HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skenovanie do sieťového priečinka

background image

Skenovanie do sieťového priečinka

Pomocou ovládacieho panela produktu môžete súbor naskenovať do priečinka v sieti.

POZNÁMKA:

Ak chcete používať túto funkciu, produkt musí byť pripojený k sieti a funkcia skenovania musí

byť nakonfigurovaná pomocou vstavaného webového servera HP.

1.

Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača dokumentov.

2.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Skenovanie

.

3.

Dotknite sa položky

Skenovanie do sieťového priečinka

.

4.

V zozname sieťových priečinkov vyberte priečinok, do ktorého chcete uložiť súbor.

5.

Na obrazovke ovládacieho panela sa zobrazujú nastavenia skenovania.

Ak chcete zmeniť niektoré z týchto nastavení, dotknite sa tlačidla

Nastavenia

a potom zmeňte

požadované nastavenia.

Ak sú nastavenia správne, prejdite na ďalší krok.

6.

Dotykom tlačidla

Skenovanie

spustite úlohu skenovania.

70

Kapitola 5 Skenovanie

SKWW