Pomocník služby HP LaserJet Pro 400 MFP M425

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

Používateľská príručka

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Séria

Používateľská príručka

background image

Autorské práva a licencia

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Kopírovanie, upravovanie alebo preklad bez

predchádzajúceho písomného súhlasu sú

zakázané s výnimkou podmienok, ktoré

povoľujú zákony o autorských právach.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa

môžu meniť bez upozornenia.

V záruke dodanej spolu s týmito produktmi

a službami sú uvedené výlučne záruky týkajúce

sa produktov a služieb spoločnosti HP. Žiadne

informácie v tomto dokumente by sa nemali

chápať ako dodatočná záruka. Spoločnosť HP

nebude zodpovedná za technické ani textové

chyby, ani vynechané časti v tomto

dokumente.

Edition 1, 9/2014

Číslo publikácie: CF286-91044

Obchodné známky príslušných spoločností

Adobe

®

, Acrobat

®

a PostScript

®

sú obchodné

známky spoločnosti Adobe Systems

Incorporated.

Apple a logo Apple sú ochranné známky

spoločnosti Apple Computer, Inc., registrované

v USA a ďalších krajinách. iPod je ochranná

známka spoločnosti Apple Computer, Inc.

Známka iPod je určená na kopírovanie len

s príslušným zákonným oprávnením alebo

oprávnením vlastníka práv. Nekradnite hudbu.

Bluetooth je obchodná známka, ktorú vlastní

jej majiteľ a spoločnosť Hewlett-Packard ju

používa na základe licencie.

Java™ je americká ochranná známka

spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows XP®

a Windows Vista® sú registrované ochranné

známky spoločnosti Microsoft Corporation

v USA.

UNIX

®

je registrovaná obchodná známka

skupiny The Open Group.

background image

Obsah

1 Predstavenie produktu .................................................................................................................................. 1

Pohľady na produkt ............................................................................................................................................... 2

Pohľad na produkt spredu ................................................................................................................... 2
Pohľad na produkt zozadu .................................................................................................................. 3
Umiestnenie sériového čísla a čísla modelu ....................................................................................... 3
Rozloženie ovládacieho panela .......................................................................................................... 4
Domovská obrazovka ovládacieho panela ......................................................................................... 4

Správy tlačových produktov .................................................................................................................................. 6
Ustanovenie o zdieľaní tlačiarní ............................................................................................................................ 7

2 Zásobník papiera ........................................................................................................................................... 9

Podporované veľkosti papiera ............................................................................................................................ 10
Podporované typy papiera .................................................................................................................................. 12
Naplnenie vstupných zásobníkov ....................................................................................................................... 13

Napĺňanie zásobníka 1 ...................................................................................................................... 13
Napĺňanie zásobníka 2 ...................................................................................................................... 14
Napĺňanie voliteľného zásobníka 3 .................................................................................................. 16

3 Tlač ............................................................................................................................................................ 19

Podporované ovládače tlačiarne (Windows) ...................................................................................................... 20
Zmena nastavení tlačovej úlohy (Windows) ....................................................................................................... 21

Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy ..................................................................................... 21
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru .................................. 21
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................................... 21
Zmena nastavení konfigurácie produktu ......................................................................................... 22

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Mac OS X) ....................................................................................................... 23

Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy ..................................................................................... 23
Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru .................................. 23
Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh ............................................................... 23
Zmena nastavení konfigurácie produktu ......................................................................................... 23

Tlačové úlohy pre systém Windows .................................................................................................................... 25

SKWW

iii

background image

Používanie klávesovej skratky pre tlač (Windows) .......................................................................... 25
Vytvorenie klávesovej skratky pre tlač (Windows) .......................................................................... 26
Automatická tlač na obidve strany v systéme Windows .................................................................. 28
Manuálna tlač na obidve strany v systéme Windows ....................................................................... 29
Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows ................................................................ 31
Výber orientácie stránky (Windows) ................................................................................................. 33
Výber typu papiera (Windows) .......................................................................................................... 34
Tlač prvej alebo poslednej strany na odlišný papier (Windows) ...................................................... 35
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Windows) .............................................................. 36
Vytvorenie brožúry (Windows) ......................................................................................................... 37

