HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie zisťovania oznamovacieho tónu

background image

Nastavenie zisťovania oznamovacieho tónu

Za normálnych okolností začne produkt vytáčať faxové číslo okamžite. Ak používate produkt na rovnakej

linke ako telefón, zapnite nastavenie zistenia tónu vytáčania. Týmto spôsobom sa zabráni tomu, aby produkt

odoslal fax zatiaľ, čo je niekto pri telefóne.

Predvolené výrobné nastavenie na zistenie oznamovacieho tónu je možnosť

On (Zap.)

pre Francúzsko

a Maďarsko a možnosť

Off (Vyp.)

pre všetky ostatné krajiny/oblasti.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

80

Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Detect Dial Tone (Rozpoznať oznamovací tón)

a dotknite sa ho, následne sa dotknite

tlačidla

On (Zap.)

.