HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zobrazí sa správa Communication Error. (Chyba komunikácie.).

background image

Zobrazí sa správa Communication Error. (Chyba komunikácie.).

Požiadajte odosielateľa, aby fax odoslal znovu alebo fax odoslal neskôr, keď sa stav linky zlepší.

Odpojte telefónny kábel produktu od zástrčky, pripojte telefón a vyskúšajte uskutočniť hovor. Pripojte

telefónny kábel produktu do konektora pre inú telefónnu linku.

Vyskúšajte odlišný telefónny kábel.

Nastavte možnosť

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

na nastavenie

Slow (V.29) (Pomalá (V.29))

alebo

Medium

(Stredná - V.17)

, prípadne vypnite nastavenie

Fast (V.34) (Rýchla (V.34))

.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Fax Speed (Rýchlosť faxu)

.

e.

Vyberte správne nastavenie.

Vypnite funkciu

Error Correction (Korekcia chyby)

, čím deaktivujete automatickú korekciu chýb.

POZNÁMKA:

Vypnutie funkcie

Error Correction (Korekcia chyby)

môže znížiť kvalitu zobrazenia.

SKWW

Riešenie problémov s faxom 119

background image

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Service (Údržba)

.

c.

Otvorte ponuku

Fax Service (Údržba faxu)

.

d.

Otvorte ponuku

Error Correction (Korekcia chyby)

.

e.

Vyberte nastavenie

Off (Vyp.)

.

Vytlačte správu

Fax Activity Log (Denník o aktivite faxu)

z ovládacieho panelu, aby ste overili, či

k výskytu chyby nedochádza len u konkrétneho faxového čísla.

a.

Dotknite sa tlačidla

Fax

a potom sa dotknite tlačidla

Fax Menu (Ponuka Fax)

.

b.

Otvorte ponuku

Fax Reports (Faxové správy)

.

c.

Otvorte ponuku

Fax Activity Log (Denník o aktivite faxu)

.

d.

Vyberte možnosť

Print Log Now (Vytlačiť denník teraz)

.

Ak chyba pretrváva, obráťte sa na spoločnosť HP. Ďalšie informácie nájdete na lokalite

www.hp.com/

support/ljm425series

alebo na letáku s informáciami o podpore, ktorý je pribalený v škatuli produktu.