HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrola nastavenia opravy chýb

background image

Kontrola nastavenia opravy chýb

Za bežných okolností produkt monitoruje signály na telefónnej linke zatiaľ, čo odosiela alebo prijíma fax. Ak

produkt zaznamená chybu počas prenosu a nastavenie korekcie chyby je nastavené na možnosť

On (Zap.)

,

produkt môže požadovať, aby sa časť faxu opätovne odoslala. Predvolené výrobné nastavenie korekcie

chyby je možnosť

On (Zap.)

.

SKWW

Riešenie problémov s kvalitou faxovania 187

background image

Korekciu chyby by ste mali vypnúť len v prípade, ak máte problémy s odosielaním alebo prijímaním faxu

a chcete prijať chyby v prenose. Vypnutie nastavenia môže byť užitočné, ak sa pokúšate odoslať fax do

zámoria alebo prijať fax zo zámoria, prípadne vtedy, ak používate pripojenie satelitného telefónu.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Service (Údržba)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Fax Service (Údržba faxu)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Error Correction (Korekcia chyby)

a potom sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.