HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Chybové hlásenia faxu

background image

Chybové hlásenia faxu

Výstražné a varovné hlásenia sa zobrazia dočasne a môžu vyžadovať, aby ste potvrdili správu dotykom

tlačidla

OK

, čím by sa pokračovalo v úlohe alebo dotykom tlačidla Zrušiť , čím by sa úloha zrušila. Pri

určitých varovaniach sa úloha nemusí dokončiť, prípadne sa môže ovplyvniť kvalita tlače. Ak sa výstražné

alebo varovné hlásenie vzťahuje na tlač a funkcia automatického pokračovania je zapnutá, produkt sa pokúsi

pokračovať v tlači úlohy bez potvrdenia potom, čo sa na 10 sekúnd zobrazilo varovanie.

Hlásenie na ovládacom paneli

Popis

Odporúčaný postup

Communication Error. (Chyba komunikácie.)

Medzi produktom a odosielateľom alebo

príjemcom sa vyskytla chyba vo faxovej

komunikácii.

Umožnite, aby produkt opätovne vyskúšal

odoslať fax. Odpojte telefónny kábel produktu

od zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte

uskutočniť hovor. Pripojte telefónny kábel

produktu do konektora pre inú telefónnu linku.

Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.

Nastavte možnosť

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

na

nastavenie

Slow (V.29) (Pomalá (V.29))

alebo

vypnite nastavenie

Fast (V.34) (Rýchla (V.34))

.

Vypnite funkciu

Error Correction (Korekcia

chyby)

, čím deaktivujete automatickú korekciu

chýb.

POZNÁMKA:

Vypnutie funkcie

Error

Correction (Korekcia chyby)

môže znížiť kvalitu

zobrazenia.

Vytlačte správu

Fax Activity Log (Denník

o aktivite faxu)

z ovládacieho panelu, aby ste

overili, či k výskytu chyby nedochádza len

u konkrétneho faxového čísla.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť

HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/support/ljm425series

alebo na

letáku s informáciami o podpore, ktorý je

pribalený v škatuli produktu.

Document feeder door is open. (Kryt

podávača dokumentov je otvorený.)

Canceled fax. (Faxovanie bolo zrušené.)

Kryt na vrchu podávača dokumentov je

otvorený a zariadenie nemôže odoslať fax.

Zatvorte kryt a fax odošlite znova.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 105

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Popis

Odporúčaný postup

Fax is busy. (Fax je zaneprázdnený.)

Canceled send. (Odosielanie bolo zrušené.)

Faxová linka, na ktorú ste odosielali fax, bola

obsadená. Produkt zrušil odosielanie faxu.

Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové

zariadenie zapnuté a či je pripravené.

Skontrolujte, či vytáčate správne faxové číslo.

Skontrolujte, či je zapnutá možnosť

Redial if

Busy (Ak obsadené, vytočiť znova)

.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

a dotknite sa

tlačidla

Fax Service (Údržba faxu)

. Dotknite sa

tlačidla

Run Fax Test (Spustiť test faxu)

. Tento

test overuje, či je telefónny kábel pripojený

k správnemu portu a prítomnosť signálu

v telefónnej linke. Zariadenie vytlačí správu

s výsledkami.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť

HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/support/ljm425series

alebo na

letáku s informáciami o podpore, ktorý je

pribalený v škatuli produktu.

Fax is busy. (Fax je zaneprázdnený.)

Redial pending. (Prebieha opätovné volanie.)

Faxová linka, na ktorú ste odosielali fax, bola

obsadená. Produkt automaticky vykoná

opätovné vytočenie obsadeného čísla.

Umožnite, aby sa produkt pokúsil fax opätovne

odoslať.

Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové

zariadenie zapnuté a či je pripravené.

Skontrolujte, či vytáčate správne faxové číslo.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

a dotknite sa

tlačidla

Fax Service (Údržba faxu)

. Dotknite sa

tlačidla

Run Fax Test (Spustiť test faxu)

. Tento

test overuje, či je telefónny kábel pripojený

k správnemu portu a prítomnosť signálu

v telefónnej linke. Zariadenie vytlačí správu

s výsledkami.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť

HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/support/ljm425series

alebo na

letáku s informáciami o podpore, ktorý je

pribalený v škatuli produktu.