Tlačové úlohy pre systém Mac OS X .................................................................................................................... 40

Použitie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ............................................................................................. 40
Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X) ........................................................................................ 40
Automatická tlač na obidve strany (Mac OS X) ................................................................................. 40
Manuálna tlač na obidve strany (Mac OS X) ...................................................................................... 40
Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera (Mac OS X) .................................................................. 41
Výber orientácie stránky (Mac OS X) ................................................................................................. 42
Výber typu papiera (Mac OS X) .......................................................................................................... 42
Tlač titulnej strany (Mac OS X) .......................................................................................................... 42
Prispôsobenie dokumentu na veľkosť stránky (Max OS X) .............................................................. 42
Vytvorenie brožúry (Mac OS X) ......................................................................................................... 43

Ďalšie tlačové úlohy (Windows) .......................................................................................................................... 44

Zrušenie tlačovej úlohy (Windows) ................................................................................................... 44
Výber veľkosti papiera (Windows) .................................................................................................... 44
Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows) ...................................................................................... 44
Tlač vodotlače (Windows) ................................................................................................................. 45

Ďalšie tlačové úlohy (Mac OS X) .......................................................................................................................... 46

Zrušenie tlačovej úlohy (Mac OS X) ................................................................................................... 46
Výber veľkosti papiera (Mac OS X) .................................................................................................... 46
Výber vlastnej veľkosti papiera (Mac OS X) ...................................................................................... 46
Tlač vodotlače (Mac OS X) ................................................................................................................. 46

Vytvorenie kvalitných archívnych výtlačkov ...................................................................................................... 47
Používanie funkcie HP ePrint .............................................................................................................................. 48
Použitie súčasti AirPrint ...................................................................................................................................... 49
Prístupová tlač cez USB ....................................................................................................................................... 50

4 Kopírovanie ................................................................................................................................................ 51

Vytvorenie jednej kópie ....................................................................................................................................... 52
Vytváranie viacerých kópií .................................................................................................................................. 53
Kopírovanie viacstranového originálu ................................................................................................................ 54
Skladanie kopírovacej úlohy ............................................................................................................................... 55

iv

SKWW

background image

Kopírovanie na obe strany (obojstranné) ........................................................................................................... 56
Zmenšenie alebo zväčšenie kópie ....................................................................................................................... 57
Kopírovanie identifikačných kariet ..................................................................................................................... 58
Optimalizácia kvality kopírovania ....................................................................................................................... 59
Upravte svetlosť alebo tmavosť kópií ................................................................................................................. 60
Kopírovanie v režime Koncept ............................................................................................................................. 61
Nastavenie veľkosti a typu papiera na kopírovanie na špeciálny papier ........................................................... 62
Nastavenie nových predvolených nastavení tlače ............................................................................................. 63
Obnovenie predvolených nastavení kopírovania ............................................................................................... 64

5 Skenovanie ................................................................................................................................................. 65

Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (Windows) ........................................................................................... 66
Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (MAC OS X) ........................................................................................... 67
Skenovanie na pamäťovú jednotku USB ............................................................................................................. 68
Nastavenie funkcií skenovania do sieťového priečinka a skenovania na e-mail ............................................... 69
Skenovanie do sieťového priečinka .................................................................................................................... 70
Skenovanie do e-mailu ........................................................................................................................................ 71
Skenovanie s použitím iného softvéru ................................................................................................................ 72

Skenovanie z programu kompatibilného s TWAIN ........................................................................... 72
Skenovanie z programu kompatibilného s TWAIN ........................................................................... 72

6 Fax ............................................................................................................................................................. 73

Pripojte fax k telefónnej linke ............................................................................................................................. 74
Nastavenie faxu s telefónnym odkazovačom .................................................................................................... 74
Nastavenie faxu s telefónom vnútornej telefónnej linky ................................................................................... 74
Nastavenie pre samostatný fax .......................................................................................................................... 74
Konfigurácia času, dátumu a hlavičky faxu ........................................................................................................ 75

