วิธีใช้ HP LaserJet Pro 400 MFP M425

background image

LASERJET PRO 400 MFP

M425

คู่มือผู้ใช้

background image
background image

HP LaserJet Pro 400 MFP M425 Series

คู่มือผู้ใช้

background image

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© 2014 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

ห้ามทําการผลิตซํ้า ดัดแปลงหร ือแปลโดยไม่ ได้รับ
อนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นตามที่
อนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเพียงอย่างเดียวสําหรับผลิตภัณฑ ์และ
บร ิการของ HP ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการรับประกันที่
แสดงไว้อย่างชัดแจ้งและมาพร้อมกับผลิตภัณฑ ์และ
บร ิการ และไม่มีข้อความอื่นใดที่จะถูกกล่าวอ้างว่า
เป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดต่อข้อผิด
พลาดทางด้านเทคนิคหร ือการแก้ ไขหร ือการละเว้น
เนื้อหาใด

Edition 1, 9/2014

หมายเลขชิ้นส่วน: CF286-91047

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe

®

, Acrobat

®

และ PostScript

®

เป็น

เคร ื่องหมายการค้าของ Adobe Systems
Incorporated

Apple

และโลโก้ Apple เป็นเคร ื่องหมายการค้าของ

Apple Computer, Inc.

ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐฯ และ

ประเทศ/พืนทีอื่นๆ iPod เป็นเคร ื่องหมายการค้าของ

Apple Computer, Inc.

คุณสามารถคัดลอก

เคร ื่องหมาย iPod ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ส ิทธิ์หร ือเมื่อเป็นการคัดลอกที่ถูกต้องตามกฎหมาย
เท่านั้น อย่างขโมยเพลง

Bluetooth

เป็นเคร ื่องหมายการค้าที่มีเจ้าของลิขสิทธิ์

และใช้โดย Hewlett-Packard Company ภายใต้
ลิขสิทธิ์

Java™

เป็นเคร ื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมร ิกาของ Sun

Microsystems, Inc.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

และ

Windows Vista®

เป็นเคร ื่องหมายการค้าจดทะเบียนใน

สหรัฐอเมร ิกาของ Microsoft Corporation

UNIX

®

เป็นเคร ื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ The

Open Group

background image

สารบัญ

1

แนะนําผลิตภัณฑ์ ............................................................................................................................................. 1

มุมมองผลิตภัณฑ ์ ....................................................................................................................................................... 2

ด้านหน้าของผลิตภัณฑ ์ ............................................................................................................................ 2
ด้านหลังของผลิตภัณฑ ์ ............................................................................................................................. 3
ตําแหน่งของหมายเลขผลิตภัณฑ ์และหมายเลขรุ่น ....................................................................................... 3
ลักษณะแผงควบคุม ................................................................................................................................. 4
หน้าจอหลักของแผงควบคุม ...................................................................................................................... 5

พิมพ ์รายงานเคร ื่องพิมพ ์ ............................................................................................................................................. 6
การปฏิเสธความรับผิดชอบการใช้งานเคร ื่องพิมพ ์ร่วมกัน .................................................................................................. 7

2

ถาดกระดาษ ................................................................................................................................................... 9

ขนาดกระดาษที่ใช้ ได้ ............................................................................................................................................... 10
ประเภทกระดาษที่สนับสนุน ....................................................................................................................................... 12
ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษ ............................................................................................................................... 13

ใส่กระดาษในถาด 1 ................................................................................................................................ 13
ใส่กระดาษในถาด 2 ................................................................................................................................ 14
ใส่กระดาษในถาดเสร ิม 3 ......................................................................................................................... 16

3

พิมพ์ ............................................................................................................................................................ 19

ไดรเวอร ์เคร ื่องพิมพ ์ที่สนับสนุน (Windows) ................................................................................................................ 20
เปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ ์ (Windows) ................................................................................................................ 21

ลําดับความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ ์ ............................................................................ 21
การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ ์ที่ต้องการพิมพ ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต ์แวร ์ ..................................... 21
การเปลี่ยนการตั้งค่าเร ิ่มต้นสําหรับงานพิมพ ์ทั้งหมด .................................................................................... 21
การเปลี่ยนการกําหนดค่าของเคร ื่อง .......................................................................................................... 22

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ ์ (Mac OS X) ................................................................................................................ 23

ลําดับความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่างานพิมพ ์ ............................................................................ 23
การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ ์ที่ต้องการพิมพ ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต ์แวร ์ ..................................... 23
การเปลี่ยนการตั้งค่าเร ิ่มต้นสําหรับงานพิมพ ์ทั้งหมด .................................................................................... 23
การเปลี่ยนการกําหนดค่าของเคร ื่อง .......................................................................................................... 23

พิมพ ์งานสําหรับ Windows ....................................................................................................................................... 25

