HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Көмектесіңдер

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425 сериясы

Пайдаланушы нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық және лицензия

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға сәйкес

жағдайлардан басқа кезде, алдын ала

жазбаша түрде алынған рұқсатсыз,

көшіруге, бейімдендіруге немесе аударуға

рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз

өзгертілуі мүмкін.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін

кепілдіктер осындай өнімдер мен

қызметтерге берілетін тікелей кепілдік

жөніндегі мәлімдемелерде ғана көрсетілген.

Бұл құжаттағы мәлімдемелер қосымша

кепілдік ретінде қабылданбауы тиіс. НР бұл

құжаттағы техникалық немесе редакторлық

қателер немесе кемшіліктер үшін жауап

бермейді.

Edition 1, 9/2014

Бөлшек нөмірі: CF286-91036

Тауар белгілерінің тізімі

Adobe

®

, Acrobat

®

және PostScript

®

- Adobe

Systems Корпорациясының тауар белгілері.

Apple және Apple логотипі — Apple

Computer, Inc. компаниясының АҚШ пен

басқа елдердегі сауда белгілері. iPod —

Apple Computer, Inc компаниясының сауда

белгісі. iPod белгісі заңды немесе құқық иесі

рұқсат еткен көшірме үшін қолданылады.

Музыканы ұрламаңыз.

Bluetooth – лицензия бойынша иесі иелік

ететін және Hewlett-Packard компаниясы

қолданатын тауар белгісі.

Java™ - Sun Microsystems корпорациясының

АҚШ-тағы сауда белгісі.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP және

Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда

белгілері.

UNIX

®

- Ашық Топтың тіркелген тауар белгісі.

background image

Maзмұны

1 Өніммен танысу ........................................................................................................................................... 1

Өнімді көру ............................................................................................................................................................ 2

Өнімнің алдыңғы көрінісі .................................................................................................................. 2
Өнімнің артқы көрінісі ....................................................................................................................... 3
Сериялық нөмір мен үлгі нөмірінің орны ........................................................................................ 3
Басқару панелінің орналасуы .......................................................................................................... 4
Негізгі экрандағы басқару тақтасы ................................................................................................. 4

Өнімнің есептерін басып шығару ....................................................................................................................... 6
Принтер ортақтасқан дисклеймері .................................................................................................................... 7

2 Қағаз науасы ............................................................................................................................................... 9

Қолдау көрсетілетін қағаз өлшемдері ............................................................................................................ 10
Қолдау көрсетілетін қағаз түрлері .................................................................................................................. 12
Кіріс науаларына салу ....................................................................................................................................... 13

1-науаға қағаз салу ......................................................................................................................... 13
2-науаға қағаз салу ......................................................................................................................... 14
3-қосымша науаға қағаз салу ........................................................................................................ 16

3 Басып шығару ............................................................................................................................................ 19

Қолдау көрсетілетін принтер драйверлері (Windows) ................................................................................... 20
Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту (Windows) ............................................................................ 22

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгертуге арналған басымдық .................................... 22
Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту .................................................................................................................... 22
Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту .......................... 22
Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту ...................................................................... 23

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгерту (Mac OS X) ............................................................................ 24

Баспа тапсырмасының параметрлерін өзгертуге арналған басымдық .................................... 24
Бағдарламалық құрал жабылғанша принтердің барлық тапсырмаларының
параметрлерін өзгерту .................................................................................................................... 24
Принтердің барлық тапсырмаларының стандартты параметрлерін өзгерту .......................... 24
Өнім конфигурациясының параметрлерін өзгерту ...................................................................... 25

KKWW

iii

background image

Windows үшін тапсырмаларды басып шығару .............................................................................................. 26

Басып шығару төте жолын пайдалану (Windows) ....................................................................... 26
Басып шығару төте жолын жасау (Windows) ............................................................................... 27
Windows амалдық жүйесінде парақтың екі жағына автоматты түрде басып шығару ........... 29
Windows жүйесінде қағаздың екі жағына қолмен басып шығару ............................................ 30
Windows жүйесінде әр параққа бірнеше бетті басып шығару ................................................... 32
Бет бағдарын таңдау (Windows) .................................................................................................... 34
Қағаз түрін таңдау (Windows) ......................................................................................................... 35
Түрлі қағазға бірінші немесе соңғы бетті басып шығару (Windows) ......................................... 36
Бет өлшеміне лайықтау үшін құжатты масштабтау (Windows) ................................................. 37
Кітапша жасау (Windows) ................................................................................................................ 38