Použitie ovládacieho panela ............................................................................................................. 75
Použitie sprievodcu nastavením faxu HP ........................................................................................ 75

Použitie špeciálnych znakov v hlavičkách faxu .................................................................................................. 75
Používanie telefónneho zoznamu ...................................................................................................................... 76

Vytvorenie a úprava telefónneho zoznamu faxu pomocou ovládacieho panela. ........................... 76
Vymazanie položiek telefónneho zoznamu ..................................................................................... 76
Vytvorenie a úprava záznamov rýchlej voľby ................................................................................... 77
Odstránenie záznamov rýchlych volieb ............................................................................................ 78
Vytvorenie a úprava záznamov skupinovej voľby ............................................................................ 78
Odstránenie záznamov skupinovej voľby ......................................................................................... 78

Konfigurácia nastavení odoslania faxu ............................................................................................................... 80

Nastavenie špeciálnych symbolov a možností ................................................................................. 80

Nastavenie predvoľby vytáčaného čísla ......................................................................... 80

Nastavenie zisťovania oznamovacieho tónu .................................................................................... 80

SKWW

v

background image

Tónová voľba alebo pulzná voľba ................................................................................... 81

Nastavte automatickú opakovanú voľbu a čas medzi opakovanými voľbami ................................ 81
Nastavenie svetlosti/tmavosti a rozlíšenia ...................................................................................... 82

Úprava svetlého/tmavého (kontrastu) nastavenia ....................................................... 82
Úprava nastavení rozlíšenia ........................................................................................... 82

Nastavenie fakturačných kódov ....................................................................................................... 83

Konfigurácia nastavení prijímania faxu .............................................................................................................. 84

Nastavenie preposielania faxov ....................................................................................................... 84
Nastavenie režimu odpovedania ...................................................................................................... 84
Zablokovanie alebo odblokovanie faxových čísel ............................................................................ 84
Nastavenie počtu zazvonení do odpovedania .................................................................................. 85
Nastavenie osobitého zvonenia ........................................................................................................ 86
Nastavenie upozornení na nový fax doručený do počítača ............................................................. 86
Používanie automatického zmenšovania pre prichádzajúce faxy ................................................... 87
Úprava nastavení opakovanej tlače faxov ....................................................................................... 87
Nastavenie hlasitosti zvukov faxu .................................................................................................... 87

Nastavenie hlasitosti upozornenia, hlasitosti telefónnej linky a hlasitosti
zvonenia .......................................................................................................................... 87

Nastavenie označovania prijatých faxov .......................................................................................... 88
Nastavenie funkcie súkromného prijatia .......................................................................................... 88

Nastavenie vyvolania faxu .................................................................................................................................. 88
Používanie faxu ................................................................................................................................................... 90

Podporované faxové programy ........................................................................................................ 90
Zrušenie faxu ..................................................................................................................................... 90

Zrušenie aktuálneho faxu ............................................................................................... 90
Zrušenie čakajúcej faxovej úlohy ................................................................................... 90

Odstránenie faxov z pamäte ............................................................................................................. 90
Používanie faxu v systéme DSL, PBX alebo ISDN ............................................................................. 91

DSL .................................................................................................................................. 91
PBX .................................................................................................................................. 91
ISDN ................................................................................................................................. 91

Používanie faxu na službe VoIP ........................................................................................................ 91
Uchovanie obsahu pamäte faxu v prípade výpadku napájania ....................................................... 92
Bezpečnostné otázky pri pripájaní interných sietí k verejným telefónnym linkám ........................ 92
Fax z plochého skenera ..................................................................................................................... 92
Faxovanie pomocou podávača dokumentov .................................................................................... 93
Používanie záznamov rýchlych volieb a skupinových volieb ........................................................... 94
Odoslanie faxu zo softvéru ............................................................................................................... 94
Odoslanie faxu vytáčaním z telefónu pripojeného k faxovej linke .................................................. 96
Odoslanie faxu s potvrdením ............................................................................................................ 96
Naplánovanie oneskoreného odoslania faxu ................................................................................... 96

vi

SKWW

background image

Odosielanie faxu, ktorý je kombináciou elektronického a papierového dokumentu ...................... 97
Používanie prístupových kódov, kreditných kariet alebo volacích kariet ....................................... 97