THWW

iii

background image

ใช้ช็อตคัทสําหรับการพิมพ ์ (Windows) .................................................................................................... 25
สร้างช็อตคัทการพิมพ ์ (Windows) .......................................................................................................... 26
พิมพ ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติโดยใช้ Windows ............................................................................................... 28
พิมพ ์ทั้งสองด้าน (การพิมพ ์สองด้าน) ด้วยตนเองโดยใช้ Windows ................................................................ 29
พิมพ ์หลายหน้าในหน้าเดียวโดยใช้ Windows ............................................................................................. 31
เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Windows) ............................................................................................... 33
เลือกประเภทกระดาษ (Windows) .......................................................................................................... 34
พิมพ ์หน้าแรกหร ือหน้าสุดท้ายบนกระดาษชนิดอื่น (Windows) .................................................................... 35
กําหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Windows) .................................................................. 37
จัดทําหนังสือเล่มเล็ก (Windows) ............................................................................................................ 38

พิมพ ์งานสําหรับ Mac OS X ....................................................................................................................................... 40

ใช้ค่าล่วงหน้าสําหรับการพิมพ ์ (Mac OS X) ................................................................................................ 40
สร้างค่าล่วงหน้าสําหรับการพิมพ ์ (Mac OS X) ............................................................................................ 40
พิมพ ์บนทั้งสองด้านโดยอัตโนมัติ (Mac OS X) ............................................................................................ 40
พิมพ ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Mac OS X) .............................................................................................. 40
การพิมพ ์แบบหลายหน้าในหน้าเดียว (Mac OS X) ....................................................................................... 41
เลือกการวางแนวหน้ากระดาษ (Mac OS X) ............................................................................................... 42
เลือกประเภทกระดาษ (Mac OS X) ........................................................................................................... 42
การพิมพ ์หน้าปก (Mac OS X) .................................................................................................................. 42
กําหนดสเกลของเอกสารให้เหมาะกับขนาดกระดาษ (Mac OS X) .................................................................. 42
จัดทําหนังสือเล่มเล็ก (Mac OS X) ............................................................................................................ 43

งานพิมพ ์เพิ่มเติม (Windows) ................................................................................................................................... 44

ยกเลิกงานพิมพ ์ (Windows) ................................................................................................................... 44
เลือกขนาดกระดาษ (Windows) .............................................................................................................. 44
เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง (Windows) ............................................................................................ 44
พิมพ ์ลายนํ้า (Windows) ........................................................................................................................ 45

งานพิมพ ์เพิ่มเติม (Mac OS X) ................................................................................................................................... 46

ยกเลิกงานพิมพ ์ (Mac OS X) ................................................................................................................... 46
เลือกขนาดกระดาษ (Mac OS X) .............................................................................................................. 46
เลือกขนาดกระดาษที่กําหนดเอง (Mac OS X) ............................................................................................ 46
พิมพ ์ลายนํ้า (Mac OS X) ........................................................................................................................ 46

สร้างงานพิมพ ์คุณภาพระดับเก็บถาวร ......................................................................................................................... 48
ใช้ HP ePrint .......................................................................................................................................................... 49
ใช้ AirPrint ............................................................................................................................................................. 50
การพิมพ ์ที่เคร ื่องด้วย USB ........................................................................................................................................ 51

4

การทําสําเนา .................................................................................................................................................. 53

ทําสําเนาชุดเดียว ...................................................................................................................................................... 54
ทําสําเนาหลายชุด ..................................................................................................................................................... 55
ทําสําเนาต้นฉบับหลายหน้า ........................................................................................................................................ 56
เร ียงงานการทําสําเนา ................................................................................................................................................ 57

iv

THWW

background image

ทําสําเนาทั้งสองด้าน (การพิมพ ์งานสองด้าน) ................................................................................................................ 58
ย่อหร ือขยายขนาดสําเนา ........................................................................................................................................... 59
ทําสําเนาบัตรประจําตัว .............................................................................................................................................. 60
ปรับให้คุณภาพสําเนาดีที่สุด ....................................................................................................................................... 61
ปรับความจางและเข้มของสําเนา ................................................................................................................................. 62
ทําสําเนาในโหมดร่าง ................................................................................................................................................. 63
ตั้งค่าขนาดกระดาษสําหรับการทําสําเนาบนกระดาษพิเศษ .............................................................................................. 64
ตั้งค่าสําเนาเร ิ่มต้นใหม่ .............................................................................................................................................. 65
เร ียกคืนการตั้งค่าเร ิ่มต้นของสําเนา .............................................................................................................................. 66

5

การสแกน ..................................................................................................................................................... 67

สแกนโดยใช้ซอฟต ์แวร ์ HP Scan (Windows) .............................................................................................................. 68
สแกนโดยใช้ซอฟต ์แวร ์ HP Scan (Mac OS X) .............................................................................................................. 69
สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB ...................................................................................................................................... 70
การตั้งค่าคุณสมบัติ สแกนไปยังโฟลเดอร ์เคร ือข่าย และ สแกนไปยังอีเมล ์ .......................................................................... 71
สแกนไปที่โฟลเดอร ์เคร ือข่าย ..................................................................................................................................... 72
สแกนไปยังอีเมล ์ ....................................................................................................................................................... 73
สแกนโดยใช้ซอฟต ์แวร ์อื่น ......................................................................................................................................... 74

สแกนจากโปรแกรมที่ทํางานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN ................................................................................. 74
สแกนจากโปรแกรมที่ทํางานร่วมกับมาตรฐาน WIA ..................................................................................... 74

6

แฟกซ ์ .......................................................................................................................................................... 75