Mac OS X үшін тапсырмаларды басып шығару .............................................................................................. 41

Алдын ала орнатылған басып шығару параметрлерін пайдалану (Mac OS X) ......................... 41
Алдын ала орнатылған басып шығару параметрін жасау (Mac OS X) ....................................... 41
Қағаздың екі жағына автоматты түрде басып шығару (Mac OS X) ............................................ 41
Қағаздың екі жағына қолмен басып шығару (Mac OS X) ............................................................. 41
Бір параққа көп бетті басып шығару (Mac OS X) .......................................................................... 42
Бет бағдарын таңдау (Mac OS X) .................................................................................................... 43
Қағаз түрін таңдау (Mac OS X) ......................................................................................................... 43
Мұқаба бетті басып шығару (Mac OS X) ......................................................................................... 43
Бет өлшемін лайықтау үшін құжатты масштабтау (Mac OS X) ................................................... 43
Кітапша жасау (Mac OS X) ................................................................................................................ 44

Қосымша басып шығару тапсырмалары (Windows) ...................................................................................... 45

Басып шығару тапсырмасын тоқтату (Windows) ......................................................................... 45
Қағаз өлшемін таңдау (Windows) ................................................................................................... 45
Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау (Windows) ............................................................................ 45
Су таңбаларды басып шығару (Windows) ..................................................................................... 46

Қосымша басып шығару тапсырмалары (Mac OS X) ...................................................................................... 47

Басып шығару тапсырмасын тоқтату (Mac OS X) ......................................................................... 47
Қағаз өлшемін таңдау (Mac OS X) ................................................................................................... 47
Өзгертілмелі қағаз өлшемін таңдау (Mac OS X) ............................................................................ 47
Су таңбаларды басып шығару (Mac OS X) ..................................................................................... 47

Мұрағатқа жіберетін сапада басып шығару ................................................................................................... 49
HP ePrint қызметін пайдалану .......................................................................................................................... 50
AirPrint технологиясын пайдалану .................................................................................................................. 51
Walk-up USB басып шығару .............................................................................................................................. 52

4 Көшіру ....................................................................................................................................................... 53

Жалғыз көшірме жасау ..................................................................................................................................... 54
Бірнеше көшірме жасау .................................................................................................................................... 55
Бірнеше беттен тұратын түпнұсқаның көшірмесін жасау ............................................................................ 56

iv

KKWW

background image

Көшіру тапсырмасын салыстыру ..................................................................................................................... 57
Екі жағына басып шығару (дуплекс) ............................................................................................................... 58
Көшірмені үлкейту немесе кішірейту .............................................................................................................. 59
Куәліктерді көшіру ............................................................................................................................................ 60
Көшірменің сапасын оңтайландыру ................................................................................................................ 61
Көшірмелер үшін ашықтық пен қоюлық параметрлерін реттеу ................................................................. 62
Төмен сапалы режимде көшірме жасау .......................................................................................................... 63
Арнайы қағазға көшіру үшін қағаз өлшемін және түрін орнатыңыз ........................................................... 64
Әдепкі көшіру параметрлерін жаңадан орнату ............................................................................................. 65
Көшірменің әдепкі параметрлерін қалпына келтіру ..................................................................................... 66

5 Сканерлеу .................................................................................................................................................. 67

HP Scan бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу (Windows) ....................................................... 68
HP Scan (Mac OS X) бағдарламалық құралының көмегімен сканерлеу ....................................................... 69
USB құрылғысына сканерлеу ........................................................................................................................... 70
Желі қалтасына сканерлеу және электрондық поштаға сканерлеу мүмкіндіктерін орнатыңыз ............ 71
Желідегі қалтаға сканерлеу ............................................................................................................................. 72
Электрондық поштаға сканерлеу .................................................................................................................... 73
Басқа бағдарламалық құрал арқылы сканерлеу .......................................................................................... 74

TWAIN-үйлесімді бағдарламалық құралдан сканерлеу ............................................................. 74
WIA стандартымен үйлесімді бағдарламалық құралдан сканерлеу ........................................ 74

