HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Správy tlačových produktov

background image

Správy tlačových produktov

Správy produktu sa nachádzajú v rámci pamäte produktu. Tieto strany pomáhajú určiť a vyriešiť problémy

s produktom.

POZNÁMKA:

Ak počas inštalácie nebol správne zvolený jazyk produktu, môžete jazyk nastaviť manuálne

tak, že informačné strany sa vytlačia v jednom z podporovaných jazykov. Zmeňte jazyk s použitím ponuky

System Setup (Nastavenia systému)

na ovládacom paneli alebo vo vstavanom webovom serveri.

Z ponuky

Reports (Správy)

môžete vytlačiť niekoľko informačných stránok o produkte.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa tlačidla

Reports (Správy)

.

3.

Dotknite sa názvu správy, ktorú chcete vytlačiť.

Položka ponuky

Popis

Demo Page (Strana s ukážkou)

Tlač stránky demonštrujúcej kvalitu tlače

Menu Structure (Štruktúra ponuky)

Vytlačí mapu rozloženia ponúk ovládacieho panela. Uvedené sú aktívne nastavenia

každej ponuky.

Configuration Report (Správa

o konfigurácii)

Vytlačí zoznam všetkých nastavení produktu. Obsahuje sieťové informácie, keď je

produkt pripojený k sieti.

Supplies Status (Stav spotrebného

materiálu).

Vytlačí stav každej tonerovej kazety vrátane nasledujúcich informácií:

Odhadované percento zostávajúcej životnosti kazety

Približný počet zostávajúcich strán

Čísla súčiastok pre tonerové kazety HP

Počet vytlačených strán

Network Summary (Prehľad siete)

Vytlačí zoznam všetkých sieťových nastavení produktu

Usage Page (Stránka používania)

Vytlačí stranu, ktorá zahŕňa stránky PCL, stránky PCL 6, stránky PS, stránky, ktoré sa

zasekli alebo ich produkt nezobral, monochromatické (čiernobiele) alebo farebné

stránky; a ohlási počet stránok

PCL Font List (Zoznam písiem PCL)

Vytlačí zoznam o všetkých písmach PCL, ktoré sú nainštalované

PS Font List (Zoznam písiem jazyka PS)

Vytlačí zoznam všetkých písiem PostScript (PS), ktoré sú nainštalované.

PCL6 Font List (Zoznam písiem jazyka

PCL6)

Vytlačí zoznam o všetkých písmach PCL6, ktoré sú nainštalované.

Service Page (Servisná stránka)

Vytlačí servisnú stranu.

6

Kapitola 1 Predstavenie produktu

SKWW