Medzinárodné odosielanie faxov ................................................................................... 97

Tlačiť fax ............................................................................................................................................ 98
Opätovné vytlačenie faxu ................................................................................................................. 99
Automatická tlač prijatých faxov na obidve strany papiera .......................................................... 100
Prijímanie faxov, keď je počuť faxové tóny na telefónnej linke .................................................... 100
Prijímanie faxov do počítača ........................................................................................................... 100

Vytlačenie uloženého faxu, keď je zapnutá funkcia súkromného prijatia .................. 100

Riešenie problémov s faxom ............................................................................................................................. 101

Kontrolný zoznam na riešenie problémov s faxom ....................................................................... 101
Správa sledovania faxu ................................................................................................................... 103
Tlač správy s chybami faxu ............................................................................................................. 103

Tlač všetkých faxových správ ...................................................................................... 103
Tlač jednotlivých faxových správ ................................................................................. 103
Nastavenie správy o chybe faxu .................................................................................. 104

Nastavenie režimu korekcie chyby faxu ......................................................................................... 104
Zmena rýchlosti faxu ...................................................................................................................... 104
Chybové hlásenia faxu .................................................................................................................... 105
Riešenie problémov s odosielaním faxov ....................................................................................... 110

Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie ..................................................... 111

Zobrazí sa správa Communication Error. (Chyba komunikácie.). ............. 111
No dial tone. (Žiaden oznamovací tón.) ..................................................... 111
Zobrazí sa správa Fax is busy. (Fax je zaneprázdnený.). .......................... 112
Zobrazí sa správa No fax answer. (Fax neodpovedá.). .............................. 112
Zaseknutie papiera v podávači dokumentov ............................................. 113
Zobrazí sa správa Fax storage is full. (Pamäť faxu je plná.). .................... 113
Chyba skenera ............................................................................................ 113

Ovládací panel zobrazuje správu Pripravené bez pokusu o odoslanie faxu ............... 113
Ovládací panel zobrazuje správu „Ukladá sa strana 1“ a nedostane sa za túto
správu ........................................................................................................................... 114
Faxy je možné prijať, ale nie odoslať ............................................................................ 114
Produkt je chránený heslom ........................................................................................ 114
Z ovládacieho panelu nie je možné používať funkcie faxu .......................................... 114
Aktivácia používania rýchlych volieb ........................................................................... 115
Nie je možné používať skupinové voľby ....................................................................... 115
Prijatie zaznamenaného chybového hlásenia od telefonickej spoločnosti pri
pokuse o odoslanie faxu ............................................................................................... 115
Nie je možné odoslať fax, keď je telefón pripojený k zariadeniu ................................ 116

Riešenie problémov s prijímaním faxov ......................................................................................... 116

Fax nereaguje ............................................................................................................... 116

SKWW

vii

background image

Fax má vyhradenú telefonickú linku .......................................................... 116
K zariadeniu je pripojený odkazovač ......................................................... 117
Slúchadlo telefónu je pripojené k zariadeniu ............................................ 117
Nastavenie je Answer Mode (Režim odpovede) nakonfigurované na
nastavenie Manual (Manuálne) .................................................................. 118
Na faxovej linke je dostupná hlasová pošta .............................................. 118
Zariadenie je pripojené k telefónnej službe DSL ....................................... 118
Zariadenie využíva telefonickú službu fax cez IP alebo VoIP ................... 118

Na ovládacom paneli sa zobrazí chybové hlásenie ..................................................... 119

Zobrazí sa správa No fax detected. (Nebol rozpoznaný fax.). .................. 119
Zobrazí sa správa Communication Error. (Chyba komunikácie.). ............. 119
Zobrazí sa správa Fax storage is full. (Pamäť faxu je plná.). .................... 120
Zobrazí sa správa Fax is busy. (Fax je zaneprázdnený.). .......................... 120

