HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skenovanie do e-mailu

background image

Skenovanie do e-mailu

Pomocou ovládacieho panela produktu môžete súbor naskenovať a odoslať priamo na e-mailovú adresu.

Naskenovaný súbor sa odošle na príslušnú adresu vo forme prílohy e-mailovej správy.

POZNÁMKA:

Ak chcete používať túto funkciu, produkt musí byť pripojený k sieti a funkcia skenovania musí

byť nakonfigurovaná pomocou vstavaného webového servera HP.

1.

Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Skenovanie

.

3.

Dotknite sa položky

Skenovanie do e-mailu

.

4.

Dotknite sa položky

Odoslať na e-mail

.

5.

Vyberte adresu

Od

, ktorú chcete použiť. Táto adresa sa tiež nazýva „profil odosielaného e-mailu“.

POZNÁMKA:

Ak bola nastavená funkcia PIN, zadajte kód PIN a dotknite sa tlačidla

OK

. Kód PIN však nie

je potrebný na používanie tejto funkcie.

6.

Dotknite sa tlačidla

Komu

a vyberte adresu alebo skupinu, kam chcete odoslať súbor. Keď ste hotový,

dotknite sa tlačidla

Done (Hotovo)

.

7.

Ak chcete pridať riadok predmetu, dotknite sa tlačidla

Predmet

.

8.

Dotknite sa tlačidla

Ďalej

.

9.

Na obrazovke ovládacieho panela sa zobrazujú nastavenia skenovania.

Ak chcete zmeniť niektoré z týchto nastavení, dotknite sa tlačidla

Nastavenia

a potom zmeňte

požadované nastavenia.

Ak sú nastavenia správne, prejdite na ďalší krok.

10.

Dotykom tlačidla

Skenovanie

spustite úlohu skenovania.

SKWW

Skenovanie do e-mailu

71