HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie fakturačných kódov

background image

Nastavenie fakturačných kódov

Ak je funkcia fakturačných kódov zapnutá, zariadenie vás vyzve k zadaniu fakturačného kódu pre každý fax.

Zariadenie po odoslaní každej stránky faxu zvýši hodnotu fakturačného kódu. Toto zahŕňa všetky typy faxov

s výnimkou obdržaných výziev, preposlaných faxov alebo faxov prevzatých z počítača. Pri nedefinovanej

skupine alebo faxe skupinovej voľby zariadenie zvýši fakturačný kód pre každý úspešne odoslaný fax, ktorý

sa odošle na každé z cieľových čísel.

Predvolené výrobné nastavenie pre nastavenie fakturačného kódu je

Off (Vyp.)

. Fakturačný kód môže byť

ktorékoľvek číslo od 1 až po 250.

Pozrite si nastavenie fakturačného kódu

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Billing Codes (Fakturačné kódy)

a dotknite sa ho, následne sa dotknite tlačidla

On

(Zap.)

.

Používanie fakturačných kódov

1.

Vložte dokument do podávača dokumentov alebo ho položte na sklo skenera.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

3.

Zadajte faxové číslo, prípadne vyberte záznam rýchlej alebo skupinovej voľby.

4.

Dotknite sa tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

.

5.

Zadajte fakturačný kód a potom sa dotknite tlačidla

OK

.

Tlač správy fakturačného kódu

Správa fakturačného kódu predstavuje vytlačený zoznam všetkých fakturačných kódov faxu a celkový počet

faxov, ktoré sa fakturovali pri každom z kódov.

POZNÁMKA:

Keď zariadenie vytlačí túto správu, všetky fakturačné údaje sa odstránia.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Fax Reports (Faxové správy)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Print Billing Report (Vytlačiť fakturačnú správu)

a dotknite sa ho.

SKWW

Konfigurácia nastavení odoslania faxu

83