6 Факс .......................................................................................................................................................... 75

Факсті телефон желісіне қосу .......................................................................................................................... 76
Автоматты түрде жауап беру машинасы бар факсті орнатыңыз ................................................................. 76
Қосымша телефонға факсті теңшеңіз ............................................................................................................. 76
Автономдық факсті орнату ............................................................................................................................... 76
Факс уақытын, күнін және тақырыбын реттеңіз. .......................................................................................... 78

Басқару тақтасын пайдалану ......................................................................................................... 78
HP Fax Setup Wizard шеберін пайдалану ...................................................................................... 78

Факс тақырыбында арнайы таңбаларды пайдаланыңыз ............................................................................ 78
Телефон кітабын пайдалану ............................................................................................................................ 79

Факстің телефон кітабын жасап, оны өңдеу үшін басқару тақтасын пайдалану ................... 79
Телефон кітапшасының жазбаларын жою .................................................................................. 79
Тез теру жазбаларын жасау және түзету ..................................................................................... 80
Жылдам теру нөмірлерін жою ....................................................................................................... 81
Нөмірлер тобын теру жазбаларын орнатыңыз және түзетіңіз .................................................. 81
Нөмірлер тобын теру жазбаларын жойыңыз ............................................................................... 81

Факс жіберу параметрлерін реттеңіз .............................................................................................................. 83

Нөмір терудің арнайы таңбаларын және опцияларын орнату .................................................. 83

Нөмір теру префиксін орнатыңыз ............................................................................... 83

KKWW

v

background image

Байланысқа дайын болу сигналын табу функциясын орнатыңыз ............................................ 83

Нөмірді тондық теру немесе импульстік теру ........................................................... 84

Автоматты түрде қайта теру функциясын және қайта терулер арасындағы уақытты
орнату ............................................................................................................................................... 84
Ашық/қара және ажыратымдылықты орнатыңыз ..................................................................... 85

Стандартты ашық/қара (контраст) параметрін орнатыңыз .................................... 85
Ажыратымдылық параметрлерін орнатыңыз .......................................................... 85

Төлем кодтарын орнатыңыз .......................................................................................................... 86

Факс қабылдау параметрлерін реттеу ............................................................................................................ 87

Факс жіберуді орнатыңыз .............................................................................................................. 87
Жауап беру режимін орнатыңыз ................................................................................................... 87
Факс нөмірлерін бұғаттау және бұғаттауды жою ....................................................................... 88
Жауап беру үшін қоңырау санын орнатыңыз .............................................................................. 88
Арнаулы қоңырау дыбысын орнату ............................................................................................. 89
Компьютерге қабылданған жаңа факс үшін хабарландыру орнату ........................................ 90
Кіруші факстар үшін автоматты түрде кішірейту функциясын пайдаланыңыз ...................... 90
Факсты қайта басып шығару параметрлерін орнату .................................................................. 90
Факстің дыбыс деңгейін орнату .................................................................................................... 90

Сигналдың дыбыс деңгейін, телефон желісінің дыбыс деңгейін және
қоңыраудың дыбыс деңгейін орнату ......................................................................... 91

Мөрленетін факстарды орнату ...................................................................................................... 91
Жеке қабылдау мүмкіндігін белгілеу ............................................................................................ 91

Факске сұрақ жіберуді орнату ......................................................................................................................... 92
Факсті пайдаланыңыз ....................................................................................................................................... 93

Сәйкес келетін факс бағдарламалары .......................................................................................... 93
Факсті тоқтату .................................................................................................................................. 93

Ағымдағы факсті тоқтатыңыз ..................................................................................... 93
Орындалуын күтіп тұрған факс тапсырмасын тоқтатыңыз .................................... 93

Факстерді жадтан өшіріңіз ............................................................................................................. 93
Факсті DSL, PBX немесе ISDN жүйелерінде пайдалану ................................................................ 94

DSL (Цифрлық абоненттік желі) .................................................................................. 94
PBX (Жеке пайдалануға арналған телефон жүйесі) ................................................. 94
ISDN (Кешенді қызметтер көрсететін цифрлық желі) .............................................. 94

