HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Výmena tonerovej kazety

background image

Výmena tonerovej kazety

Pred koncom životnosti tonerovej kazety sa zobrazí výzva na objednanie náhradnej kazety. Môžete

pokračovať v tlači pomocou aktuálnej kazety, pokiaľ zmena rozloženia tonera poskytuje prijateľnú kvalitu

tlače.

1.

Otvorte dvierka tonerovej kazety a vyberte tonerovú kazetu.

2.

Novú kazetu s tonerom vyberte z vrecka. Použitú kazetu

s tonerom uložte do vrecka za účelom recyklácie.

142 Kapitola 7 Správa a údržba

SKWW

background image

3.

Uchopte obe strany kazety s tonerom a rozptýľte toner

jemným kývaním tonerovej kazety.

UPOZORNENIE:

Nedotýkajte sa uzáveru ani valca.

4.

Ohýbajte úchytku na ľavej strane kazety, kým sa úchytka

neuvoľní. Zatiahnite za úchytku a odstráňte z kazety celú

pásku. Úchytku a pásku dajte do škatule od tonerovej kazety,

aby ju bolo možné vrátiť na recykláciu.

5.

Zarovnajte tonerovú kazetu s vodiacimi lištami v produkte,

vložte tonerovú kazetu tak, aby pevne zapadla, a potom

zatvorte dvierka tonerovej kazety.

6.

Inštalácia je ukončená. Vložte spotrebovanú tonerovú kazetu

do škatule, v ktorej bola vložená nová kazeta. Pokyny

k recyklácii kazety nájdete v priloženom usmerneniu

k recyklácii.

SKWW

Pokyny na výmenu 143