เชื่อมต่อแฟกซ ์กับสายโทรศัพท ์ ................................................................................................................................... 76
การตั้งค่าแฟกซ ์ที่มีเคร ื่องตอบรับโทรศัพท ์ .................................................................................................................... 76
ตั้งค่าแฟกซ ์กับโทรศัพท ์ภายใน ................................................................................................................................... 76
การตั้งค่าสําหรับการใช้งานแฟกซ ์อย่างเดียว ................................................................................................................. 76
กําหนดเวลา วันที่ และหัวแฟกซ ์ ................................................................................................................................. 77

การใช้แผงควบคุม .................................................................................................................................. 77
ใช้ HP Fax Setup Wizard ..................................................................................................................... 77

ใช้อักขระพิเศษในหัวแฟกซ ์ ........................................................................................................................................ 77
ใช้สมุดโทรศัพท ์ ........................................................................................................................................................ 78

ใช้แผงควบคุมเพื่อสร้างและแก้ ไขสมุดโทรศัพท ์ของแฟกซ ์ ........................................................................... 78
ลบรายการสมุดโทรศัพท ์ .......................................................................................................................... 78
การสร้างและแก้ ไขรายการโทรด่วน .......................................................................................................... 79
ลบรายการโทรด่วน ................................................................................................................................. 80
การสร้างและแก้ ไขรายการโทรกลุ่ม .......................................................................................................... 80
การลบหมายเลขการโทรกลุ่ม ................................................................................................................... 80

กําหนดการตั้งค่าการส่งแฟกซ ์ .................................................................................................................................... 82

ตั้งค่าสัญลักษณ์พิเศษและตัวเลือกการโทร ................................................................................................ 82

ตั้งค่ารหัสนําหน้าการหมุน ..................................................................................................... 82

ตั้งค่าการตรวจจับสัญญาณโทรศัพท ์ ......................................................................................................... 82

THWW

v

background image

การหมุนหมายเลขแบบ Tone หร ือ Pulse ............................................................................... 83

ตั้งค่าโทรซํ้าอัตโนมัติและเวลาระหว่างการโทรซํ้า ......................................................................................... 83
การตั้งค่าความจาง/เข้มและความละเอียด .................................................................................................. 84

การตั้งค่าความจาง/เข้มเร ิ่มต้น (ความคมชัด) ........................................................................... 84
การตั้งค่าความละเอียด ......................................................................................................... 84

การตั้งค่ารหัสคิดค่าบร ิการ ....................................................................................................................... 85

กําหนดการตั้งค่ารับแฟกซ ์ ......................................................................................................................................... 86

การตั้งค่าการส่งต่อแฟกซ ์ ........................................................................................................................ 86
การตั้งค่าโหมดการรับสาย ........................................................................................................................ 86
การล็อคหร ือยกเลิกการล็อคหมายเลขแฟกซ ์ .............................................................................................. 87
การตั้งค่าจํานวนเสียงกร ิ่งตอบรับ ............................................................................................................. 87
ตั้งค่าเสียงกร ิ่งเฉพาะ .............................................................................................................................. 88
การตั้งค่าการแจ้งเตือนเมื่อได้รับแฟกซ ์ใหม่เข้ามาในคอมพิวเตอร ์ ................................................................. 88
การใช้การลดขนาดแฟกซ ์ที่ได้รับโดยอัตโนมัติ ............................................................................................ 89
ตั้งค่าการพิมพ ์แฟกซ ์ซํ้า .......................................................................................................................... 89
ตั้งค่าความดังของเสียงแฟกซ ์ .................................................................................................................. 89

ตั้งค่าความดังของเสียงแจ้งเตือน ความดังของสายโทรศัพท ์ และความดังของเสียงกร ิ่ง ................... 89

ตั้งค่าการประทับข้อมูลบนแฟกซ ์ที่ได้รับ .................................................................................................... 90
ตั้งค่าคุณสมบัติรับส่วนตัว ....................................................................................................................... 90

ตั้งค่าการเร ียกเอกสารจากแฟกซ ์ ................................................................................................................................. 90
การใช้แฟกซ ์ ............................................................................................................................................................ 91

โปรแกรมใช้งานแฟกซ ์ที่รองรับ ................................................................................................................. 91
การยกเลิกการส่งแฟกซ ์ .......................................................................................................................... 91

การยกเลิกแฟกซ ์ที่กําลังส่ง .................................................................................................... 91
การยกเลิกการส่งแฟกซ ์ที่ทําเก็บไว้ .......................................................................................... 91

การลบแฟกซ ์ออกจากหน่วยความจํา ......................................................................................................... 91
ใช้แฟกซ ์ด้วยระบบ DSL, PBX หร ือ ISDN .................................................................................................. 92

DSL .................................................................................................................................. 92
PBX .................................................................................................................................. 92
ISDN ................................................................................................................................. 92

