HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - K zariadeniu je pripojený odkazovač

background image

K zariadeniu je pripojený odkazovač

Nastavte možnosť

Answer Mode (Režim odpovede)

na nastavenie

TAM

a odkazovač pripojte k portu

„telephone“ (telefón).

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Answer Mode (Režim odpovede)

.

e.

Vyberte nastavenie

TAM

.

Ak je nastavenie

TAM

nedostupné, nastavte možnosť

Answer Mode (Režim odpovede)

na nastavenie

Automatic (Automaticky)

.

Upravte nastavenie

Rings to Answer (Zazvonenia do odpovede)

o aspoň jedno zvonenie viac, ako je

počet zvonení, pre ktoré je nastavený odkazovač.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Rings to Answer (Zazvonenia do odpovede)

.

e.

Vyberte správne nastavenie.

Pripojte odkazovač k portu „telephone“ (telefón).

Ak je k zariadeniu pripojené slúchadlo telefónu, nastavte možnosť

Answer Mode (Režim odpovede)

na

nastavenie

Fax/Tel.

, čím hovory nasmerujete na správne zariadenie. Keď sa rozpozná hlasový hovor,

zariadenie vygeneruje tón zvonenia, ktorý vás upozorní na to, aby ste zdvihli slúchadlo.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Basic Setup (Základné nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Answer Mode (Režim odpovede)

.

e.

Vyberte nastavenie

Fax/Tel.

.