HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Kontrola nastavenia prispôsobenia média veľkosti stránky

background image

Kontrola nastavenia prispôsobenia média veľkosti stránky

Ak produkt vytlačil faxovú úlohu mimo stránky, zapnite funkciu prispôsobenia média veľkosti stránky

v ovládacom paneli produktu.

POZNÁMKA:

Uistite sa, že predvolené nastavenie formátu papiera zodpovedá formátu papiera vloženého

v zásobníku.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Fax Setup (Nastavenie faxu)

.

3.

Dotknite sa ponuky

Advanced Setup (Rozšírené nastavenie)

.

4.

Dotknite sa tlačidla

Fit to Page (Prispôsobiť na veľkosť strany)

a potom sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.