HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Register

background image

Register

A

adresa IPv4 129

AirPrint 49

aplikácia HP Utility, Mac 134

Aplikácia HP Utility pre Mac

Bonjour 134

aplikácie

preberanie 128

B

bezdrôtová sieť

riešenie problémov 197

blokovanie faxov 84

bodov na palec (dpi)

fax 82

brána, nastavenie predvolenej 129

brožúry

tlač (Mac) 43

tlač (Windows) 37

Č

čas faxu, nastavenie

použitie ovládacieho panela 75

použitie sprievodcu nastavením

faxu značky HP 75

čísla súčiastok

kábel USB 208

tonerové kazety 208

voliteľný zásobník č. 3 208

číslo modelu, umiestnenie 3

čistenie

dráha papiera 172

sklo 176, 180, 186

D

dátum faxu, nastavenie

použitie ovládacieho panela 75

použitie sprievodcu nastavením

faxu značky HP 75

domovská obrazovka, ovládací

panel 4

dpi (bodov na palec)

fax 82

DSL

faxovanie 91

duplexná tlač (obojstranná)

manuálne nastavenia

(Windows) 29

E

elektronické faxy

odoslanie 94

e-mail, skenovanie do

nastavenia rozlíšenia 180

externé linky

pauzy, vkladanie 80

predvoľby vytáčania 80

F

fakturačné kódy, fax

používanie 83

fax

automatické zmenšovanie 87

blokovanie 84

fakturačné kódy 83

korekcia chyby 104

nastavenia hlasitosti 87

nastavenia opätovného

vytočenia 81

nastavenie kontrastu 82

nastavenie V.34 104

nie je možné odosielať 110

nie je možné prijímať 116

odosielanie z telefónu 96

odoslanie zo softvéru 94

odstránenie z pamäte 90

oneskorenie odosielania 96

opakovaná tlač faxov 87

opätovné vytlačenie z pamäti

99

označenie prijatých 88

pauzy, vkladanie 80

počet zvonení do odpovedania

85

pomocou DSL, PBX alebo ISDN

91

pomocou VoIP 91

potvrdenie čísla 96

predvoľby vytáčania 80

preposielanie 84

prijímanie cez telefón vnútornej

telefónnej linky 74

prijímanie vtedy, keď počujete

faxové tóny 100

režim odpovedania 84

riešenie všeobecných

problémov 121

rozlíšenie 82

rýchle voľby 94

správa o chybách, tlač 104

správy, tlač všetkých 103

súkromné prijatie 88

tlač 98

tlač súkromných faxov 100

vytáčanie, tónové alebo pulzné

81

vyvolanie 88

vzory zvonení 86

zabezpečenie, súkromné

prijatie 88

zistenie nastavení tónu

vytáčania 80

zrušenie 90

faxovanie

z počítača (Mac) 94

z počítača (Windows) 94

SKWW

Register 209

background image

formáty, médiá

nastavenie prispôsobenia na

stranu, faxovanie 87

fotoaparát, umiestnenie 2

H

hlasitosť, nastavenie 87

hlavička faxu, nastavenie

použitie ovládacieho panela 75

použitie sprievodcu nastavením

faxu značky HP 75

HP Device Toolbox, používanie 132

HP ePrint, používanie 48

HP Reconfiguration Utility

sieťová inštalácia 126

HP Utility pre systém Mac

funkcie 134

otvorenie 134

HP Web Jetadmin 135

CH

chybové hlásenia, fax 105, 110,

116

chybové hlásenia, ovládací panel

152

chyby

softvér 200

I

identifikačné karty

kopírovanie 58

ISDN

faxovanie 91

J

Jetadmin, HP Web 135

K

kábel USB, číslo dielu 208

kazeta

čísla súčiastok 208

stránka stavu spotrebného

materiálu 6

kazety

od iných výrobcov 208

recyklácia 141

uskladnenie 141

kazety s tonerom

inej značky HP 208

recyklácia 141

