HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie počtu zazvonení do odpovedania

background image

Nastavenie počtu zazvonení do odpovedania

Keď sa režim odpovedania nastaví na možnosť

Automatic (Automaticky)

, nastavenie počtu zvonení do

odpovedania v produkte určuje počet zazvonení telefónu predtým, ako produkt odpovie na prichádzajúci

hovor.

Ak je produkt pripojený k linke, ktorá prijíma faxy a hlasové hovory (zdieľaná linka) a ktorá tiež používa

odkazovač, možno budete musieť upraviť nastavenie počtu zvonení do odpovedania. Počet zazvonení do

odpovedania musí byť väčší ako počet zazvonení do odpovedania na odkazovači. Toto nastavenie umožní

odkazovaču odpovedať na prichádzajúci hovor a v prípade hlasového hovoru zaznamenať správu. Keď

odkazovač odpovie na hovor, produkt si vypočuje hovor a automaticky na neho odpovie, ak zaznamená

faxové tóny.

Predvolené nastavenie počtu zazvonení do odpovedania je pre USA a Kanadu nastavené na päť a pre iné

krajiny/oblasti nastavené na dve.

Použite nasledujúcu tabuľku, aby ste určili počet zazvonení do odpovedania, ktorý použijete.

Typ telefónnej linky

Odporúčané nastavenie zazvonení do odpovedania

Priradená faxová linka (prijíma výlučne faxové hovory)

Nastavte počet zazvonení v rámci rozsahu zobrazeného na

displeji ovládacieho panelu. (Minimálny a maximálny počet

povolených zazvonení sa odlišuje v závislosti od krajiny/oblasti.)

Jedna linka s dvomi samostatnými číslami a službou schémy

zvonenia

Jedno alebo dve zazvonenia. (Ak máte odkazovač alebo hlasovú

schránku v počítači pre iné telefónne číslo, uistite sa, že je

produkt nastavený na väčší počet zazvonení ako systém

odpovedania. Tiež použite funkciu osobitného zazvonenia, aby

ste odlíšili hlasové a faxové hovory.)

Zdieľaná linka (prijímajúca faxové a hlasové hovory) len

s pripojeným telefónom

Päť alebo viac zazvonení.

Zdieľaná linka (prijímajúca faxové a hlasové hovory) s pripojeným

odkazovačom alebo hlasovou schránkou v počítači

O dve zazvonenia viac ako odkazovač alebo hlasová schránka

v počítači.

SKWW

Konfigurácia nastavení prijímania faxu

85

background image

Aby ste nastavili alebo zmenili počet zazvonení do odpovedania, použite nasledujúce kroky:

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Rings to Answer (Zazvonenia do odpovede)

.

5.

Použite klávesnicu na zadanie počtu zazvonení do odpovedania a potom sa dotknite tlačidla

OK

.