Факсті VoIP қызметінде пайдалану ............................................................................................... 95
Электр қуаты ажыратылғанда факс жадының мазмұндары сақталады ................................ 95
Ішкі желілерді жалпы телефон желілеріне қосу кезіндегі қауіпсіздік мәселелері ................. 95
Планшетті сканерден факс жіберу ................................................................................................ 96
Құжаттарды автоматты түрде беру құрылғысындағы факс .................................................... 97
Нөмірді тез теру және нөмірлер тобын теру жазбаларын пайдаланыңыз ............................... 97
Бағдарламалық құралдардан факс жіберіңіз ............................................................................. 98
Факс желісіне жалғанған телефонмен теру арқылы факсті жіберу ....................................... 100

vi

KKWW

background image

Факсты растап, жіберу .................................................................................................................. 100
Факстің кейін жіберілуін жоспарлау ........................................................................................... 100
Электрондық және қағаз құжатын қамтитын факсті жіберу ................................................... 101
Кіру кодтарын, несие карточкаларын немесе телефон карточкаларын пайдаланыңыз .... 101

Халықаралық факстерді жіберіңіз ........................................................................... 101

Факсті басып шығару .................................................................................................................... 102
Факсті қайта басып шығарыңыз ................................................................................................. 103
Алынған факстардың екі жағына автоматты түрде басып шығару ....................................... 104
Факс сигналдары телефон желісінде естілетін жағдайда факстерді қабылдаңыз ............. 104
Факстерді компьютерге қабылдау ............................................................................................. 104

Жеке қабылдау мүмкіндігі қосулы болғанда сақталған факсті басып шығару .. 104

Факс мәселелерін шешіңіз .............................................................................................................................. 105

Факстің ақаулықтарын жою туралы бақылау кестесі .............................................................. 105
Факс ақауларының есебі .............................................................................................................. 107
Факс қатесі туралы есепті басып шығару .................................................................................. 107

Барлық факс есеп берулерін басып шығарыңыз ................................................... 107
Факстің жеке есептерін басып шығарыңыз ............................................................ 107
Факс қатесі туралы есеп беруді орнатыңыз ............................................................ 108

Факс қатесін түзету режимін орнатыңыз .................................................................................... 108
Факс жылдамдығын өзгертіңіз .................................................................................................... 108
Факс қатесі туралы хабарлар ...................................................................................................... 109
Факс жіберудің мәселелерін шешу ............................................................................................. 114

Басқару тақтасында қате хабары көрсетіледі ........................................................ 115

Communication error («Байланыс қатесі»). хабары пайда болады ...... 115
No dial tone («Теру сигналы жоқ»). .......................................................... 115
Fax is busy («Факс бос емес»). хабары пайда болады ........................... 116
No fax answer (Факс жауабы жоқ). хабары пайда болады .................. 116
Құжат бергіштегі қағаз кептемесі ........................................................... 117
Fax storage is full («Факс жады толы»). хабары пайда болады .......... 117
Сканер қатесі ............................................................................................. 117

Факсты жіберуге әрекет жасалмай, басқару тақтасында Дайын хабары
көрсетіледі ................................................................................................................... 118
Басқару тақтасы «Storing page 1» (1-бет сақталуда) хабарын көрсетеді және
ол хабардың үстінен орындамайды ........................................................................ 118
Факстарды алуға болады, бірақ жіберу мүмкін емес ............................................. 118
Өнім құпия сөзбен қорғалған ..................................................................................... 119
Басқару тақтасынан факс функцияларын пайдалу мүмкін емес .......................... 119
Жылдам теру нөмірлерін қолдану мүмкін емес ...................................................... 119
Топтық теру нөмірлерін қолдану мүмкін емес ........................................................ 119
Факсты жібергенде телефон компаниясынан жазылған қате хабарын алу ....... 120
Телефон құрылғыға қосылғанда факс жіберу мүмкін емес .................................. 120

KKWW

vii

background image

Факс алудың мәселелерін шешу ................................................................................................. 120

Факс жауап бермейді ................................................................................................. 121

