HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Index

background image

Index

A

AirPrint 48

anpassa dokument

Windows 35

Anpassa till sida, inställning, fax 86

antalet kopior, ändra 53

antal ringsignaler före svar 85

antal sidor 6

användningsinfo 6

Appar, meny 126

arkivutskrifter 46

artikelnummer

extrafack 3 206

tonerkassett 206

USB-kabel 206

automatisk förminskning,

inställningar, fax 86

avbryta

fax 89

utskrift (Mac) 45

utskrift (Windows) 43

avinstallera programvara för

Macintosh 203

avinstallera programvara för

Windows 202

B

bakre lucka

placering 3

beställa

förbrukningsmaterial och

tillbehör 206

beställa förbrukningsmaterial

Webbplatser 205

betalningskoder, fax

använda 82

bildtagningsyta, placering 2

byta ut tonerkassett 140

C

checklista

faxfelsökning 101

D

direkt USB-utskrift 49

dokumentmatare

papperstrassel 161

dpi (punkter per tum)

fax 82

drivrutiner

användningssida 6

förinställningar (Mac) 39

inställningar (Mac) 39

ändra inställningar (Mac) 23

ändra inställningar (Windows)

21

DSL

faxa 90

dubbelsidig utskrift

manuella inställningar

(Windows) 28

duplexinställningar, ändra 129

duplexutskrift (dubbelsidig)