konfiguračná strana 6

konštrukcia zachytenia,

umiestnenie 2

kontrolný zoznam

riešenie problémov s faxom 101

kopírovanie

jedna kópia 52

kontrast, nastavenie 60

kvalita, nastavenie 59

nastavenie nových predvolených

nastavení 63

obnovenie predvolených

nastavení 64

obojstranné 56

režim Koncept 61

skladanie 55

svetlé/tmavé nastavenia 60

veľkosť a typ papiera 62

viacero kópií 53

viacstranové originály 54

zmenšenie 57

zväčšenie 57

kvalita tlače

zlepšenie 171

kvalitná archívna tlač 47

M

Mac

HP Utility 134

nastavenia ovládača 23, 40

problémy, riešenie problémov

202

skenovanie zo softvéru

kompatibilného s TWAIN 72

malé dokumenty

kopírovanie 58

maska podsiete 129

médiá

strany na hárok 41

Microsoft Word, faxovanie z 95

N

napodobeniny spotrebného

materiálu 208

nastavenia

ovládače 21

ovládače (Mac) 23

predvoľby ovládača (Mac) 40

predvolené výrobné nastavenia,

obnovenie 150

správa o sieti 6

nastavenia automatického

zmenšovania, fax 87

nastavenia kontrastu

fax 82

kopírovanie 60

nastavenia obojstrannej tlače,

zmena 131

nastavenia osobitého zvonenia 86

nastavenia protokolu, fax 104

nastavenia režimu EconoMode 137

nastavenia rýchlosti prepojenia 131

nastavenia zisťovania

oznamovacieho tónu 80

nastavenie

skenovanie na e-mail a do

sieťového priečinka 69

nastavenie korekcie chyby, fax 104

nastavenie počtu zvonení do

odpovedania 85

nastavenie prispôsobenia na stranu,

fax 87

nastavenie V.34 104

O

objednávanie

spotrebný materiál

a príslušenstvo 208

objednávanie spotrebného materiálu

webové stránky 207

obnovenie predvolených výrobných

nastavení 150

obojstranná tlač

manuálne nastavenia

(Windows) 29

obsadené signály, možnosti

opätovného vytočenia 81

odblokovanie faxových čísel 84

odinštalovanie softvéru v systéme

Mac 205

odinštalovanie softvéru v systéme

Windows 204

odkazovače, pripojenie

nastavenia faxu 85

odosielanie faxov

fakturačné kódy 83

oneskorenie 96

potvrdenie 96

preposielanie 84

210 Register

SKWW

background image

správa o chybách, tlač 104

z telefónu odchádzajúceho

signálu 96

odoslanie faxov

zo softvéru 94

zrušenie 90

odstránenie faxov z pamäte 90

oneskorenie odosielania faxu 96

oneskorenie spánku

vypnutie 137

zapnutie 137

oneskorenie vypnutia

nastavenie 137

on-line pomocník, ovládací panel

151

opätovné vytlačenie faxov 87, 99

opätovné vytočenie

automatické, nastavenia 81

orientácia

zmena (Mac) 42

zmena (Windows) 33

orientácia na šírku

zmena (Mac) 42

zmena (Windows) 33

orientácia na výšku

zmena (Mac) 42

zmena (Windows) 33

orientácia strany

zmena (Mac) 42

zmena (Windows) 33

ovládací panel

domovská obrazovka 4

hlásenia, riešenie problémov

152

mapa ponuky, tlač 6

pomocník 151

ponuka Správy 6

tlačidlá a kontrolky 4

typy hlásení 152

umiestnenie 2

ovládače

nastavenia (Mac) 40

predvoľby (Mac) 40

stránka o používaní 6

zmena nastavení (Mac) 23

zmena nastavení (Windows) 21

ovládače tlačiarne

výber 174

ovládače tlačiarne (Mac)

nastavenia 40

zmena nastavení 23

ovládače tlačiarne (Windows)

zmena nastavení 21

ovládač tlačiarne (Windows)