Факста арнайы телефон желісі бар ........................................................ 121
Құрылғыға автоматты жауап бергіші жалғанған ................................. 121
Телефон тұтқасы құрылғыға жалғанған ............................................... 122
Answer Mode («Жауап беру режимі») параметрі Қолмен
орындалатын параметріне орнатылған. ............................................... 122
Дауысты пошта факс желісінде қолжетімді ......................................... 122
Құрылғы DSL телефон қызметіне жалғанған ........................................ 123
Құрылғы факс қызметін IP немесе VoIP телефон қызметі арқылы
пайдаланады ............................................................................................ 123

Басқару тақтасында қате хабары көрсетіледі ........................................................ 123

No fax detected («Факс табылмады»). хабары пайда болады ............. 123
Communication error («Байланыс қатесі»). хабары пайда болады ...... 124
Fax storage is full («Факс жады толы»). хабары пайда болады .......... 124
Fax is busy («Факс бос емес»). хабары пайда болады ........................... 125

Факс алынды, бірақ басылып шықпады ................................................................. 125

Private Receive («Құпия факстарды қабылдау») мүмкіндігі
қосылған .................................................................................................... 125

Жіберуші «бос емес» сигналын алады ...................................................................... 125

Телефон тұтқасы құрылғыға жалғанған ............................................... 125
Телефон желісінің сплиттері қолданылуда .......................................... 126

Теру сигналы жоқ ....................................................................................................... 126
PBX желісінде факс жіберу немесе алу мүмкін емес ............................................... 126

Факстың жалпы ақаулықтарын жою ......................................................................................... 126

Факстар баяу жіберілуде ........................................................................................... 126
Факс сапасы нашар ..................................................................................................... 127
Факс жіберілген деректі үзілмелі түрде жіберуде немесе екі параққа басып
шығаруда ..................................................................................................................... 127

7 Басқару және күту ................................................................................................................................... 129

Өнімнің байланысу тәсілін өзгерту үшін, «HP Reconfiguration Utility» утилитасын пайдаланыңыз ....... 130
HP Wireless Direct Printing мүмкіндігін орнату .............................................................................................. 131
HP веб қызметтері бағдарламаларын пайдалану ....................................................................................... 132
IP желі параметрлерін реттеу ......................................................................................................................... 133

Желі параметрлерін көру немесе өзгерту .................................................................................. 133
IPv4 TCP/IP параметрлерін басқару тақтасын қолмен реттеу. ................................................. 133
Желідегі өнімнің атауын өзгерту ................................................................................................. 133
Сілтеме жылдамдығы және дуплекстеу параметрлері ............................................................ 135

HP құрылғысының құралдар жинағы ........................................................................................................... 136
Mac OS X жүйесіне арналған HP утилитасы ................................................................................................... 138

viii

KKWW

background image

HP утилитасын ашыңыз ................................................................................................................ 138
HP утилитасының функциялары ................................................................................................. 138

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 139
Өнімнің қауіпсіздік мүмкіндіктері .................................................................................................................. 140

Өнімді құлыптау ............................................................................................................................ 140
Өнім кілтсөзін орнату немесе өзгерту .......................................................................................... 140

Үнемдеу параметрлері .................................................................................................................................... 141

EconoMode режимімен басып шығару ........................................................................................ 141
Ұйқыға өткізудің күту уақытын орнату ...................................................................................... 141
Қуатты автоматты түрде өшіру аралығын орнату .................................................................... 141

Тонер картриджді шамаланған пайдалану мерзімінің соңына жақындағанда басып шығару ............. 143

Өте төмен параметрлерін қосу немесе ажырату ....................................................................... 143

Жабдықтарды сақтау және қайта өңдеу ...................................................................................................... 145

Жабдықтарды қайта пайдалану ................................................................................................. 145
Тонер картриджін сақтау ............................................................................................................. 145

Ауыстыру нұсқаулары .................................................................................................................................... 146

Тонер картриджін ауыстыру ........................................................................................................ 146

Жад .................................................................................................................................................................... 148
Аппараттық бағдарламалық құралды жаңарту .......................................................................................... 149

Аппараттық бағдарламалық құралды қолмен жаңарту .......................................................... 149
Өнімді аппараттық бағдарламалық құралды автоматты түрде жаңартатын етіп орнату .. 149

8 Мәселелерді шешу ................................................................................................................................... 151

«Мәселелерді шешу» тексеру парағы ........................................................................................................... 152

