HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - מחיקת פקסים מהזיכרון

background image

יתפה

הח

ולב

ח

רקבה

ה

לש

ומה

רצ

,

עג

חלב

ןצ

דגה

ר

ה

.

2

.

עג

רפתב

טי

'

ש

יר

ו

ת

'

.

3

.

עג

רפתב

טי

ש

יר

ו

ת

סקפ

.

4

.

עג

חלב

ןצ

נ

הק

יסקפ

ם

ומש

רי

ם

.

HEWW

שומיש

סקפב

88

background image

ש

י

שומ

סקפב

רעמב

וכ

ת

DSL

,

PBX

וא

ISDN

ומ

רצ

י

HP

ות

וננכ

מב

יו

ח

ד

של

י

שומ

םע

ש

יר

ו

ית

לט

ופ

ן

נא

ול

גי

י

ם

וסהמ

ג

וקמה

לב

.

א

ין

םה

תמ

א

י

מ

י

ם

הלעפהל

לע

וק

וי

DSL

,

PBX

,

ISDN

,

וא

מב

ס

רג

ת

לש

ש

יר

ו

ית

VoIP

ךא

םה

לעופ

י

ם

זעב

ר

ת

דגה

רו

ת

ו

רפ

טי

י

צ

יו

ד

תמ

א

י

מ

י

ם

.

רעה

ה

:

HP

לממ

י

הצ

ל

ד

ון

אב

רשפ

וי

ו

ת

דגהה

ר

ה

לש

DSL

,

PBX

,

ISDN

ו

-

VoIP

םע

קפס

שה

יר

ו

ת

.

ומ

רצ

ה

-

HP LaserJet

וה

א

ןקתה

נא

ול

גי

אש

י

ונ

תמ

א

י

ם

לכל

ס

ב

י

וב

ת

לטה

ופ

ני

ם

דה

יג

לטי

יי

ם

)

אלא

םא

שמתשמ

י

ם

ממב

יר

ד

יג

לטי

י-

ל

נא

ול

גי

.(

HP

א

י

הנ

רע

הב

ל

ךכ

ומהש

רצ

י

ת

א

י

ם

ל

הלועפ

ב

ס

ב

י

וב

ת

ד

יג

לטי

יו

ת

וא

םע

ממ

יר

י

ד

יג

לטי

י-

ל

נא

ול

גי

.

DSL

וק

DSL

ובמ

ס

ס

לע

ולונכט

גי

ה

ד

יג

לטי

י

ת

עומה

רב

ת

ד

ר

ך

לבכ

י

לט

ופ

ן

ר

ג

לי

י

ם

,

ושע

יי

ם

תשוחנמ

.

ומל

רצ

ז

ה

א

ין

ת

א

י

ומ

ת

שי

יר

ה

םע

וא

ות

ת

ד

יג

לטי

יי

ם

א

הל

.

םע

ז

תא

,

םא

דגת

יר

כ

י

וא

ת

תא

וצתה

ר

ה

תעב

תנקתה

וק

ה

-

DSL

,

ני

ןת

רפהל

י

ד

תא

ואה

ת

ךכ

קלחש

רמ

ו

בח

ספה

שמשי

של

י

ד

ור

וא

ות

ת

נא

ול

גי

י

ם

)

לוק

ו

סקפ

(

ועב

ד

ראשש

י

ת

ר

ו

בח

ספה

שמשת

של

י

ד

ור

ותנ

ני

ם

ד

יג

לטי

יי

ם

.

רעה

ה

:

קלח

ממ

שכ

יר

י

סקפה

א

י

םנ

תמ

א

י

מ

י

ם

הלעפהל

םע

ש

יר

ו

ית

DSL

.

HP

א

י

הנ

רע

הב

ל

ת

א

י

ומ

ת

לש

ומה

רצ

םע

לכ

וקה

וי

ם

וא

יקפסה

ם

לש

ש

יר

ו

ית

DSL

.

ומ

ד

ם

DSL

ט

י

ופ

יס

שמתשמ

מב

ןנס

וצל

ר

ך

רפה

ד

ת

ושקתה

ר

ת

תב

ד

ר

ג

וב

ה

לש

ומ

ד

ם

DSL