HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Opätovné vytlačenie faxu

background image

Opätovné vytlačenie faxu

Keď je aktivovaná funkcia

Allow Fax Reprint (Povoliť opätovnú tlač faxu)

, zariadenie uloží prijaté faxy do

pamäte. Zariadenie má k dispozícii 3,2 MB úložného priestoru, čo predstavuje kapacitu na približne 250 strán.

Tieto faxy sa ukladajú nepretržite. Opätovné vytlačenie ich nevymaže z pamäte.

Predvolené nastavenie tejto funkcie je

Off (Vyp.)

.

Zapnutie funkcie Allow Fax Reprint (Povoliť opätovnú tlač faxu)

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Prejdite na tlačidlo

Allow Fax Reprint (Povoliť opätovnú tlač faxu)

a dotknite sa ho, následne sa dotknite

tlačidla

On (Zap.)

.

Reprint faxes (Opätovná tlač faxov)

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Fax

.

2.

Dotknite sa tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Receive Options (Možnosti príjmu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Reprint Faxes (Znovu vytlačiť faxy)

.

5.

Dotknite sa položky faxu, ktorý chcete vytlačiť znovu.

SKWW

Používanie faxu

99