1-қадам: Құрылғының дұрыс реттелгенін тексеру .................................................................. 152
2-қадам: Кабельдерді немесе сымсыз байланысты тексеру ................................................... 152
3-қадам: Басқару тақтасындағы қате хабарларын қарау ....................................................... 153
4-қадам: Қағазды тексеріңіз ........................................................................................................ 153
5-қадам: Бағдарламалық құралды тексеру .............................................................................. 153
6-қадам: Басып шығару жұмысын тексеру ................................................................................ 153
7-қадам: Көшірме жұмысын тексеру .......................................................................................... 153
8-қадам: Тонер картриджін тексеру ........................................................................................... 153
9-қадам: Баспа тапсырмасын компьютер арқылы жіберіп көру ............................................. 154
10-қадам: Өнімнің желіде екендігін тексеріңіз .......................................................................... 154

Зауытта орнатылған әдепкі параметрлерді қалпына келтіру ................................................................... 155
Басқару тақтасының анықтамалық жүйесі .................................................................................................. 156
Басқару панеліндегі хабарларды аудару ..................................................................................................... 157

Басқару панеліндегі хабарлардың түрлері ................................................................................ 157
Басқару панелінің хабарлары ...................................................................................................... 157

<X>-науаға <TYPE> <SIZE> қағазын салыңыз .......................................................... 157

KKWW

ix

background image

<X>-науаға қағаз салыңыз Қолда бар баспа құралдары үшін [OK] түймешігін
басыңыз ....................................................................................................................... 157
<X>-науадағы күтпеген өлшем <size> салыңыз [OK] түймесін басыңыз ............. 157
1-науаға қағаз салыңыз, <PLAIN> <SIZE> / Тазалау режимі, іске қосу үшін OK
түймешігін басыңыз .................................................................................................... 158
1-науа кептелді. Кептелісті жойып, OK түймешігін басыңыз ................................ 158
49 Қате, Өшіріп қосыңыз ............................................................................................ 158
50.x Термофиксатор қатесі ........................................................................................ 158
51.XX Қателігі .............................................................................................................. 158
54.XX Қателігі .............................................................................................................. 159
55.X Қателігі ................................................................................................................. 159
57 Желдеткіш қатесі, өшіріп қосыңыз ..................................................................... 159
59.X Қателігі ................................................................................................................. 159
79 қате, өшіріп қосыңыз ............................................................................................ 160
79 Қызметтік қателігі .................................................................................................. 160
Артқы есік ашық ......................................................................................................... 160
Басылмады, ОК түймешігін басыңыз. Қате қайта пайда болса, өшіріп, қайта
қосыңыз. ...................................................................................................................... 160
Есік ашық ..................................................................................................................... 161
Жадта орын аз. ОК түймешігін басыңыз. ................................................................. 161
Жарамсыз драйвер [OK] түймесін басыңыз ............................................................. 161
Қара картриджды орнына салу ................................................................................ 161
Қара картридж мөлшері аз ........................................................................................ 161
Қара картридж мөлшері өте аз ................................................................................. 162
Қара сиялы картриджді орнатыңыз ......................................................................... 162
Қара түс үйлесімсіз ...................................................................................................... 162
Қате басылды, OK түймешігін басыңыз ................................................................... 162
Қолданылған қара түс картриджі орнатылды Жалғастыру үшін [OK]
түймесін басыңыз ....................................................................................................... 163
Қолдау көрсетілмейтін қара картридж Жалғастыру үшін [OK] түймесін
басыңыз ....................................................................................................................... 163
Қолмен беру <ӨЛШЕМ> <ТҮР>, қолда бар баспа құралын пайдалану үшін OK
түймешігін басыңыз .................................................................................................... 163
Қолмен беттің екі жағына басып шығаруға арналған 1-жүктеу науасы, OK
түймешігін басыңыз .................................................................................................... 163
Нағыз HP жабдығы орнатылды ................................................................................ 164
Өнім қатесі, OK түймешігін басыңыз ......................................................................... 164
Тазалау ......................................................................................................................... 164
Тонер картриджінен орама материалын алып тастаңыз ....................................... 164
№ науасына қағаз салыңыз <TYPE> <SIZE>, рұқсат баспа құралдарын
пайдалану үшін OK түймешігін басыңыз .................................................................. 164

