ותה

נכ

י

ת

ש

שב

י

שומ

כ

ד

י

ל

ותפ

ח

ית

תב

ד

ו‑

ש

י

ח

ז

ו

.

דגהל

רו

ת

נשמש

י

ם

יתב

תב

דה

ו‑

ש

י

ח

דה

הספ

שי

דע

י

ופ

ת

ומנ

הכ

י

ו

רת

,

לו

ןכ

ןה

א

י

ןנ

ופקוע

ת

ש

י

ונ

יי

ם

ש

וב

ועצ

יתב

תב

דה

ו‑

ש

י

ח

דגה

ר

ת

ומע

ד.

דגה

ר

ו

ת

רב

י

ר

ת

חמה

לד

לש

להנמ

דהה

הספ

:

ב

לכ

ע

וב

ד

ו

ת

דהה

הספ

י

השעי

ש

י

שומ

דגהב

רו

ת

רב

יר

ת

חמה

לד

לש

להנמ

דהה

הספ

,

אלא

םא

דגהה

רו

ת

וש

ונ

יתב

וב

ת

דה

ו-

ש

י

ח

דגה

ר

ת

ומע

ד

וא

דה

הספ

.

דגה

ר

ו

ת

ול

ח

רקבה

ה

לש

דמה

תספ

:

דגהל

רו

ת

ושש

ונ

ד

ר

ך

ול

ח

רקבה

ה

לש

דמה

תספ

שי

תא

דעה

י

ופ

ת

ומנה

הכ

ב

יו

רת

.

ש

י

ונ

י

דגהה

ר

ו

ת

בגל

י

לכ

ובע

ד

ו

ת

דהה

הספ

דע

סל

ג

י

ר

ת

ותה

הנכ

1

.

רפתב

טי

File

)

וק

ץב

(

,

חל

ץ

לע

רפה

טי

Print

)

דה

ספ

(.

2

.

רפתב

טי

Printer

)

דמ

תספ

(

רחב

ומב

רצ

ז

ה

.

3

.

שרמ

י

תמ

דגהה

רו

ת

נה

תחתפ

,

הנש

תא

דגהה

רו

ת

ש

וצרב

ךנ

ונשל

ת

.

ש

י

ונ

י

דגה

ר

ו

ת

רב

י

ר

ת

חמה

לד

ובע

ר

לכ

ובע

ד

ו

ת

דהה

הספ

1

.

רפתב

טי

File

)

וק

ץב

(

,

חל

ץ

לע

רפה

טי

Print

)

דה

ספ

(.

2

.

רפתב

טי

Printer

)

דמ

תספ

(

רחב

ומב

רצ

ז

ה

.

3

.

שרמ

י

תמ

דגהה

רו

ת

נה

תחתפ

,

הנש

תא

דגהה

רו

ת

ש

וצרב

ךנ

ונשל

ת

.

4

.

רפתב

טי

רע

וכ

ת

ומ

דג

ר

ו

ת

רמ

א

ש

,

חל

ץ

לע

אה

רשפ

ו

ת

מש

י

ר

ה

םשב

...

ו

לקה

ד

תא

םשה

ש

רחב

ת

ובקל

תצ

דגהה

רו

ת

.

דגה

רו

ת

א

הל

י

רמשי

ו

רפתב

טי

רע

וכ

ת

ומ

דג

ר

ו

ת

רמ

א

ש

.

כ

ד

י

שמתשהל

דגהב

רו

ת

חה

ושד

ת

,

לע

יך

וחבל

ר

אב

רשפ

ו

ת

דגהה

ר

ה