HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie režimu odpovedania

background image

Nastavenie režimu odpovedania

V závislosti od situácie nastavte režim odpovedania produktu na možnosť

Automatic (Automaticky)

,

TAM

,

Fax/Tel.

alebo

Manual (Manuálne)

. Predvolené výrobné nastavenie je

Automatic (Automaticky)

.

Automatic (Automaticky)

: Produkt odpovedá na prichádzajúce hovory po určenom počte zazvonení

alebo po rozpoznaní špeciálnych faxových tónov.

TAM

: Produkt neodpovedá automaticky na hovor. Namiesto toho čaká, kým nezistí faxový tón.

Fax/Tel.

: Produkt okamžite odpovedá na prichádzajúce hovory. Ak zistí faxový tón, spracuje hovor ako

fax. Ak nezistí faxový tón, vytvorí počuteľné zvonenie, aby vás upozornilo na prijatie prichádzajúceho

hlasového hovoru.

Manual (Manuálne)

: Produkt nikdy neodpovedá na hovory. Proces prijímania faxu musíte spustiť sami,

a to buď dotykom tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

na ovládacom paneli, alebo zdvihnutím telefónu, ktorý

je pripojený k danej linke a vytočením 1-2-3.

Aby ste nastavili alebo zmenili režim odpovedania, dokončite nasledujúce kroky:

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Answer Mode (Režim odpovede)

a dotknite sa ho, potom sa dotknite názvu

možnosti, ktorú chcete použiť.