HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy

background image

Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy

Zmeny v nastavení tlače sú zoradené podľa dôležitosti v závislosti od toho, ktoré nastavenia sa menia:

POZNÁMKA:

Názvy príkazov a dialógových okien sa môžu meniť v závislosti od softvéru.

dialógové okno Page Setup (Nastavenie strany): Kliknite na tlačidlo Page Setup (Nastavenie strany)

alebo na podobný príkaz v ponuke File (Súbor) v programe, s ktorým pracujete pri otváraní tohto

dialógového okna. Zmeny v nastavení, ktoré urobíte v tomto dialógovom okne, majú prednosť pred

zmenami urobenými kdekoľvek inde.

Print dialog box (Dialógové okno tlače): Kliknite na položku Print (Tlač), Print Setup (Nastavenie tlače)

alebo podobný príkaz v ponuke File (Súbor) programu, v ktorom pracujete, aby ste otvorili toto

dialógové okno. Nastavenia zmenené v dialógovom okne Print (Tlač) majú nižšiu prioritu a obyčajne

neprevážia zmeny vykonané v dialógovom okne Page Setup (Nastavenie tlače).

Dialógové okno Printer Properties (Nastavenia tlačiarne) (ovládač tlačiarne): Kliknite na položku

Properties (Vlastnosti) v dialógovom okne Print (Tlač), aby ste otvorili ovládač tlače. Nastavenia

zmenené v dialógovom okne Printer Properties (Nastavenia tlačiarne) obyčajne neprevážia nastavenia

kdekoľvek inde v tlačovom softvéri. Tu môžete zmeniť väčšinu z nastavení tlače.

Predvolené nastavenia ovládača tlačiarne: Predvolené nastavenia ovládača tlačiarne určujú

nastavenia použité pri všetkých tlačových úlohách, pokiaľ nedôjde k zmene nastavení v dialógových

oknách Page Setup (Nastavenie strany), Print (Tlačiť) alebo Printer Properties (Vlastnosti tlačiarne).

Nastavenia ovládacieho panela tlačiarne: Zmeny nastavení na ovládacom paneli tlačiarne majú nižšiu

prioritu ako zmeny zadané v ktorejkoľvek inej časti.