HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zobrazí sa správa Fax storage is full. (Pamäť faxu je plná.).

background image

Zobrazí sa správa Fax storage is full. (Pamäť faxu je plná.).

Produkt vypnite a znova ho zapnite.

Vytlačte všetky faxy a potom požiadajte odosielateľa, aby fax opätovne odoslal.

Požiadajte odosielateľa, aby veľký fax rozdelil na menšie časti a potom ich odfaxoval samostatne.

Skontrolujte, či rozlíšenie odosielajúceho faxu nie je nakonfigurované na nastavenie

Photo (Fotografia)

alebo nastavenie

Superfine (Superjemné)

.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

b.

Otvorte ponuku

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

c.

Otvorte ponuku

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

d.

Otvorte ponuku

Fax Resolution (Rozlíšenie faxu)

.

e.

Vyberte správne nastavenie.

Zrušte všetky faxové úlohy alebo faxy vymažte z pamäte.