Fax sa prijme, ale nevytlačí sa ...................................................................................... 121

Funkcia Private Receive (Súkromné prijatie) je zapnutá ........................... 121

Odosielateľ prijme signál obsadenej linky ................................................................... 121

Slúchadlo telefónu je pripojené k zariadeniu ............................................ 121
Používa sa rozdeľovač telefónnej linky ..................................................... 121

Žiaden tón zvonenia ..................................................................................................... 121
Nie je možné odosielať ani prijímať faxy na linke PBX ................................................. 121

Riešenie všeobecných problémov s faxovaním ............................................................................. 121

Faxy sa odosielajú pomaly ........................................................................................... 122
Kvalita faxu je nízka ...................................................................................................... 122
Fax je odrezaný alebo sa vytlačí na dve stránky .......................................................... 123

7 Správa a údržba ......................................................................................................................................... 125

Zmena pripojenia produktu pomocou programu HP Reconfiguration Utility .................................................. 126
Nastavenie priamej bezdrôtovej tlače HP ......................................................................................................... 127
Použitie aplikácií webových služieb HP ............................................................................................................ 128
Konfigurácia nastavení siete IP ......................................................................................................................... 129

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete ....................................................................................... 129
Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela .................. 129
Premenovanie produktu v sieti ....................................................................................................... 129
Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky ................................................................ 131

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 132
Aplikácia HP Utility pre systém Mac OS X ......................................................................................................... 134

Spustenie aplikácie HP Utility ......................................................................................................... 134
Funkcie aplikácie HP Utility ............................................................................................................. 134

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 135
Funkcie zabezpečenia produktu ....................................................................................................................... 136

Uzamknutie produktu ..................................................................................................................... 136

viii

SKWW

background image

Nastavenie alebo zmena hesla produktu ....................................................................................... 136

Úsporné nastavenia ........................................................................................................................................... 137

Tlač v režime EconoMode ............................................................................................................... 137
Nastavenie oneskorenia spánku .................................................................................................... 137
Nastavenie intervalu režimu automatického vypínania ................................................................ 137

Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tonerovej kazety ........................................................... 139

Zapnutie alebo vypnutie nastavení At Very Low (Pri dosiahnutí veľmi nízkej úrovne) ................. 139

Uskladnenie a recyklácia spotrebného materiálu ............................................................................................ 141

Recyklácia spotrebného materiálu ................................................................................................. 141
Uskladnenie tonerových kaziet ...................................................................................................... 141

Pokyny na výmenu ............................................................................................................................................ 142

Výmena tonerovej kazety ............................................................................................................... 142

Pamäť ................................................................................................................................................................. 144
Aktualizácia firmvéru ........................................................................................................................................ 145

Manuálna aktualizácia firmvéru ..................................................................................................... 145
Nastavenie produktu na automatickú aktualizáciu firmvéru ........................................................ 145

8 Riešenie problémov ................................................................................................................................... 147

Kontrolný zoznam riešenia problémov ............................................................................................................ 148

1. krok: Skontrolujte, či je produkt správne nastavený ................................................................. 148
2. krok: Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové pripojenie .......................................................... 148
3. krok: Skontrolujte, či sa na ovládacom paneli nezobrazuje chybové hlásenie ......................... 149
4. krok: Skontrolujte papier ............................................................................................................ 149
5. krok: Skontrolujte softvér .......................................................................................................... 149
6. krok: Test funkcie tlače ............................................................................................................... 149
7. krok: Test funkcie kopírovania ................................................................................................... 149
8. krok: Skontrolujte tonerovú kazetu ........................................................................................... 149
9. krok: Tlačovú úlohu skúste odoslať z počítača .......................................................................... 149
10. krok: Skontrolujte, či je produkt pripojený k sieti. ................................................................... 149

Obnovenie predvolených hodnôt nastavenia ................................................................................................... 150
Systém pomocníka na ovládacom paneli ......................................................................................................... 151
Interpretácia hlásení na ovládacom paneli ....................................................................................................... 152

