HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie označovania prijatých faxov

background image

Nastavenie označovania prijatých faxov

Produkt vytlačí identifikačné informácie odosielateľa na hornej strane každého prijatého faxu. Na každom

prijatom faxe môžete tiež vytlačiť vlastné informácie v hlavičke, aby ste potvrdili dátum a čas prijatia daného

faxu. Predvolené výrobné nastavenie pre označenie prijatých faxov je

Off (Vyp.)

.

POZNÁMKA:

Zapnutím nastavenia označenia prijatia sa môže zväčšiť veľkosť strany a spôsobiť, že produkt

vytlačí druhú stranu.

POZNÁMKA:

Táto možnosť sa vzťahuje len na prijaté faxy, ktoré produkt vytlačí.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Stamp Faxes (Označiť faxy)

a dotknite sa ho, následne sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.