HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Fax má vyhradenú telefonickú linku

background image

Fax má vyhradenú telefonickú linku

Na ovládacom paneli nastavte možnosť

Answer Mode (Režim odpovede)

na nastavenie

Automatic

(Automaticky)

.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Answer Mode (Režim odpovede)

.

e.

Vyberte nastavenie

Automatic (Automaticky)

.

116 Kapitola 6 Fax

SKWW