Typy hlásení na ovládacom paneli ................................................................................................. 152
Hlásenia na ovládacom paneli ........................................................................................................ 152

49 Error, Turn off then on (Chyba 49, Ak chcete pokračovať, vypnite a zapnite) ....... 152
50.X Fuser Error (50.X Chyba natavovacej jednotky) .................................................. 152
51.XX Error (54.XX Chyba) ............................................................................................ 152
54.XX Error (54.XX Chyba) ............................................................................................ 153
55.X Error (59.X Chyba) ................................................................................................ 153
57 Fan Error, Turn off then on (Chyba ventilátora č. 57, Ak chcete pokračovať,
vypnite a zapnite) ......................................................................................................... 153

SKWW

ix

background image

59.X Error (59.X Chyba) ................................................................................................ 154
79 Error Turn off then on (Chyba č. 79, Ak chcete pokračovať, vypnite a zapnite) .... 154
79 Service Error (79 Servisná chyba) ........................................................................... 154
Black cartridge low (Nízka úroveň v čiernej kazete) .................................................... 154
Device error, press OK (Chyba zariadenia, stlačte tlačidlo OK) ................................... 155
Door open (Dvierka sú otvorené) ................................................................................. 155
Genuine HP supply installed (Nainštalovaný originálny spotrebný materiál HP) ....... 155
Install black cartridge (Nainštalujte čiernu kazetu) ..................................................... 155
Invalid driver (Neplatný ovládač) Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ........................... 155
Jam in Tray 1, Clear jam and then press OK (Zaseknutie v zásobníku č. 1,
odstráňte zaseknutie a potom stlačte tlačidlo OK) ..................................................... 155
Load tray <X> (Naplňte zásobník <X>) Press [OK] for available media (Stlačte
tlačidlo [OK] pre dostupné médiá) ............................................................................... 156
Load Tray 1, <PLAIN> <SIZE> / Cleaning mode, OK to start (Naplňte zásobník č. 1,
<OBYČAJNÝ> <FORMÁT> / čistiaci režim, pre spustenie stlačte tlačidlo OK) .............. 156
Load Tray 1 <TYPE> <SIZE>, Press OK to use available media (Naplňte zásobník č.
1 <TYP> <FORMÁT>, stlačte tlačidlo OK pre použitie dostupného média) ................. 156
Manual Duplex Load Tray 1, Press OK (Ručná obojstranná tlač, naplňte zásobník
č. 1 a stlačte tlačidlo OK) .............................................................................................. 156
Manual feed <SIZE> <TYPE>, Press OK to use available media (Ručné podávanie
<FORMÁT> <TYP>, pre použitie dostupných médií stlačte tlačidlo OK) ...................... 156
Memory is low. (Nedostatok pamäte.) Stlačte tlačidlo OK. ......................................... 157
Misprint, Press OK (Chybná tlač, Stlačte tlačidlo OK) .................................................. 157
Nainštalovaná je použitá čierna kazeta Press [OK] to continue (Pokračujte
stlačením tlačidla OK) ................................................................................................... 157
Nekompatibilná čierna farba ........................................................................................ 157
Neočakávaná veľkosť papiera v zásobníku <X> Load <size> (Vložte <veľkosť>)
Press [OK] (Stlačte tlačidlo [OK]) ................................................................................. 157
Nepodporovaná čierna kazeta Press [OK] to continue (Pokračujte stlačením
tlačidla OK) .................................................................................................................... 158
Odstráňte baliaci materiál z tonerovej kazety ............................................................. 158
Prebieha čistenie .......................................................................................................... 158
Print failure, press OK. (Zlyhanie tlače, stlačte OK.) If error repeats, turn off then
on. (Ak sa chyba zopakuje, vypnite a zapnite zariadenie.) .......................................... 158
Rear door open (Zadné dvierka sú otvorené) .............................................................. 158
Veľmi nízka úroveň v čiernej kazete ............................................................................. 159
Vložte papier do zásobníka č. <X> <TYP> <VEĽKOSŤ> ................................................ 159
Vymeňte čiernu kazetu ................................................................................................. 159

