HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie funkcie súkromného prijatia

background image

Nastavenie funkcie súkromného prijatia

Keď je aktívna funkcia súkromného prijatia, prijaté faxy sa uložia v pamäti. Heslo je nevyhnutné na tlač

uložených faxov.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Private Receive (Súkromné prijatie)

a dotknite sa ho, následne sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.

5.

Ak ste ešte nenastavili systémové heslo, zariadenie vás vyzve k jeho vytvoreniu.

POZNÁMKA:

Systémové heslo rozlišuje veľké a malé písmená.

a.

Dotknite sa tlačidla

OK

a potom pomocou klávesnice zadajte systémové heslo.

b.

Dotknite sa tlačidla

OK

, potvrďte heslo opakovaným zadaním a potom dotykom tlačidla

OK

uložte

heslo.