HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Používanie funkcie HP ePrint

background image

Používanie funkcie HP ePrint

Služba HP ePrint umožňuje tlač dokumentov tak, že ich odošlete vo forme e-mailovej prílohy na e-mailovú

adresu produktu z akéhokoľvek zariadenia, ktoré podporuje odosielanie e-mailov.

POZNÁMKA:

Ak chcete používať funkciu HP ePrint, produkt musí byť pripojený ku káblovej alebo

bezdrôtovej sieti a mať prístup na internet.

1.

Než začnete používať funkciu HP ePrint, najskôr je potrebné povoliť webové služby HP.

a.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Webové služby .

b.

Dotknite sa tlačidla

Aktivovať webové služby

.

2.

V ponuke

Webové služby HP

sa dotknite tlačidla

Zobraziť e-mailovú adresu

, čím na ovládacom paneli

zobrazíte e-mailovú adresu produktu.

3.

Na webovej stránke centra HP ePrintCenter môžete definovať nastavenia bezpečnosti a konfigurovať

predvolené nastavenia tlače pre všetky tlačové úlohy odoslané do tohto produktu prostredníctvom

funkcie HP ePrint.

a.

Prejdite na lokalitu

www.hpeprintcenter.com

.

b.

Kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa) a zadajte prihlasovacie údaje do centra HP ePrintCenter

alebo sa zaregistrujte na získanie nového účtu.

c.

Vyberte svoj produkt zo zoznamu alebo ho pridajte kliknutím na položku + Add printer (+ Pridať

tlačiareň). Ak chcete pridať svoj produkt, potrebujete kód tlačiarne. Kód tlačiarne je časť e-

mailovej adresy produktu, ktorá sa nachádza pred znakom @. Tento kód získate vytlačením

stránky Webové služby v ovládacom paneli produktu.

Po pridaní produktu budete môcť upraviť e-mailovú adresu produktu.

POZNÁMKA:

Tento kód je platný iba 24 hodín po povolení webových služieb HP. Ak jeho platnosť

vyprší, podľa pokynov znova povoľte webové služby HP a získajte tak nový kód.

d.

Ak nechcete, aby produkt tlačil neželané dokumenty, kliknite na položku ePrint Settings

(Nastavenia funkcie ePrint) a potom na kartu Allowed Senders (Povolení odosielatelia). Kliknite na

položku Allowed Senders Only (Iba povolení odosielatelia) a pridajte e-mailové adresy, pre ktoré

chcete povoliť tlač úloh pomocou funkcie ePrint.

e.

Ak chcete určiť predvolené nastavenia pre všetky úlohy odoslané do tohto produktu

prostredníctvom funkcie ePrint, kliknite na položku ePrint Settings (Nastavenia funkcie ePrint),

potom na položku Print Options (Možnosti tlače) a vyberte nastavenia, ktoré chcete použiť.

4.

Dokument vytlačíte tak, že ho odošlete vo forme e-mailovej prílohy na e-mailovú adresu produktu.

Vytlačí sa e-mailová správa a príloha.

48

Kapitola 3 Tlač

SKWW