ใช้แฟกซ ์ในบร ิการ VoIP ......................................................................................................................... 92
หน่วยความจําของแฟกซ ์จะเก็บข้อมูลไว้เมื่อไฟดับ ........................................................................................ 93
ปัญหาด้านความปลอดภัยเมื่อเชื่อมต่อเคร ือข่ายภายในเข้ากับสายโทรศัพท ์สาธารณะ ........................................ 93
การส่งแฟกซ ์จากเคร ื่องสแกนแบบแท่น ..................................................................................................... 93
แฟกซ ์จากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ............................................................................................................... 94
การใช้การโทรด่วนและหมายเลขการโทรกลุ่ม .............................................................................................. 95
การส่งแฟกซ ์จากซอฟต ์แวร ์ ..................................................................................................................... 95
ส่งแฟกซ ์โดยโทรจากโทรศัพท ์ที่เชื่อมต่อกับสายแฟกซ ์ ................................................................................. 97
ส่งแฟกซ ์โดยมีการยืนยัน ........................................................................................................................ 97
กําหนดเวลาให้ส่งแฟกซ ์ภายหลัง .............................................................................................................. 97
การส่งแฟกซ ์ที่มีทั้งเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์และกระดาษ ................................................................................ 99

vi

THWW

background image

การใช้รหัสเข้าใช้, บัตรเครดิต หร ือบัตรโทรศัพท ์ .......................................................................................... 99

การส่งแฟกซ ์ระหว่างประเทศ ................................................................................................. 99

พิมพ ์แฟกซ ์ ......................................................................................................................................... 100
การพิมพ ์แฟกซ ์ซํ้า ............................................................................................................................... 101
การพิมพ ์แฟกซ ์ที่ได้รับสองด้านโดยอัตโนมัติ ............................................................................................ 102
การรับแฟกซ ์เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแฟกซ ์เมื่อรับโทรศัพท ์ ....................................................................... 102
รับแฟกซ ์เข้าเคร ื่องคอมพิวเตอร ์ ............................................................................................................. 102

พิมพ ์แฟกซ ์ที่จัดเก็บไว้เมื่อเปิดคุณสมบัติรับแฟกซ ์ส่วนบุคคล ................................................... 102

การแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับแฟกซ์ ................................................................................................................................ 103

รายการตรวจสอบการแก้ ไขปัญหาแฟกซ์ ................................................................................................. 103
รายงานการติดตามแฟกซ ์ ..................................................................................................................... 105
การพิมพ ์รายงานข้อผิดพลาดของแฟกซ ์ .................................................................................................. 105

พิมพ ์รายงานแฟกซ ์ทั้งหมด ................................................................................................ 105
การพิมพ ์รายงานแฟกซ ์แต่ละงาน ........................................................................................ 105
การตั้งค่ารายงานข้อผิดพลาดของแฟกซ ์ ............................................................................... 106

การตั้งค่าโหมดการแก้ ไขข้อผิดพลาดของแฟกซ ์ ....................................................................................... 106
การเปลี่ยนค่าความเร ็วในการส่งแฟกซ ์ ..................................................................................................... 106
ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแฟกซ ์ ................................................................................................ 107
แก้ปัญหาการส่งแฟกซ์ ......................................................................................................................... 112

มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่บนแผงควบคุม ...................................................................... 113

ข้อความ การสื่อสารขัดข้อง ปรากฏขึ้น ............................................................... 113
ไม่มีสัญญาณหมุน ........................................................................................... 114
ข้อความ แฟกซ ์ไม่ว่าง ปรากฏขึ้น ...................................................................... 114
ข้อความ ไม่มีการรับแฟกซ ์ ปรากฏขึ้น ................................................................ 114
มีกระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ................................................................. 115
ข้อความ พื้นที่เก็บแฟกซ ์เต็ม ปรากฏขึ้น ............................................................. 115
ข้อผิดพลาดของสแกนเนอร ์ .............................................................................. 116

แผงควบคุมจะแสดงข้อความ Ready (พร้อม) โดยไม่ทําการส่งแฟกซ ์ ........................................ 116
แผงควบคุมแสดงข้อความ "กําลังจัดเก็บหน้า 1" และไม่มีความคืบหน้าอื่นใดนอกเหนือข้อความ

นั้น .................................................................................................................................. 116
สามารถรับแฟกซ ์ได้ แต่ส่งแฟกซ ์ไม่ ได้ ............................................................................... 116
เคร ื่องพิมพ ์มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน .................................................................................. 117
ไม่สามารถใช้ฟังก ์ชันแฟกซ ์จากแผงควบคุม ........................................................................... 117
ไม่สามารถใช้การโทรด่วน .................................................................................................... 117
ไม่สามารถใช้การโทรกลุ่ม .................................................................................................... 117
ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากผู้ให้บร ิการโทรศัพท ์ที่บันทึกเอาไว้ในขณะที่กําลังจะส่งแฟกซ ์ . 118
ไม่สามารถส่งแฟกซ ์เมื่อโทรศัพท ์เชื่อต่อกับเคร ื่องพิมพ ์ ............................................................ 118

แก้ปัญหาการรับแฟกซ์ ......................................................................................................................... 118

แฟกซ ์ไม่มีการตอบสนอง ................................................................................................... 119

แฟกซ ์มีสายโทรศัพท ์เฉพาะ .............................................................................. 119
เคร ื่องตอบรับโทรศัพท ์เชื่อมต่อกับเคร ื่องพิมพ ์ ..................................................... 119

