HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Používanie automatického zmenšovania pre prichádzajúce faxy

background image

Používanie automatického zmenšovania pre prichádzajúce faxy

Ak je funkcia prispôsobenia na stranu zapnutá, produkt automaticky zmenší dlhé faxy až o 75%, aby

prispôsobil informácie na predvolený formát papiera (fax sa napríklad zmenší z formátu legal na formát

letter).

Ak je funkcia prispôsobenia na stranu vypnutá, dlhé faxy sa vytlačia v úplnej veľkosti na viacero stránok.

Predvolené výrobné nastavenie pre automatické zmenšovanie prichádzajúceho faxu je

On (Zap.)

.

Ak máte zapnutú možnosť

Stamp Faxes (Označiť faxy)

, možno budete chcieť mať zapnuté aj automatické

zmenšovanie. Týmto sa mierne zmenší formát prichádzajúcich faxov a zabráni sa v tom, aby označenie

strany rozložilo fax na dve stránky.

POZNÁMKA:

Uistite sa, že predvolené nastavenie formátu papiera zodpovedá formátu papiera vloženého

v zásobníku.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Fit to Page (Prispôsobiť na veľkosť strany)

a potom sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.