HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - No dial tone. (Žiaden oznamovací tón.)

background image

No dial tone. (Žiaden oznamovací tón.)

Uistite sa, že je telefónny kábel pripojený k správnemu portu na zariadení.

Uistite sa, že je telefónny kábel vedúci zo zariadenia zapojený priamo k nástennému telefónnemu

konektoru.

Pomocou tlačidla

Start Fax (Spustiť fax)

skontrolujte oznamovací tón na telefónnej linke.

Odpojte telefónny kábel produktu od zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť hlasový hovor.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 111

background image

Kábel telefónu odpojte od produktu a zásuvky a potom ho opätovne pripojte.

Uistite sa, či používate telefónny kábel, ktorý sa dodal s produktom.

Pripojte telefónny kábel produktu do konektora pre inú telefónnu linku.

Skontrolujte telefonickú linku pomocou možnosti

Run Fax Test (Spustiť test faxu)

v ponuke

Service

(Údržba)

ovládacieho panela.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

.

c.

Otvorte ponuku

Fax Service (Údržba faxu)

.

d.

Vyberte položku

Run Fax Test (Spustiť test faxu)

.