manuella inställningar

(Windows) 28

E

EconoMode, inställning 135

ekonomiinställningar 135

elektroniska fax

skicka 93

e-post, skanna till

upplösningsinställningar 179

extern linje

paus, infoga 80

uppringningsprefix 80

extrafack 3

artikelnummer 206

F

fabriksinställda

standardinställningar,

återställning 149

fack

pappersstorlekar som kan

användas 10

papperstyper som kan

användas 12

trassel, ta bort 164, 166

fack, utmatning

söka reda på 2

trassel, ta bort 167

Fack 1

trassel, ta bort 162

fax

antal ringsignaler före svar,

inställningar 85

automatisk förminskning 86

avbryta 89

avkänning av kopplingston,

inställningar 80

bekräfta nummer 95

betalningskoder 82

det går inte att skicka 109

det går inte att ta emot 115

felkorrigering 104

felrapport, skriva ut 104

fördröja sändning 95

kontrastinställningar 82

kortnummer 92

lösa allmänna problem 120

med DSL, PBX eller ISDN 90

med VoIP 90

paus, infoga 80

pollning 88

privat mottagning 88

radera från minnet 89

rapporter, skriva ut alla 103

SVWW

Index 207

background image

ringsignalsmönster 86

skicka från en telefon 95

skicka från programvara 93

skriva ut en gång till från

minnet 99

skriva ut fax en gång till 87

skriva ut privata fax 100

spärra 84

stämpla mottagna 87

svarsläge 84

säkerhet, privat mottagning 88

ta emot när faxsignalen hörs

100

telefonanknytning, ta emot 74

upplösning 82

uppringning, ton eller puls 81

uppringningsprefix 80

utskrift 98

V.34-inställning 104

vidarebefordra 84

volyminställningar 87

återuppringning, inställningar

81

faxa

från en dator (Mac) 93

från en dator (Windows) 93

faxdatum, inställningar

med Faxinställningsguiden 75

med kontrollpanelen 75

faxfelsökning

checklista 101

faxrubrik, inställningar

med Faxinställningsguiden 75

med kontrollpanelen 75

faxtid, inställningar

med Faxinställningsguiden 75

med kontrollpanelen 75

fel

programvara 198

felkorrigering, inställning, fax 104

felmeddelanden, fax 105, 109, 115

felmeddelanden, kontrollpanel 151

felrapport, fax

skriva ut 104

felsöka

problem med Mac 200

felsökning

fax 101

faxfelskorrigering, inställning

104

inget svar 190

kontrollista 146

kontrollpanel, meddelanden

151

lång svarstid 190

nätverksproblem 193

problem med direkt USB-

utskrift 191

problem med

pappersmatningen 159

skicka fax 109

ta emot fax 115

trassel 159

trådanslutet nätverk 193

trådlöst nätverk 195

USB-anslutning 192

Windows-problem 198

flera sidor per ark 40

skriva ut (Windows) 30

flersidiga original

kopiera 54

främre lucka, placering 2

fylla på papper

inmatningsfack 13

förbrukningsartiklar

artikelnummer 206

förbrukningsmaterial

använda vid låg nivå 137

beställa 205, 206

byta ut tonerkassett 140

förfalskat 206

icke-HP 206

inställning för låg nivå 137

status, visa med HP-program för

Mac 132

återvinna 139

fördröjd avstängning

inställning 135

fördröjt fax, skicka 95

förfalskat förbrukningsmaterial

206

förinställningar (Mac) 39

förminska dokument

kopiera 57

förstora dokument

kopiera 57

förvaring

tonerkassetter 139

G

gateway, ange standard 127

genvägar (Windows)