106 Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Popis

Odporúčaný postup

Fax receive error. (Chyba pri príjme faxu.)

Počas pokusu o prijatie faxu sa vyskytla chyba.

Požiadajte odosielateľa, aby opätovne odoslal

fax.

Vyskúšajte faxovať naspäť odosielateľovi alebo

na iný fax.

Dotykom tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

skontrolujte oznamovací tón na telefónnej

linke.

Skontrolujte, či je kábel telefónu bezpečne

pripojený tak, že kábel odpojíte a opätovne

pripojíte.

Uistite sa, či používate telefónny kábel, ktorý

sa dodal s produktom.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

a dotknite sa

tlačidla

Fax Service (Údržba faxu)

. Dotknite sa

tlačidla

Run Fax Test (Spustiť test faxu)

. Tento

test overuje, či je telefónny kábel pripojený

k správnemu portu a prítomnosť signálu

v telefónnej linke. Zariadenie vytlačí správu

s výsledkami.

Znížte rýchlosť faxu. Požiadajte odosielateľa

o opätovné odoslanie faxu.

Vypnite režim korekcie chýb. Požiadajte

odosielateľa o opätovné odoslanie faxu.

POZNÁMKA:

Ak vypnete režim korekcie chýb,

môže dôjsť k zníženiu kvality zobrazenia faxu.

Produkt pripojte k odlišnej telefónnej linke.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť

HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/support/ljm425series

alebo na

letáku s informáciami o podpore, ktorý je

pribalený v škatuli produktu.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 107

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Popis

Odporúčaný postup

Fax Send error. (Chyba pri odoslaní faxu.)

Počas pokusu o odoslanie faxu sa vyskytla

chyba.

Pokúste sa fax opätovne odoslať.

Vyskúšajte faxovať na odlišné faxové číslo.

Dotykom tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

skontrolujte oznamovací tón na telefónnej

linke.

Odpojením a opätovným pripojením kábla

skontrolujte, či je telefónny kábel bezpečne

pripojený.

Uistite sa, či používate telefónny kábel, ktorý

sa dodal s produktom.

Uistite sa, že telefón funguje tak, že produkt

odpojíte, pripojíte telefón k telefónnej linke

a uskutočníte hlasový hovor.

Produkt pripojte k odlišnej telefónnej linke.

Rozlíšenie faxu nastavte na možnosť

Standard

(Štandardné)

namiesto predvolenej možnosti

Fine (Jemné)

.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť

HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/support/ljm425series

alebo na

letáku s informáciami o podpore, ktorý je

pribalený v škatuli produktu.

Fax storage is full. (Pamäť faxu je plná.)

Canceling the fax receive. (Ruší sa prijatie

faxu.)

Počas faxového prenosu sa v produkte minula

pamäť. Vytlačia sa len stránky, ktoré sa

zmestia do pamäte.

Vytlačte všetky faxy a potom požiadajte

odosielateľa, aby fax opätovne odoslal.

Požiadajte odosielateľa, aby faxovú úlohu pred

odoslaním rozdelil na viacero úloh. Zrušte

všetky faxové úlohy alebo faxy vymažte

z pamäte.

Fax storage is full. (Pamäť faxu je plná.)

Canceling the fax receive. (Ruší sa prijatie

faxu.)

Množstvo dostupnej pamäte na ukladanie

faxov je nedostatočné na uloženie

prichádzajúceho faxu.

Ak používate funkciu

Private Receive

(Súkromné prijatie)

, vytlačte všetky prijaté

faxy, aby ste uvoľnili časť pamäte.

Ak stále potrebujete viac pamäte, vymažte faxy

z pamäte. Otvorte ponuku

Service (Údržba)

. V

ponuke

Fax Service (Údržba faxu)

vyberte

možnosť

Clear Saved Faxes (Vymazať uložené

faxy)

.

Fax storage is full. (Pamäť faxu je plná.)

Canceling the fax send. (Ruší sa odosielanie

faxu.)