podporovaný 20

P

pamäť

odstránenie faxov 90

opätovné vytlačenie faxov 99

papier

nastavenia automatického

zmenšovania faxu 87

objednávanie 208

podporované typy 12

podporované veľkosti 10

strany na hárok 41

výber 173

zaseknutia 160

papier, obaly

tlač (Mac) 42

tlač (Windows) 35

pauzy, vkladanie 80

PBX

faxovanie 91

písma

zoznamy, tlač 6

počet kópií, zmena 53

počet strán 6

počet strán na hárok 41

podávač dokumentov

zaseknutia 162

pomocník, ovládací panel 151

Ponuka aplikácií 128

Ponuka Správy 6

ponuky, ovládací panel

mapa, tlač 6

porty

umiestnenie 3

porty rozhrania

umiestnenie 3

predný kryt, umiestnenie 2

predvoľby, vytáčanie 80

predvoľby (Mac) 40

predvolená brána, nastavenie 129

predvolené nastavenia, obnovenie

150

predvolené nastavenia kopírovania

obnovenie výrobných

predvolených nastavení 64

zmena 63

predvolené výrobné nastavenia,

obnovenie 150

preposielanie faxov 84

priehradky, výstupné

zaseknutia, odstraňovanie 168

prijatie faxov

opakovaná tlač faxov 87

opätovné vytlačenie 99

prijímanie faxov

blokovanie 84

keď počujete faxové tóny 100

nastavenia automatického

zmenšovania faxu 87

nastavenia počtu zvonení do

odpovedania 85

nastavenie označenia prijatých

88

režim odpovedania, nastavenie

84

správa o chybe, tlač 104

vyvolanie 88

vzory zvonení, nastavenia 86

z telefónu vnútornej telefónnej

linky 74

pripojenie USB

riešenie problémov 194

príslušenstvo

objednávanie 207, 208

prispôsobenie dokumentov

kopírovanie 57

Mac 42

Windows 36

prístupová tlač cez USB 50

problémy s preberaním papiera

riešenie 160

Protipirátska webová lokalita HP

208

protipirátsky spotrebný materiál

208

pulzná voľba 81

R

recyklácia spotrebného materiálu

141

režim Koncept, kopírovanie 61

režim odpovedania, nastavenie 84

SKWW

Register 211

background image

riešenie

problémy prístupovej tlače

prostredníctvom rozhrania

USB 192

problémy s faxom 110

riešenie problémov

bezdrôtová sieť 197

fax 121

faxy 101

káblová sieť 195

nastavenie korekcie chyby faxu

104

odoslanie faxu 110

pomalá odozva 191

príjem faxu 116

pripojenie USB 194

problémy prístupovej tlače

prostredníctvom rozhrania

USB 192

problémy s podávaním papiera

160

problémy v systéme Mac 202

problémy v systéme Windows

200

sieťové problémy 195

správy na ovládacom paneli 152

zaseknutia 160

zoznam 148

žiadna odozva 191

riešenie problémov s faxom

kontrolný zoznam 101

rozlíšenie

fax 82

rušenie bezdrôtovej siete 199

rýchle voľby

programovanie 94

S

sériové číslo, umiestnenie 3

servisná stránka 6

sieť

heslo, nastavenie 136

heslo, zmena 136

nastavenia, zmena 129

nastavenia, zobrazenie 129

názov produktu, zmena 129

siete

adresa IPv4 129

inštalácia produktu 126

konfiguračná strana 6

maska podsiete 129

predvolená brána 129

správa o nastavení 6

sieťový port

umiestnenie 3

skener

čistenie skla 176, 180, 186

skenovanie

do sieťového priečinka,

nastavenie 69

na e-mail, nastavenie 69

softvér kompatibilný s TWAIN

72

softvér kompatibilný s WIA 72

zo softvéru HP Scan (Mac) 67

zo softvéru HP Scan (Windows)

66

skladanie kópií 55

sklo, čistenie 176, 180, 186

skratky (Windows)

používanie 25

tvorba 26

softvér

HP Utility pre systém Mac 134

HP Web Jetadmin 135

odinštalovanie v systéme Mac

205

odinštalovanie v systéme

Windows 204

odoslanie faxov 94

problémy 200

skenovanie z TWAIN alebo WIA

72

softvér HP Scan (Mac) 67

softvér HP Scan (Windows) 66

softvér kompatibilný s TWAIN,

skenovanie z 72

softvér kompatibilný s WIA,

skenovanie z 72

spotrebné materiály

objednávanie 208

spotrebný materiál

čísla súčiastok 208

napodobenina 208

nastavenia nízkeho prahu 139

objednávanie 207

od iných výrobcov 208

používanie pri nízkom stave 139

recyklácia 141

stav, zobrazovanie pomocou

HP Utility pre systém Mac 134

výmena kazety s tonerom 142

spotrebný materiál od iných

výrobcov 208

správa o chybe, fax

tlač 104

správa siete 129

správy

Configuration Report (Správa

o konfigurácii) 6

Demo Page (Strana s ukážkou) 6

Menu Structure (Štruktúra

ponuky) 6

Network Summary (Prehľad

siete) 6

PCL6 Font List (Zoznam písiem

jazyka PCL6) 6

PCL Font List (Zoznam písiem

PCL) 6

PS Font List (Zoznam písiem

jazyka PS) 6

Service Page (Servisná stránka)