THWW

vii

background image

โทรศัพท ์เชื่อมต่อกับเคร ื่องพิมพ ์ ........................................................................ 120
การตั้งค่า โหมดรับสาย ถูกตั้งค่าเป็น ด้วยตนเอง ................................................... 120
มีข้อความเสียงในสายแฟกซ ์ ............................................................................. 120
เคร ื่องพิมพ ์เชื่อมต่อกับบร ิการโทรศัพท ์ DSL ........................................................ 121
เคร ื่องพิมพ ์ใช้บร ิการแฟกซ ์ผ่าน IP หร ือ โทรศัพท ์ VoIP ........................................ 121

มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดอยู่บนแผงควบคุม ...................................................................... 121

ข้อความ ไม่พบแฟกซ ์ ปรากฏขึ้น ....................................................................... 121
ข้อความ การสื่อสารขัดข้อง ปรากฏขึ้น ............................................................... 122
ข้อความ พื้นที่เก็บแฟกซ ์เต็ม ปรากฏขึ้น ............................................................. 123
ข้อความ แฟกซ ์ไม่ว่าง ปรากฏขึ้น ...................................................................... 123

สามารถรับแฟกซ ์ได้ แต่พิมพ ์ไม่ ได้ ..................................................................................... 123

คุณสมบัติ รับส่วนตัว เปิดอยู่ ............................................................................. 123

ผู้ส่งจะได้ยินสัญญาณสายไม่ว่าง .......................................................................................... 123

หูโทรศัพท ์เชื่อมต่ออยู่กับเคร ื่องพิมพ ์ .................................................................. 123
มีการใช้ตัวแยกสัญญาณสายโทรศัพท ์ ................................................................ 124

ไม่มีสัญญาณหมุน ............................................................................................................. 124
ไม่สามารถส่งหร ือรับแฟกซ ์ผ่านสาย PBX .............................................................................. 124

แก้ปัญหาแฟกซ ์ทั่วไป ........................................................................................................................... 124

ส่งแฟกซ ์ได้ช้า .................................................................................................................. 124
คุณภาพแฟกซ ์ไม่ดี ........................................................................................................... 125
แฟกซ ์ถูกตัดหร ือพิมพ ์บนสองหน้า ....................................................................................... 126

7

การจัดการและบํารุงรักษา ............................................................................................................................... 127

ใช้ HP Reconfiguration Utility เพื่อเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อเคร ื่องพิมพ ์ .................................................................... 128
การตั้งค่า HP Wireless Direct Printing ................................................................................................................. 129
ใช้แอปพลิเคชันบร ิการบนเว็บของ HP ........................................................................................................................ 130
กําหนดค่าเคร ือข่าย IP ............................................................................................................................................ 131

ดูหร ือเปลี่ยนการตั้งค่าเคร ือข่าย ............................................................................................................. 131
กําหนดค่าพารามิเตอร ์ IPv4 TCP/IP ด้วยตนเองจากแผงควบคุม ............................................................... 131
การเปลี่ยนชื่อเคร ื่องพิมพ ์ในเคร ือข่าย ..................................................................................................... 131
การตั้งค่าความเร ็วในการเชื่อมต่อและการพิมพ ์สองด้าน ............................................................................. 132

HP Device Toolbox (Windows) ........................................................................................................................... 133
HP Utility

สําหรับ Mac OS X .................................................................................................................................. 135

เปิด HP Utility ................................................................................................................................... 135
คุณสมบัติของ HP Utility ..................................................................................................................... 135

HP Web Jetadmin ............................................................................................................................................... 136
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของเคร ื่องพิมพ ์ ............................................................................................................. 137

ล็อคเคร ื่องพิมพ ์ ................................................................................................................................... 137
ตั้งหร ือเปลี่ยนรหัสผ่านเคร ื่องพิมพ ์ ......................................................................................................... 137

การตั้งค่าการประหยัด ............................................................................................................................................. 138

พิมพ ์ด้วย EconoMode ........................................................................................................................ 138

viii

THWW

background image

ตั้งค่าหน่วงเวลาพักเคร ื่อง ...................................................................................................................... 138
ตั้งค่าระยะเวลาปิดเคร ื่องอัตโนมัติ ........................................................................................................... 138

พิมพ ์เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ .................................................................................................. 140

ใช้งานหร ือยกเลิกใช้งานการตั้งค่าเมื่อน้อยมาก ......................................................................................... 140

จัดเก็บและนําอุปกรณ์สิ้นเปลืองกลับมาใช้ใหม่ ............................................................................................................ 142

ร ีไซเคิลอุปกรณ์สิ้นเปลือง ..................................................................................................................... 142
การจัดเก็บตลับหมึกพิมพ ์ ...................................................................................................................... 142

คําแนะนําในการเปลี่ยน ........................................................................................................................................... 143

เปลี่ยนตลับผงหมึก .............................................................................................................................. 143

หน่วยความจํา ........................................................................................................................................................ 145
อัพเดตเฟิร ์มแวร ์ .................................................................................................................................................... 146

อัพเดตเฟิร ์มแวร ์ด้วยตัวเอง ................................................................................................................... 146
ตั้งค่าผลิตภัณฑ ์ให้อัพเดตเฟิร ์มแวร ์โดยอัตโนมัติ ..................................................................................... 146

8

การแก้ ไขปัญหา ........................................................................................................................................... 147

รายการตรวจสอบสําหรับการแก้ปัญหา ...................................................................................................................... 148

