HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie faxu s telefónom vnútornej telefónnej linky

background image

Nastavenie faxu s telefónom vnútornej telefónnej linky

Keď je toto nastavenie zapnuté, môžete následným stlačením 1-2-3 na klávesnici upovedomiť produkt, aby

zodvihol prichádzajúci faxový hovor. Predvolené nastavenie je

On (Zap.)

. Toto nastavenie vypnite len

v prípade, ak používate impulzné vytáčanie, alebo ak máte službu od vašej telefónnej spoločnosti, ktorá tiež

používa poradie 1-2-3. Služba telefónnej spoločnosti nefunguje, ak je v konflikte s produktom.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Prejdite na ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

a dotknite sa jej.

3.

Prejdite na tlačidlo

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

a dotknite sa ho.

4.

Prejdite na tlačidlo

Extension Phone (Telefón vnútornej telefónnej linky)

a dotknite sa ho, následne sa

dotknite tlačidla

On (Zap.)

.