6

Supplies Status (Stav

spotrebného materiálu). 6

Usage Page (Stránka

používania) 6

správy, fax

chyba 104

tlač všetkých 103

správy, ovládací panel 152

stav

domovská obrazovka, ovládací

panel 4

HP Utility, Mac 134

spotrebný materiál, správa

tlače 6

strana o používaní 6

stránka stavu spotrebného

materiálu 6

strán na hárok

výber (Windows) 31

súkromné prijatie 88

svetlosť

kontrast faxu 82

kontrast kopírovania 60

212 Register

SKWW

background image

Š

špeciálny papier na obaly

tlač (Mac) 42

tlač (Windows) 35

T

TCP/IP

manuálna konfigurácia

parametrov IPv4 129

telefónny zoznam, fax

odstránenie všetkých

záznamov 76

pridávanie záznamov 94

telefón vnútornej telefónnej linky

odosielanie faxov z 96

telefóny

prijímanie faxov z 74, 100

telefóny, odchádzajúci signál

odosielanie faxov z 96

telefóny vnútornej telefónnej linky

prijímanie faxov z 74

tlač

nastavenia (Mac) 40

správy produktu 6

z úložného príslušenstva USB

50

tlač na obidve strany

manuálne nastavenia

(Windows) 29

tlač n-nahor

výber (Windows) 31

tlačová kazeta

nastavenia nízkeho prahu 139

používanie pri nízkom stave 139

výmena 142

tlačová úloha

zrušenie (Mac) 46

zrušenie (Windows) 44

tlač viacerých strán na jeden hárok

41

tmavosť, nastavenia kontrastu

fax 82

kopírovanie 60

tonerová kazeta

čísla súčiastok 208

kontrola poškodenia 172

stránka stavu spotrebného

materiálu 6

výmena 142

tonerové kazety

uskladnenie 141

uvoľnenie dvierok, umiestnenie

2

tónová voľba 81

tóny zvonenia

osobité 86

typy papiera

nastavenia kopírovania 62

výber (Mac) 42

výber (Windows) 34

U

úložné príslušenstvo USB

tlač z 50

USB port

umiestnenie 3

uskladnenie

tonerové kazety 141

úsporné nastavenia 137

uvoľnenie dvierok, umiestnenie 2

uzamknúť

produkt 136

V

veľkosť, kopírovanie

zmenšenie alebo zväčšenie 57

veľkosti papiera

nastavenia kopírovania 62

výber (Mac) 46

výber (Windows) 44

výber vlastných veľkostí (Mac)

46

výber vlastných veľkostí

(Windows) 44

veľkosti stránky

prispôsobenie veľkosti

dokumentov (Mac) 42

prispôsobenie veľkosti

dokumentov (Windows) 36

viacero strán na hárok 41

viacero stránok na hárok

tlač (Windows) 31

viacstranové originály

kopírovanie 54

vkladanie papiera

vstupný zásobník 13

vlastné rozmery kópií 57

vodotlač

tlač (Mac) 46

tlač (Windows) 45

VoIP

faxovanie 91

voliteľný zásobník č. 3

čísla súčiastok 208

vstavaný webový server

otvorenie 129, 136

zmena hesla 136

zmena nastavení siete 129

zmena názvu produktu 129

vstavaný webový server HP

otvorenie 129, 136

zmena hesla 136

zmena nastavení siete 129

zmena názvu produktu 129

vstupný zásobník

umiestnenie 2

vkladanie 13

výmena tonerovej kazety 142

výstupný zásobník

umiestnenie 2

vytáčanie

nastavenia tónového alebo

pulzného 81

pauzy, vkladanie 80

predvoľby, vloženie 80

z telefónu 96

vytočenie

automatické opätovné vytočenie,

nastavenia 81

vyvolanie faxov 88

vzory zvonení 86

W

Webová lokalita pre boj proti

podvodom 208

Webové lokality

hlásenie pirátskych produktov

208

webové služby

aplikácie 128

povolenie 128

webové služby HP

zapnutie 128

Webové služby HP

aplikácie 128

Webové služby HP, aktivovanie 48

SKWW

Register 213

background image

webové stránky

objednávanie spotrebného

materiálu 207

Windows

faxovanie z 95

nastavenia ovládačov 21

skenovanie zo softvéru TWAIN

alebo WIA 72

Word, faxovanie z 95

Z

zadné dvierka

umiestnenie 3

zaseknuté papiere. Pozri zaseknuté

zaseknutia

podávač dokumentov,

odstránenie 162

predchádzanie 160

sledovanie počtu 6

umiestnenie 161

výstupná priehradka,

odstránenie 168

zásobník, výstupný

umiestnenie 2

zásobník 1

zaseknutý papier, odstránenie

163

zásobníky

podporované typy papiera 12

podporované veľkosti papiera

10

zaseknutý papier, odstránenie

165, 167

záznamy, fax

chyba 104

tlač všetkých 103

záznamy rýchlej voľby

odstránenie 78

úprava 77

vytvorenie 77

záznamy skupinovej voľby

odstránenie 78

úprava 78

vytvorenie 78

zmena veľkosti dokumentov

kopírovanie 57

Mac 42

Windows 36

zmenšenie dokumentov

kopírovanie 57

zoznam písiem PCL 6

zoznam písiem PS 6

zrušenie

faxy 90

tlačová úloha (Mac) 46

tlačová úloha (Windows) 44

zväčšenie dokumentov

kopírovanie 57

214 Register

SKWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CF286-91044*

*CF286-91044*

CF286-91044