HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zariadenie netlačí

background image

Zariadenie netlačí

Ak zariadenie vôbec netlačí, vyskúšajte nasledovné riešenia.

1.

Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté a či ovládací panel uvádza, že je v stave pripravenosti.

Ak ovládací panel neuvádza stav pripravenosti zariadenia, vypnite ho a znovu zapnite.

Ak ovládací panel uvádza stav pripravenosti zariadenia, skúste úlohu odoslať znova.

2.

Ak ovládací panel uvádza výskyt poruchy v zariadení, poruchu odstráňte a potom úlohu skúste odoslať

znova.

3.

Skontrolujte, či sú káble pripojené správne. Ak je zariadenie pripojené k sieti, skontrolujte nasledovné

aspekty:

Skontrolujte indikátor vedľa sieťového pripojenia produktu. Ak je sieť aktívna, indikátor svieti

nazeleno.

Uistite sa, že na pripojenie k sieti používate sieťový kábel, nie telefónny kábel.

Uistite sa, že sieťový smerovač, rozbočovač alebo prepínač je zapnutý a pracuje správne.

4.

Nainštalujte softvér HP z disku CD, ktorý bol dodaný spolu so zariadením. Používanie univerzálnych

ovládačov tlačiarne môže spôsobiť zdržanie pri odstraňovaní úloh z tlačového frontu.

5.

V zozname tlačiarní vo vašom počítači pravým tlačidlom kliknite na názov tohto zariadenia, kliknite na

položku Properties (Vlastnosti) a otvorte kartu Ports (Porty).

Ak na pripojenie k sieti používate sieťový kábel, skontrolujte, či sa názov tlačiarne uvedený na

karte Ports (Porty) zhoduje s názvom zariadenia na konfiguračnej stránke zariadenia.

Ak používate kábel USB a pripájate sa k bezdrôtovej sieti, nezabudnite označiť zaškrtávacie

políčko vedľa položky Virtual printer port for USB (Virtuálny port tlačiarne pre USB).

6.

Ak v počítači používate osobný firewall, možno blokuje komunikáciu so zariadením. Skúste firewall

dočasne deaktivovať a presvedčte sa, či nie je príčinou problému.

7.

Ak je váš počítač alebo produkt pripojený k bezdrôtovej sieti, tlačové úlohy môžu byť zdržiavané nízkou

intenzitou signálu alebo rušením.