Қағаз дұрыс емес беріледі немесе кептеледі ............................................................................................... 165

x

KKWW

background image

Өнім қағазды тартып алмайды .................................................................................................... 165
Өнім бірнеше қағаз парақтарын тартып алады ......................................................................... 165
Қағаз кептелістерін болдырмау .................................................................................................. 165

Кептелістерді жою ........................................................................................................................................... 166

Кептелу орындары ........................................................................................................................ 166
Құжат бергіштегі кептелген қағазды алу ................................................................................... 167
1-науадағы кептелісті жою .......................................................................................................... 168
2-науадағы кептелісті жою .......................................................................................................... 170
3-қосымша науадағы кептелісті жою ......................................................................................... 172
Шығыс қалтасындағы кептелісті жою ....................................................................................... 173
Дуплексор аймағындағы кептелісті жою ................................................................................... 173
Термобекіткіш аймағындағы кептелісті жою ............................................................................ 174

Баспа сапасын жақсарту ................................................................................................................................. 176

Қағаз түрінің параметрін тексеру (Windows) .............................................................................. 176
Қағаз түрінің параметрін тексеру (Mac OS X) .............................................................................. 176
Тонер картриджінің күйін тексеру .............................................................................................. 177

Жабдықтар күйінің бетін басып шығару ................................................................. 177
Жабдықтар күйін тексеру .......................................................................................... 177

Тазалағыш бетті басып шығару .................................................................................................. 177
Тонер картриджінің зақымданбағанын тексеру ....................................................................... 177
Қағаз бен басып шығару ортасын тексеру ................................................................................. 178

HP қағаз ерекшеліктеріне сай келетін қағазды пайдалану ................................... 178
Өнімнің қоршаған ортасын тексеру .......................................................................... 179

Басып шығару тапсырмасының параметрлерін тексеру ......................................................... 179

Үнемдеу режимі параметрін тексеру ........................................................................ 179

Басып шығару қажеттіліктеріне жақсы сәйкес келетін принтер драйверін пайдалану ...... 179

Көшірме сапасына қатысты мәселелерді шешу .......................................................................................... 181

Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру ...................................................... 181
Қағаз параметрлерін тексеру ....................................................................................................... 182
Мәтіндер немесе суреттер үшін оңтайландыру ........................................................................ 182
Шетпен шетке көшіру ................................................................................................................... 183
Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз. .................................................. 183

Сканерлеу сапасына қатысты мәселелерді шешу ....................................................................................... 185

Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру ...................................................... 185
Ажыратымдылық параметрлерін тексеру ................................................................................. 185
Түс параметрлерін тексеру .......................................................................................................... 186
Мәтіндер немесе суреттер үшін оңтайландыру ........................................................................ 186
Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз. .................................................. 187

Электрондық поштаға сканерлеу проблемаларын шешу .......................................................................... 189

Электрондық пошта серверіне қосылу мүмкін емес ................................................................. 189
Электрондық хат жіберілмеді ..................................................................................................... 189

KKWW

xi

background image

Сканерлеу мүмкін емес ................................................................................................................. 189

Желі қалтасына сканерлеу проблемаларын шешу ..................................................................................... 190

Сканерлеу орындалмады ............................................................................................................. 190

Факс сапасының мәселелерін шешу ............................................................................................................. 191

Сканер әйнегіндегі кір мен дақтардың болмауын тексеру ...................................................... 191
Факс жіберу ажыратымдылық параметрін тексеру ................................................................. 191
Мәтіндер немесе суреттер үшін оңтайландыру ........................................................................ 192
Қателерді түзету параметрін тексеру ......................................................................................... 192
Басқа факс құрылғысына жіберу ................................................................................................ 193
Құжат бергіштің көтеру ролигі мен бөлу төсемін тазалаңыз. .................................................. 193
Бетке шақтау параметрін тексеру ............................................................................................... 194
Жіберушінің факс құрылғысын тексеру ..................................................................................... 194
Факсты диагностика сынағын орындау ..................................................................................... 195

Өнім басып шығармайды немесе баяу басып шығарады ........................................................................... 196

Өнім басып шығармайды ............................................................................................................. 196
Өнім баяу басып шығарады ......................................................................................................... 196

Ауыспалы USB баспа ақаулықтарын шешу .................................................................................................. 198

