HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zobrazí sa správa Communication Error. (Chyba komunikácie.).

background image

Zobrazí sa správa Communication Error. (Chyba komunikácie.).

Umožnite produktu, aby sa znova pokúsil odoslať fax. Opakované odoslanie dočasne zníži rýchlosť faxu.

Odpojte telefónny kábel produktu od zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť hovor. Pripojte

telefónny kábel produktu do konektora pre inú telefónnu linku.

Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.

Na ovládacom paneli zmeňte možnosť

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

na nastavenie

Medium (Stredná - V.17)

alebo nastavenie

Slow (V.29) (Pomalá (V.29))

.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

.

e.

Vyberte správne nastavenie.

Vypnite možnosť

Error Correction (Korekcia chyby)

.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

.

c.

Otvorte ponuku

Fax Service (Údržba faxu)

.

d.

Otvorte ponuku

Error Correction (Korekcia chyby)

.

e.

Vyberte nastavenie

Off (Vyp.)

.

POZNÁMKA:

Vypnutie možnosti

Error Correction (Korekcia chyby)

môže znížiť kvalitu zobrazenia.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/

support/ljm425series

alebo na letáku s informáciami o podpore, ktorý je pribalený v škatuli produktu.