ขั้นตอนที่ 1: โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้อง ............................................................. 148
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการเชื่อมต่อแบบใช้สายหร ือไร้สาย ........................................................................... 148
ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แผงควบคุม ................................................................. 149
ขั้นตอนที่ 4: ตรวจสอบกระดาษ ............................................................................................................. 149
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบซอฟต ์แวร ์ .......................................................................................................... 149
ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบฟังก ์ชันการพิมพ์ .................................................................................................... 149
ขั้นตอนที่ 7: ทดสอบฟังก ์ชันการทําสําเนา ............................................................................................... 149
ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบตลับผงหมึก ........................................................................................................ 149
ขั้นตอนที่ 9: ลองส่งงานพิมพ ์งานจากคอมพิวเตอร ์ ................................................................................... 150
ขั้นตอนที่ 10: ตรวจสอบว่าเคร ื่องพิมพ ์อยู่ในเคร ือข่าย .............................................................................. 150

นําค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานกลับมาใช้ ...................................................................................................................... 151
ระบบวิธีใช้ที่แผงควบคุม ......................................................................................................................................... 152
ทําความเข้าใจข้อความบนแผงควบคุม ....................................................................................................................... 153

ประเภทข้อความบนแผงควบคุม ............................................................................................................ 153
ข้อความบนแผงควบคุม ........................................................................................................................ 153

50.x

ฟิวเซอร ์ผิดพลาด ...................................................................................................... 153

51.XX Error (54.XX

ผิดพลาด) ......................................................................................... 153

54.XX Error (54.XX

ผิดพลาด) ......................................................................................... 153

55.X Error (59.X

ผิดพลาด) .............................................................................................. 154

57

พัดลมผิดพลาด ปิดและเปิด ........................................................................................... 154

59.X Error (59.X

ผิดพลาด) .............................................................................................. 154

79 Service error (79

เกิดข้อผิดพลาดที่บร ิการ) .................................................................. 154

79

ข้อผิดพลาด ปิดและเปิด ................................................................................................ 155

Invalid driver (

ไดรเวอร ์ไม่ถูกต้อง) Press [OK] (กด [OK]) .................................................. 155

Rear door open (

ฝาด้านหลังเปิดอยู่) ................................................................................. 155

THWW

ix

background image

กระดาษติดในถาด 1 ดึงกระดาษที่ติดออก และกด OK ............................................................ 155
การพิมพ ์สองด้านด้วยตนเอง ใส่ถาด 1 กด OK ....................................................................... 156
กําลังทําความสะอาด .......................................................................................................... 156
ขนาดกระดาษที่ไม่คาดคิดในถาด <X> ใส่ <ขนาด> Press [OK] (กด [OK]) ............................... 156
ข้อผิดพลาด 49 ปิดและเปิด ................................................................................................ 156
ช่องเปิดอยู่ ....................................................................................................................... 156
ตลับหมึกพิมพ ์สีดําที่ไม่สนับสนุน Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดําเนินการต่อ) .......... 157
ตลับหมึกสีดําที่ไม่รองรับ .................................................................................................... 157
ตลับหมึกสีดําเหลือน้อย ...................................................................................................... 157
ตลับหมึกสีดําเหลือน้อยมาก ................................................................................................ 157
ติดตั้งตลับหมึกพิมพ ์สีดําที่ใช้แล้ว Press [OK] to continue (กด [OK] เพื่อดําเนินการต่อ) ......... 158
ติดตั้งตลับหมึกสีดํา ........................................................................................................... 158
นําวัสดุที่ติดมากับตลับผงหมึกในระหว่างการขนส่งออก ........................................................... 158
ป้อนด้วยมือ <SIZE> <TYPE> กด OK เพื่อใช้สื่อที่มี ................................................................ 158
พิมพ ์ผิด กด OK ................................................................................................................ 158
พิมพ ์ไม่สําเร ็จ กด OK หากยังผิดพลาดอยู่ ให้ปิดเคร ื่องก่อนเปิดใหม่ ........................................... 159
หน่วยความจําเหลือน้อย กด OK ........................................................................................... 159
อุปกรณ์สิ้นเปลืองของแท้ของ HP แล้ว .................................................................................. 159
เกิดข้อผิดพลาดที่อุปกรณ์ กด OK ........................................................................................ 159
เปลี่ยนตลับหมึกสีดํา .......................................................................................................... 160
ใส่กระดาษในถาด <X> <TYPE> <SIZE> ............................................................................. 160
ใส่ถาด 1 <PLAIN> <SIZE> / โหมดการทําความสะอาด OK เพื่อเร ิ่มต้น ..................................... 160
ใส่ถาด 1 <TYPE> <SIZE> กด OK เพื่อใช้สื่อที่มี .................................................................... 160
ใส่ถาด <X> กด [OK] เพื่อใช้สื่อที่มี ....................................................................................... 160

ป้อนกระดาษไม่ถูกต้อง หร ือกระดาษติด .................................................................................................................... 161

เคร ื่องพิมพ ์ไม่ดึงกระดาษ ..................................................................................................................... 161
เคร ื่องพิมพ ์ดึงกระดาษหลายแผ่น .......................................................................................................... 161
การป้องกันกระดาษติด ......................................................................................................................... 161

แก้ปัญหากระดาษติดขัด ......................................................................................................................................... 162