USB құрылғысын енгізгенде USB флэш-жадының мәзірі ашылмайды .................................. 198
Файл USB құрылғысынан басылмайды ...................................................................................... 198
Басып шығарылатын файл USB флэш-жадының мәзірінде көрсетілмеген .......................... 198

Тікелей жалғауға қатысты мәселелерді шешу ............................................................................................ 199
Сымсыз желі мәселелерін шешу .................................................................................................................... 200

Төмен физикалық байланыс ........................................................................................................ 200
Компьютер өнім үшін дұрыс емес IP мекенжайын қолдануда ................................................ 200
Компьютердің өніммен байланысуы мүмкін емес. .................................................................... 200
Өнім желі үшін дұрыс емес сілтеме және дуплекс параметрлерін пайдалануда .................. 201
Жаңа бағдарламалық құралдар үйлесімді ақаулықтарды тудыруы мүмкін. ....................... 201
Компьютеріңіз немесе жұмыс компьютеріңіз дұрыс орнатылмаған. ..................................... 201
Өнім ажыратылған немесе басқа желі параметрлері дұрыс емес. ......................................... 201

Сымсыз желі ақауларын жою ........................................................................................................................ 202

Сымсыз байланысты тексеру парағы ......................................................................................... 202
Сымсыз конфигурациялау аяқталғаннан кейін өнім басып шығармайды ............................. 202
Өнім басып шығармайды және компьютерде үшінші тараптың желіаралық қалқаны
орнатылған .................................................................................................................................... 203
Сымсыз маршрутизатор немесе өнімді жылжытқаннан кейін сымсыз байланыс жұмыс
істемейді ......................................................................................................................................... 203
Сымсыз өнімге қосымша компьютерлер қосу мүмкін емес ...................................................... 203
Сымсыз өнім байланысы VPN желісіне қосылған кезде жоғалады ......................................... 203
Желі сымсыз желілер тізімінде шықпайды ................................................................................ 203
Сымсыз желі жұмыс істеп тұрған жоқ ......................................................................................... 203
Сымсыз желі диагностика сынағын жүргізу ............................................................................... 204

xii

KKWW

background image

Сымсыз желідегі кедергіні азайту ............................................................................................... 204

Windows жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мәселелерін шешу ............................................ 205

Өнімнің принтер драйвері Printer (Принтер) қалтасында көрінбейді ..................................... 205
Бағдарламалық құралын орнату барысында экранға қателік жөнінде хабар
шығарылды ................................................................................................................................... 205
Өнім «Дайын» режимінде, бірақ ештеңе басып шығарылмайды ............................................ 205

Mac OS X жүйесіндегі өнім бағдарламалық құралының мәселелерін шешу ............................................ 207

Принтер драйвері «Басып шығару және факс» немесе «Басып шығару және сканерлеу»
тізімінде берілмеген. ..................................................................................................................... 207
Өнім атауы «Басып шығару және факс» немесе «Басып шығару және сканерлеу»
ішіндегі өнімдер тізімінде пайда болмайды .............................................................................. 207
Принтер драйвері баспа және факс немесе баспа және сканерлеу тізіміндегі таңдалған
өнімді автоматты түрде орнатпайды. ........................................................................................ 207
Баспа тапсырмасы қажет өнімге жіберілмеді. ........................................................................... 208
USB кабелімен жалғаған кезде, драйвер таңдалған соң, өнім «Басып шығару және
факс» немесе «Басып шығару және сканерлеу» тізімінде пайда болмайды. ......................... 208
USB қосылымын пайдаланған кезде жалпы принтер драйверін қолданасыз ...................... 208

Бағдарламалық құралды жою (Windows) .................................................................................................... 209
Бағдарламалық құралды жою (Mac OS X) .................................................................................................... 210

9 Жабдықтар мен қосымша керек-жарақтар ............................................................................................. 211

Бөлшектерге, қосалқы құралдарға және жабдықтарға тапсырыс беру .................................................. 212
HP компаниясының HP шығармаған жабдықтарға қатысты саясаты ...................................................... 212
HP компаниясының жалған өніммен күрес веб-торабы ............................................................................. 212

Индекс ........................................................................................................................................................ 213

KKWW

xiii

background image

xiv

KKWW

background image

1