Papier sa podáva nesprávne alebo sa zasekáva .............................................................................................. 160

Zariadenie nepreberá papier .......................................................................................................... 160
Zariadenie prevezme niekoľko hárkov papiera súčasne ................................................................ 160
Predchádzanie zaseknutiam papiera ............................................................................................. 160

x

SKWW

background image

Odstránenie zaseknutých médií ........................................................................................................................ 161

Miesta zaseknutia média ................................................................................................................ 161
Odstránenie uviaznutia z podávača dokumentov .......................................................................... 162
Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka 1 ........................................................................ 163
Odstránenie zaseknutého papiera zo zásobníka 2 ........................................................................ 165
Odstránenie zaseknutého papiera z voliteľného zásobníka 3 ....................................................... 167
Odstránenie zaseknutí z výstupného zásobníka ........................................................................... 168
Odstránenie zaseknutého papiera z priestoru duplexera ............................................................. 168
Odstránenie zaseknutého papiera z oblasti natavovacej jednotky ............................................... 169

Zlepšenie kvality tlače ....................................................................................................................................... 171

Kontrola nastavenia typu papiera (Windows) ................................................................................ 171
Kontrola nastavenia typu papiera (Mac OS X) ................................................................................ 171
Kontrola stavu tonerových kaziet .................................................................................................. 172

Tlač stránky stavu spotrebného materiálu .................................................................. 172
Kontrola stavu spotrebného materiálu ....................................................................... 172

Tlač čistiacej strany ......................................................................................................................... 172
Kontrola poškodenia tonerovej kazety .......................................................................................... 172
Kontrola papiera a prostredia tlače ................................................................................................ 173

Používanie papiera, ktorý zodpovedá technickým údajom od spoločnosti HP .......... 173
Kontrola prostredia produktu ...................................................................................... 174

Kontrola nastavení tlačovej úlohy .................................................................................................. 174

Kontrola nastavenia režimu EconoMode ..................................................................... 174

Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač .................... 174

Riešenie problémov s kvalitou kopírovania ...................................................................................................... 176

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy ............................................................ 176
Kontrola nastavení papiera ............................................................................................................ 177
Optimalizácia pre text alebo obrázky ............................................................................................. 177
Kopírovanie od okraja po okraj ....................................................................................................... 178
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................................ 178

Riešenie problémov s kvalitou skenovania ...................................................................................................... 180

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy ............................................................ 180
Kontrola nastavení rozlíšenia ......................................................................................................... 180
Kontrola nastavení farieb ............................................................................................................... 181
Optimalizácia pre text alebo obrázky ............................................................................................. 181
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................................ 182

Riešenie problémov so skenovaním na e-mail ................................................................................................. 184

Nemožno sa pripojiť na e-mailový server. ..................................................................................... 184
Neúspešné odoslanie e-mailu ........................................................................................................ 184
Nedá sa skenovať ............................................................................................................................ 184

Riešenie problémov so skenovaním do sieťového priečinka ........................................................................... 185

Skenovanie bolo neúspešné ........................................................................................................... 185

SKWW

xi

background image

Riešenie problémov s kvalitou faxovania ......................................................................................................... 186

Skontrolujte, či na skle skenera nie sú nečistoty a šmuhy ............................................................ 186
Kontrola nastavenia rozlíšenia pri odosielaní faxov ...................................................................... 186
Optimalizácia pre text alebo obrázky ............................................................................................. 187
Kontrola nastavenia opravy chýb ................................................................................................... 187
Odoslanie faxu na iný fax ................................................................................................................ 188
Čistenie podávacích valčekov a separačnej vložky v podávači dokumentov ................................ 188
Kontrola nastavenia prispôsobenia média veľkosti stránky ......................................................... 189
Kontrola faxu odosielateľa ............................................................................................................. 189
Diagnostický test faxu .................................................................................................................... 190

Zariadenie netlačí alebo tlačí pomaly ............................................................................................................... 191

Zariadenie netlačí ............................................................................................................................ 191
Zariadenie tlačí pomaly .................................................................................................................. 191

Riešenie problémov prístupovej tlače prostredníctvom rozhrania USB .......................................................... 192