ตําแหน่งที่กระดาษติด .......................................................................................................................... 162
ดึงกระดาษที่ติดออกจากอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ......................................................................................... 163
แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 1 ............................................................................................................... 164
แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 2 ............................................................................................................... 166
แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3 ............................................................................................................... 168
การนํากระดาษที่ติดออกจากถาดกระดาษออก .......................................................................................... 169
แก้ปัญหากระดาษติดในบร ิเวณอุปกรณ์พิมพ ์สองด้าน ............................................................................... 169
แก้ปัญหากระดาษติดในบร ิเวณฟิวเซอร์ ................................................................................................... 170

ปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ ์ ....................................................................................................................................... 172

ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Windows) ..................................................................................... 172
ตรวจสอบการตั้งค่าประเภทกระดาษ (Mac OS X) ..................................................................................... 172
ตรวสอบสถานะตลับผงหมึก .................................................................................................................. 173

x

THWW

background image

พิมพ ์หน้าสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง ...................................................................................... 173
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลือง ...................................................................................... 173

พิมพ ์หน้าทําความสะอาด ...................................................................................................................... 173
ตรวจสอบความเส ียหายของตลับผงหมึก .................................................................................................. 173
ตรวจสอบกระดาษและสภาพแวดล้อมในการพิมพ ์ ..................................................................................... 174

ใช้กระดาษที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดของ HP ............................................................... 174
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมของอุปกรณ์ ................................................................................... 175

ตรวจสอบการตั้งค่างานพิมพ ์ ................................................................................................................. 175

ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode ........................................................................................ 175

ใช้ ไดรเวอร ์การพิมพ ์ที่ตรงกับงานพิมพ ์ของคุณมากที่สุด ........................................................................... 175

แก้ ไขปัญหาคุณภาพสําเนา ..................................................................................................................................... 177

ตรวจสอบส ิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร ์ ......................................................................... 177
ตรวจสอบการตั้งค่ากระดาษ .................................................................................................................. 178
ปรับข้อความหร ือรูปภาพให้ดีที่สุด ........................................................................................................... 178
การทําสําเนาแบบจรดขอบเต็ม ............................................................................................................... 179
ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ........................................ 179

แก้ ไขปัญหาคุณภาพการสแกน ............................................................................................................................... 181

ตรวจสอบส ิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร ์ ......................................................................... 181
การตั้งค่าความละเอียด ......................................................................................................................... 181
ตรวจสอบการตั้งค่าสี ............................................................................................................................ 182
ปรับข้อความหร ือรูปภาพให้ดีที่สุด ........................................................................................................... 182
ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ........................................ 183

การแก้ปัญหาการสแกนไปยังอีเมล์ ............................................................................................................................ 185

ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร ์ฟเวอร ์อีเมล ์ ..................................................................................................... 185
อีเมล ์ล้มเหลว ...................................................................................................................................... 185
ไม่สามารถสแกนได้ .............................................................................................................................. 185

การแก้ปัญหาการสแกนไปยังโฟลเดอร ์เคร ือข่าย .......................................................................................................... 186

การสแกนล้มเหลว ................................................................................................................................ 186

แก้ ไขปัญหาคุณภาพของแฟกซ์ ............................................................................................................................... 187

ตรวจสอบส ิ่งสกปรกและรอยเปื้อนที่กระจกของสแกนเนอร ์ ......................................................................... 187
ตรวจสอบการตั้งค่าความละเอียดในการส่งแฟกซ ์ ...................................................................................... 187
ปรับข้อความหร ือรูปภาพให้ดีที่สุด ........................................................................................................... 188
การตรวจสอบการตั้งค่าการแก้ ไขข้อผิดพลาด .......................................................................................... 188
ส่งไปยังเคร ื่องแฟกซ ์เคร ื่องอื่น ................................................................................................................ 189
ทําความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษและแผ่นแยกกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ........................................ 189
การตรวจสอบการตั้งค่าแบบเหมาะกับขนาดกระดาษ ................................................................................. 190
ตรวจสอบเคร ื่องแฟกซ ์ของผู้ส่ง .............................................................................................................. 190
ทดสอบวินิจฉัยแฟกซ ์ ........................................................................................................................... 191

เคร ื่องพิมพ ์ไม่พิมพ ์งานหร ือพิมพ ์ช้า ......................................................................................................................... 192

เคร ื่องพิมพ ์ไม่พิมพ ์งาน ........................................................................................................................ 192
เคร ื่องพิมพ ์พิมพ ์งานช้า ........................................................................................................................ 192

THWW

xi

background image

การแก้ปัญหาการพิมพ ์ที่เคร ื่องด้วย USB ................................................................................................................... 193

เมนูแฟลชไดรฟ์ USB จะไม่เปิดเมื่อคุณเสียบอุปกรณ์ USB ......................................................................... 193
ไฟล ์ไม่พิมพ ์จากอุปกรณ์เสร ิมที่จัดเก็บแบบ USB ...................................................................................... 193
ไฟล ์ที่คุณต้องการพิมพ ์ไม่ ได้แสดงรายการในเมนูแฟลชไดรฟ์ USB ............................................................ 193

แก้ ไขปัญหาการเชื่อมต่อโดยตรง .............................................................................................................................. 194
แก้ปัญหาเคร ือข่ายแบบใช้สาย .................................................................................................................................. 195

