HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky

background image

Nastavenia rýchlosti pripojenia a duplexnej prevádzky

POZNÁMKA:

Tieto informácie sa týkajú len ethernetových sietí. Netýkajú sa bezdrôtových sietí.

Rýchlosť prepojenia a komunikačný režim tlačového servera sa musia zhodovať so sieťovým rozbočovačom.

Vo väčšine situácií nechajte tlačiareň v automatickom režime. Nesprávna zmena nastavenia rýchlosti

pripojenia alebo duplexnej prevádzky môže zabrániť komunikácii tlačiarne s inými sieťovými zariadeniami. Ak

potrebujete vykonať zmeny, použite ovládací panel tlačiarne.

POZNÁMKA:

Nastavenia musia zodpovedať sieťovému produktu, ku ktorému sa pripájate (sieťový

rozbočovač, prepínač, brána, router alebo počítač).

POZNÁMKA:

Zmena týchto nastavení spôsobí vypnutie a následné zapnutie tlačiarne. Zmeny vykonávajte

len vtedy, keď je tlačiareň nečinná.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Prejdite na ponuku

Network Setup (Inštalácia siete)

a dotknite sa jej.

3.

Dotknite sa ponuky

Link Speed (Rýchlosť linky)

.

4.

Zvoľte jednu z nasledujúcich možností:

Nastavenie

Popis

Automatic (Automaticky)

Tlačový server sa automaticky nastaví na najvyššiu rýchlosť pripojenia

a komunikačný režim povolený v sieti.

10T Full (10T Plná)

10 Mb/s, prevádzka s plným duplexom

10T Half (10T Polovičná)

10 megabajtov za sekundu (Mb/s), poloduplexná prevádzka

100TX Full (100TX Plná)

100 Mb/s, prevádzka s plným duplexom

100TX Half (100TX Polovičná)

100 Mb/s, poloduplexná prevádzka

5.

Dotknite sa tlačidla

OK

. Tlačiareň sa vypne a potom zapne.

SKWW

Konfigurácia nastavení siete IP 131