Počas faxovej úlohy sa zaplnila pamäť. Všetky

stránky faxu musia byť v pamäti, aby faxová

úloha správne fungovala. Odoslali sa len

strany, ktoré sa zmestili do pamäte.

Zrušte aktuálnu úlohu. Vypnite zariadenie

a potom ho znova zapnite. Pokúste sa úlohu

opätovne odoslať.

Ak sa chyba zopakuje, zrušte úlohu a potom

druhýkrát vypnite zariadenie a znovu ho

zapnite. Zariadenie nemusí mať k dispozícii

dostatok pamäte pre niektoré úlohy.

108 Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Popis

Odporúčaný postup

No dial tone. (Žiaden oznamovací tón.)

Produkt nemohol zaznamenať oznamovací tón. Dotykom tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

skontrolujte oznamovací tón na telefónnej

linke.

Kábel telefónu odpojte od produktu a zásuvky

a potom ho opätovne pripojte.

Uistite sa, či používate telefónny kábel, ktorý

sa dodal s produktom.

Odpojte telefónny kábel produktu od zástrčky,

pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť

hlasový hovor.

Uistite sa, že kábel telefónu z nástenného

telefónneho konektora je pripojený do portu
linky

.

Pripojte telefónny kábel produktu do konektora

pre inú telefónnu linku.

Skontrolujte telefonickú linku pomocou

možnosti

Run Fax Test (Spustiť test faxu)

v ponuke

Service (Údržba)

ovládacieho panela.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť

HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/support/ljm425series

alebo na

letáku s informáciami o podpore, ktorý je

pribalený v škatuli produktu.

No fax answer. (Fax neodpovedá.)

Canceled send. (Odosielanie bolo zrušené.)

Pokusy o opätovné vytočenie faxového čísla

zlyhali, prípadne sa vypla možnosť

Redial if No

Answer (Opätovne vytočiť pri žiadnej odozve)

.

Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové

zariadenie zapnuté a či je pripravené.

Skontrolujte, či vytáčate správne faxové číslo.

Skontrolujte, či je zapnutá možnosť

opätovného vytáčania.

Kábel telefónu odpojte od produktu a zásuvky

a potom ho opätovne pripojte.

Odpojte telefónny kábel produktu od zástrčky,

pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť

hlasový hovor.

Uistite sa, že kábel telefónu z nástenného

telefónneho konektora je pripojený do portu
linky

.

Pripojte telefónny kábel produktu do konektora

pre inú telefónnu linku.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť

HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/support/ljm425series

alebo na

letáku s informáciami o podpore, ktorý je

pribalený v škatuli produktu.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 109

background image

Hlásenie na ovládacom paneli

Popis

Odporúčaný postup

No fax answer. (Fax neodpovedá.)

Redial pending. (Prebieha opätovné volanie.)

Prijímajúca faxová linka neodpovedala. Produkt

sa po niekoľkých minútach pokúsi uskutočniť

opätovné vytočenie.

Umožnite produktu, aby sa znova pokúsil

odoslať fax.

Požiadajte príjemcu o overenie, či je faxové

zariadenie zapnuté a či je pripravené.

Skontrolujte, či vytáčate správne faxové číslo.

Ak produkt pokračuje v opätovnom vytáčaní,

odpojte telefónny kábel produktu od zásuvky,

pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť

hlasový hovor.

Uistite sa, že kábel telefónu z nástenného

telefónneho konektora je pripojený do portu
linky

.

Pripojte telefónny kábel produktu do konektora

pre inú telefónnu linku.

Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť

HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/support/ljm425series

alebo na

letáku s informáciami o podpore, ktorý je

pribalený v škatuli produktu.

No fax detected. (Nebol rozpoznaný fax.)

Produkt odpovedal na prichádzajúci hovor, ale

nezaznamenal, že volal fax.

Umožnite, aby sa produkt opätovne pokúsil

prijať fax.

Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.

Uistite sa, že kábel telefónu z nástenného

telefónneho konektora je pripojený do portu
linky

.

Pripojte telefónny kábel produktu do konektora

pre inú telefónnu linku.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť

HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/support/ljm425series

alebo na

letáku s informáciami o podpore, ktorý je

pribalený v škatuli produktu.