Ponuka jednotky USB flash sa po vložení príslušenstva USB neotvorí ......................................... 192
Súbor sa nevytlačí z úložného príslušenstva USB .......................................................................... 192
Súbor, ktorý chcete tlačiť, nie je uvedený v ponuke jednotky USB flash ....................................... 193

Riešenie problémov s priamym pripojením ...................................................................................................... 194
Riešenie problémov s káblovou sieťou ............................................................................................................. 195

Nekvalitné fyzické pripojenie ......................................................................................................... 195
Počítač používa nesprávnu IP adresu zariadenia ........................................................................... 195
Počítač nie je schopný komunikácie so zariadením ....................................................................... 195
Zariadenie používa nesprávne nastavenia spojenia a duxplexnej prevádzky v rámci siete ......... 196
Nové softvérové aplikácie môžu spôsobovať problémy s kompatibilitou .................................... 196
Váš počítač alebo pracovná stanica môže byť nastavený nesprávne ........................................... 196
Zariadenie je vypnuté alebo iné sieťové nastavenia sú nesprávne ............................................... 196

Riešenie problémov s bezdrôtovou sieťou ....................................................................................................... 197

Kontrolný zoznam bezdrôtového pripojenia .................................................................................. 197
Zariadenie netlačí po dokončení konfigurácie bezdrôtového pripojenia ...................................... 197
Zariadenie netlačí a v počítači je nainštalovaný firewall od externej spoločnosti ........................ 198
Bezdrôtové pripojenie po premiestnení bezdrôtového smerovača alebo samotného
zariadenia nefunguje ...................................................................................................................... 198
K bezdrôtovému zariadeniu nie je možné pripojiť ďalšie počítače ................................................ 198
Zariadenie s bezdrôtovým pripojením stráca spojenie pri pripojení k VPN ................................... 198
Sieť sa nezobrazuje v zozname bezdrôtových sietí ....................................................................... 198
Bezdrôtová sieť nefunguje .............................................................................................................. 198
Diagnostický test bezdrôtovej siete ............................................................................................... 199
Zníženie rušenia v rámci bezdrôtovej siete .................................................................................... 199

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Windows ................................................................... 200

Ovládač tlačiarne pre produkt sa v priečinku Tlačiareň nenachádza ............................................ 200
Počas inštalácie softvéru sa zobrazilo chybové hlásenie .............................................................. 200

xii

SKWW

background image

Produkt je v pohotovostnom stave, ale netlačí ............................................................................. 200

Riešenie problémov so softvérom produktu v systéme Mac OS X ................................................................... 202

Ovládač tlačiarne nie je uvedený v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan
(Tlač a skenovanie). ........................................................................................................................ 202
Názov produktu sa neobjavuje v zozname zariadení v zozname Print & Fax (Tlač a faxovanie)
alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie) .......................................................................................... 202
Ovládač tlačiarne automaticky nenastaví vami zvolený produkt v zozname Print & Fax (Tlač
a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). .................................................................... 202
Tlačová úloha sa neodoslala do požadovaného zariadenia .......................................................... 203
Pri pripojení pomocou kábla USB sa produkt po zvolení ovládača neobjaví v zozname Print &
Fax (Tlač a faxovanie) alebo Print & Scan (Tlač a skenovanie). ..................................................... 203
Ak používate univerzálny ovládač tlačiarne pri pripojení prostredníctvom rozhrania USB .......... 203

Odstránenie softvéru (Windows) ...................................................................................................................... 204
Odstránenie softvéru (Mac OS X) ...................................................................................................................... 205

9 Spotrebný materiál a príslušenstvo ............................................................................................................ 207

Objednávanie náhradných dielov, príslušenstva a spotrebného materiálu .................................................... 208
Politika spoločnosti HP ohľadom spotrebného materiálu od iných výrobcov ................................................. 208
Webová lokalita HP zameraná na boj proti falzifikátom .................................................................................. 208

Register ....................................................................................................................................................... 209

SKWW

xiii

background image

xiv

SKWW

background image

1