HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zariadenie využíva telefonickú službu fax cez IP alebo VoIP

background image

Zariadenie využíva telefonickú službu fax cez IP alebo VoIP

Nastavte možnosť

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

na nastavenie

Slow (V.29) (Pomalá (V.29))

alebo

Medium

(Stredná - V.17)

, prípadne vypnite nastavenie

Fast (V.34) (Rýchla (V.34))

.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

118 Kapitola 6 Fax

SKWW

background image

d.

Otvorte ponuku

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

.

e.

Vyberte správne nastavenie.

Kontaktujte poskytovateľa služby a overte si, či sa podporuje fax a zistite si odporúčané nastavenia

rýchlosti faxu. Niektoré spoločnosti môžu vyžadovať redukciu.