använda 24

skapa 25

glas, rengöra 175, 179, 185

gruppkortnummer

redigera 78

skapa 78

ta bort 78

gränssnittsportar

placering 3

H

hantera nätverket 127

hjälp, kontrollpanel 150

HP:s inbäddade webbserver

ändra lösenord 134

ändra nätverksinställningar 127

ändra produktnamnet 127

öppna 127, 134

HP:s webbplats för bedrägerier 206

HP Device Toolbox, använda 130

HP ePrint, använda 47

HP-program, Macintosh 132

HP-program för Mac

Bonjour 132

funktioner 132

öppna 132

HP Reconfiguration Utility

nätverksinstallation 124

HP-webbtjänster

aktivera 126

program 126

HP-webbtjänster, aktivera 47

HP Web Jetadmin 133

häften

utskrift (Mac) 41

utskrift (Windows) 36

I

icke-HP-material 206

ID-kort

kopiera 58

Inbäddad webbserver

ändra lösenord 134

ändra nätverksinställningar 127

ändra produktnamnet 127

öppna 127, 134

208 Index

SVWW

background image

inmatningsfack

fylla på 13

söka reda på 2

inställningar

drivrutiner 21

drivrutiner (Mac) 23

fabriksinställda

standardinställningar,

återställning 149

förinställningar för drivrutiner

(Mac) 39

nätverksrapport 6

inställningar för avkänning av

kopplingston 80

inställningar för särskild ringsignal

86

IPv4-adress 127

ISDN

faxa 90

J

Jetadmin, HP Web 133

K

kamera, placering 2

kassett

artikelnummer 206

byta ut 140

statussida för

förbrukningsmaterial 6

kassetter

förvaring 139

icke-HP 206

återvinna 139

konfigurationssida 6

konfigurera

skanna till e-post och

nätverksmapp 69

kontrastinställningar

fax 82

kopia 60

kontrollpanel

hjälp 150

knappar och lampor 4

meddelanden, felsökning 151

meddelandetyper 151

menykarta, översikt 6

placering 2

Rapporter, meny 6

startskärm 4

kopiera

ange nya standardinställningar

63

dubbelsidigt 56

enstaka kopior 52

flera kopior 53

flersidiga original 54

förminska 57

förstora 57

inställningar för svärta och

ljushet 60

kvalitet, ställa in 59

pappersstorlek och typ 62

utkastläge 61

återställa standardinställningar

64

kopiering

kontrast, justera 60

sortering 55

kopior i specialstorlek 57

kortnummer

programmera 92

kortnummerposter

redigera 77

skapa 77

ta bort 78

L

liggande orientering

ändra (Mac) 41

ändra (Windows) 32

ljushet

faxkontrast 82

kopians kontrast 60

loggar, fax

fel 104

skriva ut alla 103

luckspärr, placering 2

låsa

produkt 134

länkhastighetsinställningar 129

lösa

faxproblem 109

problem med direkt USB-

utskrift 191

lösa problem

fax 120

M

Mac

drivrutinsinställningar 23, 39

HP-program 132

problem, felsöka 200

skanna från TWAIN-kompatibel

programvara 72

material

sidor per ark 40

meddelanden, kontrollpanel 151

menyer, kontrollpanel

skriva ut översiktskarta 6

Menyn Rapporter 6

Microsoft Word, faxa från 94

minne

skriva ut fax en gång till 99

minnet

radera fax 89

modellnummer, placering 3

mot förfalskat

förbrukningsmaterial 206

mörker, kontrastinställningar

fax 82

N

nätverk

delnätmask 127

installera produkten 124

inställningar, ändra 127

inställningsrapport 6

IPv4-adress 127

konfigurationssida 6

lösenord, ställa in 134

lösenord, ändra 134

produktnamn, ändra 127

standardgateway 127

nätverksport

placering 3

näverk

inställningar, visa 127

O

online-hjälp, kontrollpanelen 150

orientering

ändra (Mac) 41

ändra (Windows) 32

P

papper

automatisk förminskning,

inställningar 86

SVWW

Index 209

background image

beställa 206

sidor per ark 40

storlekar som stöds 10

trassel 159

typer som stöds 12

välja 172

papper, försättsblad

skriva ut (Mac) 41

skriva ut (Windows) 34

pappersmatningsproblem

lösa 159

pappersstorlek

kopieringsinställningar 62

välja (Mac) 45

välja (Windows) 43

välja en egen storlek (Mac) 45

välja en egen storlek (Windows)

43

papperstrassel. Se trassel

papperstyp

kopieringsinställningar 62

välja (Mac) 41

välja (Windows) 33

paus, infoga 80

PBX

faxa 90

PCL-teckensnittslista 6

pollning av fax 88

portar

placering 3

prefix, uppringning 80

privat mottagning 88

program

hämta 126

skicka fax 93

Programmet HP Scan (Mac) 67

Programmet HP Scan (Windows) 66

programvara

avinstallera för Macintosh 203

avinstallera för Windows 202

HP-program för Mac 132

HP Web Jetadmin 133

problem 198

skanna från TWAIN eller WIA 72

protokollinställningar, fax 104

PS-teckensnitt 6

pulsval 81

punkter per tum (dpi)

fax 82

R

radera fax från minnet 89

rapporter

Användningssida 6

Demosida 6

Konfigurationsrapport 6

Menystruktur 6

Nätverksöversikt 6

PCL6-teckensnitt 6

PCL-teckensnittslista 6

PS-teckensnittslista 6

Service-sida 6

Status för förbrukningsmaterial

6

rapporter, fax

fel 104

skriva ut alla 103

rengöra

glas 175, 179, 185

pappersbanan 171

ringa

från en telefon 95

ringningsmönster 86

ringsignaler

särskilda 86

S

serienummer, placering 3

servicesida 6

sidorientering

ändra (Mac) 41

ändra (Windows) 32

sidor per ark 40

välja (Windows) 30

sidstorlekar

anpassa dokument efter (Mac)

41

anpassa dokument efter

(Windows) 35

skala dokument

kopiera 57

Mac 41

skanna

från programmet HP Scan (Mac)

67

från programmet HP Scan

(Windows) 66

TWAIN-kompatibel

programvara 72

WIA-kompatibel programvara

72

skanner

glas, rengöra 175, 179, 185

skanning

till e-post, konfigurera 69

till nätverksmapp, konfigurera

69

skicka fax

avbryta 89

bekräftelse 95

betalningskoder 82

felrapport, skriva ut 104

från nedströmstelefon 95

från program 93

fördröjt 95

vidarebefordra 84

skrivardrivrutin

välja 173

skrivardrivrutiner (Mac)

inställningar 39

ändra inställningar 23

skrivardrivrutiner (Windows)

