HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrolný zoznam na riešenie problémov s faxom

background image

Kontrolný zoznam na riešenie problémov s faxom

Dostupných je niekoľko možných riešení. Po každom odporúčanom kroku skúste odoslať fax, aby ste sa

presvedčili, či sa problém vyriešil.

Ak chcete pri riešení problémov s faxom dosahovať optimálne výsledky, zaistite, aby linka vedúca zo

zariadenia bola zapojená priamo do telefónnej zásuvky na stene. Odpojte všetky ostatné prístroje

pripojené k zariadeniu.

1.

Overte si, či je telefónny kábel pripojený k správnemu portu na zadnej strane zariadenia.

2.

Skontrolujte telefónnu linku testom faxu:

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie a potom
sa dotknite ponuky

Service (Údržba)

.

b.

Vyberte ponuku

Fax Service (Údržba faxu)

.

c.

Vyberte možnosť

Run Fax Test (Spustiť test faxu)

. Produkt vytlačí správu testu faxu.

Správa obsahuje nasledovné možné výsledky:

Pass (Úspešný): Správa obsahuje všetky aktuálne nastavenia faxu kvôli kontrole.

Fail (Neúspešný): Správa uvádza charakter chyby a odporúčania, ako ju riešiť.

3.

Skontrolujte, či je firmvér produktu aktuálny:

a.

Vytlačením konfiguračnej stránky z ovládacieho panelu

Reports (Správy)

zistite dátumový kód

aktuálneho firmvéru.

b.

Prejdite na lokalitu

www.hp.com

.

1.

Kliknite na položku Support & Drivers (Podpora a ovládače).

2.

Kliknite na prepojenie voľby Download drivers and software (and firmware) (Prevziať

ovládače a softvér (a firmvér)).

3.

Do poľa For product (Pre zariadenie) zadajte modelové číslo zariadenia a potom kliknite na

tlačidlo Go (Choď).

4.

Kliknite na prepojenie vášho operačného systému.

5.

Prejdite na časť Firmware (Firmvér) v tejto tabuľke.

Ak sa uvedená verzia zhoduje s verziou na konfiguračnej stránke, máte nainštalovanú

najaktuálnejšiu verziu.

Ak sú verzie odlišné, prevezmite upgrade firmvéru a firmvér zariadenia aktualizujte

podľa pokynov zobrazených na displeji.

POZNÁMKA:

Firmvér je možné aktualizovať len v prípade, ak je zariadenie pripojené

počítaču s internetovým pripojením.

Fax znovu odošlite.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 101

background image

4.

Skontrolujte, či bol fax nastavený v čase inštalácie softvéru zariadenia.

V programovom priečinku HP v počítači spustite aplikáciu Fax Setup Utility.

5.

Skontrolujte, či telefonická služba podporuje analógový fax.

Ak využívate ISDN alebo digitálny PBX, informujte sa u poskytovateľa služby o konfigurácii

analógovej faxovej linky.

Ak používate službu VoIP, zmeňte nastavenie

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

na možnosť

Slow (V.29)

(Pomalá (V.29))

alebo vypnite

Fast (V.34) (Rýchla (V.34))

z ovládacieho panela. U poskytovateľa

služby sa informujte, či sa podporuje fax a aká je odporúčaná rýchlosť faxmodemu. Niektoré

spoločnosti môžu vyžadovať redukciu.

Ak používate službu DSL, zabezpečte, že súčasťou pripojenia telefonickej linky k zariadeniu je

filter. Kontaktujte poskytovateľa služby DSL alebo zakúpte filter DSL, ak žiaden nevlastníte. Ak je

filter DSL nainštalovaný, skúste iný, pretože tieto filtre sa zvyknú kaziť.

6.

Ak chyba pretrváva, v nasledujúcich častiach tejto príručky nájdete podrobnejšie riešenia uvedeného

problému.

102 Kapitola 6 Fax

SKWW