som stöds 20

ändra inställningar 21

skriva ut

från USB-lagringsenheter 49

inställningar (Mac) 39

produktrapporter 6

skriva ut fax en gång till 87, 99

skriva ut på båda sidor

manuella inställningar

(Windows) 28

skriva ut på samma pappersark 40

små dokument

kopiera 58

sortera kopior 55

specialpapper för försättsblad

skriva ut (Mac) 41

skriva ut (Windows) 34

spärra fax 84

standard, återställning 149

standardgateway, ange 127

standardkopieringsinställningar

återställa till

fabriksinställningarna 64

ändra 63

startskärm, kontrollpanel 4

210 Index

SVWW

background image

status

förbrukningsmaterial,

utskriftsrapport 6

HP-program, Macintosh 132

startskärm, kontrollpanel 4

statussida för förbrukningsartiklar

6

storlek, kopia

förminska eller förstora 57

storlekar material

Anpassa till sida, inställning,

fax 86

stående orientering

ändra (Mac) 41

ändra (Windows) 32

störningar i trådlöst nätverk 197

subnätmask 127

svarsläge, inställning 84

svärta, kontrastinställningar

kopia 60

T

ta bort spärr för faxnummer 84

ta emot fax

antal ringsignaler före svar,

inställningar 85

automatisk förminskning,

inställningar 86

felrapport, skriva ut 104

från telefonanknytning 74

när faxsignalen hörs 100

pollning 88

skriva ut en gång till 99

skriva ut fax en gång till 87

spärra 84

stämpla mottagna, inställning

87

svarsläge, inställning 84

ta emot faxe

ringsignalsmönster,

inställningar 86

TCP/IP

manuell konfiguration av IPv4-

parametrar 127

teckensnitt

listor, skriva ut 6

telefonanknytningar

skicka fax från 95

ta emot fax från 74

telefonbok, fax

lägga till poster 92

ta bort alla poster 76

telefoner

ta emot fax från 74, 100

telefoner, nedströms

skicka fax från 95

telefonsvarare, ansluta

faxinställningar 85

tid för energisparläge

aktivera 135

inaktivera 135

tillbehör

beställa 205, 206

tonerkassett

använda vid låg nivå 137

artikelnummer 206

byta ut 140

inställning för låg nivå 137

kontrollera skador 171

statussida för

förbrukningsmaterial 6

tonerkassetter

förvaring 139

icke-HP 206

luckspärr, placering 2

återvinna 139

tonval 81

trassel

dokumentmatare, åtgärda 161

hitta 160

spåra antal 6

undvika 159

utmatningsfack, ta bort 167

trådlöst nätverk

felsökning 195

TWAIN-kompatibel programvara,

skanna från 72

U

upplösning

fax 82

uppringning

automatisk återuppringning,

inställningar 81

paus, infoga 80

prefix, infoga 80

ton- eller pulsval, inställningar

81

upptagetsignaler, alternativ för

återuppringning 81

USB-anslutning

felsökning 192

USB-kabel, artikelnummer 206

USB-lagringsenheter

skriva ut från 49

USB-port

placering 3

utkastläge, kopiera 61

utmatningsfack

söka reda på 2

utskrift

avbryta (Mac) 45

avbryta (Windows) 43

utskrift av flera sidor per ark

välja (Windows) 30

utskriftskvalitet

förbättra 170

V

V.34-inställning 104

vattenstämplar

skriva ut (Mac) 45

skriva ut (Windows) 44

vidarebefordra fax 84

VoIP

faxa 90

volym, ändra 87

W

webbplatser

bedrägerirapporter 206

Webbplatser

beställa förbrukningsmaterial

205

webbplats för bedrägerier 206

Webbtjänster

aktivera 126

program 126

WIA-kompatibel programvara,

skanna från 72

Windows

drivrutinsinställningar 21

faxa från 93

skanna från TWAIN- eller WIA-

programvara 72

Word, faxa från 94

SVWW

Index 211

background image

Å

återställning fabriksinställda

standardinställningar 149

återuppringning

automatisk, inställningar 81

återvinna förbrukningsmaterial

139

Ä

ändra storlek på dokument

kopiera 57

Mac 41

Windows 35

212 Index

SVWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CF286-91046*

*CF286-91046*

CF286-91046