การเชื่อมต่อไม่ดี ................................................................................................................................... 195
เคร ื่องคอมพิวเตอร ์กําลังใช้ IP แอดเดรสที่ไม่ถูกต้องสําหรับเคร ื่องพิมพ ์ ....................................................... 195
เคร ื่องคอมพิวเตอร ์ไม่สามารถสื่อสารกับเคร ื่องพิมพ ์ ................................................................................. 195
เคร ื่องพิมพ ์ใช้การตั้งค่าลิงค ์และ Duplex สําหรับเคร ือข่ายไม่ถูกต้อง ........................................................... 196
โปรแกรมซอฟต ์แวร ์ใหม่อาจทําให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน ................................................................... 196
คอมพิวเตอร ์หร ือเวิร ์คสเตชั่นอาจตั้งค่าไม่ถูกต้อง ...................................................................................... 196
เคร ื่องพิมพ ์ถูกปิดใช้ หร ือการตั้งค่าเคร ือข่ายอื่นไม่ถูกต้อง ........................................................................... 196

การแก้ปัญหาเคร ือข่ายแบบไร้สาย ............................................................................................................................. 197

รายการตรวจสอบการเชื่อมต่อไร้สาย ....................................................................................................... 197
เคร ื่องพิมพ ์ไม่พิมพ ์งานหลังจากสิ้นสุดการกําหนดค่าไร้สาย ........................................................................ 197
เคร ื่องพิมพ ์ไม่พิมพ ์ และมีการติดตั้งไฟร ์วอลล ์อื่นบนคอมพิวเตอร ์ ............................................................... 198
การเชื่อมต่อไร้สายไม่ทํางานหลังจากย้ายเราเตอร ์ไร้สายหร ือเคร ื่องพิมพ ์ ....................................................... 198
ไม่สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร ์อื่นเข้ากับอุปกรณ์ไร้สาย ........................................................................... 198
เคร ื่องพิมพ ์ไร้สายสูญเสียการสื่อสารเมื่อเชื่อมต่อกับ VPN .......................................................................... 198
เคร ือข่ายไม่ปรากฏในรายการเคร ือข่ายไร้สาย ............................................................................................ 198
เคร ือข่ายไร้สายไม่ทํางาน ....................................................................................................................... 198
ทําการทดสอบการวินิจฉัยเคร ือข่ายไร้สาย ................................................................................................ 199
ลดคลื่นรบกวนบนเคร ือข่ายไร้สาย ........................................................................................................... 199

แก้ปัญหาซอฟต ์แวร ์เคร ื่องพิมพ ์กับ Windows ........................................................................................................... 200

ไม่มีไดรเวอร ์การพิมพ ์ปรากฏอยู่ในโฟลเดอร ์ Printer ............................................................................... 200
เกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดขึ้นระหว่างการติดตั้งซอฟต ์แวร ์ ................................................................... 200
เคร ื่องพิมพ ์อยู่ในโหมดพร้อม แต่ ไม่มีงานพิมพ ์ออกมา .............................................................................. 200

แก้ปัญหาซอฟต ์แวร ์เคร ื่องพิมพ ์กับ Mac OS X ........................................................................................................... 202

ไดรเวอร ์การพิมพ ์ไม่ ได้อยู่ในรายการ Print & Fax (พิมพ ์และโทรสาร) หร ือ Print & Scan (พิมพ ์และสแกน) ... 202
ชื่อเคร ื่องพิมพ ์ไม่ปรากฏในรายการเคร ื่องพิมพ ์ในรายการ Print & Fax (พิมพ ์และโทรสาร) หร ือ Print &

Scan (

พิมพ ์และสแกน) ........................................................................................................................ 202

ไดรเวอร ์การพิมพ ์ไม่ ได้ตั้งค่าเคร ื่องพิมพ ์ที่คุณเลือกไว้ในรายการ Print & Fax (พิมพ ์และโทรสาร) หร ือ Print

& Scan (

พิมพ ์และสแกน) โดยอัตโนมัติ .................................................................................................. 202

งานพิมพ ์ไม่ ได้ถูกส่งไปยังเคร ื่องพิมพ ์ที่ต้องการ ....................................................................................... 203
เมื่อเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล USB เคร ื่องพิมพ ์จะไม่ปรากฏในรายการ Print & Fax (พิมพ ์และโทรสาร) หร ือ

Print & Scan (

พิมพ ์และสแกน) หลังจากเลือกไดรเวอร ์ ............................................................................ 203

คุณใช้ ไดรเวอร ์การพิมพ ์ทั่วไปเมื่อใช้การเชื่อมต่อ USB ............................................................................... 203

ลบซอฟต ์แวร ์ (Windows) ...................................................................................................................................... 204
ลบซอฟต ์แวร ์ (Mac OS X) ...................................................................................................................................... 205

xii

THWW

background image

9

วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม ........................................................................................................................ 207

สั่งซื้อชิ้นส่วน อุปกรณ์เสร ิม และอุปกรณ์สิ้นเปลือง ...................................................................................................... 208
นโยบายของ HP เกี่ยวกับอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ ใช่ของ HP .......................................................................................... 208
เว็บไซต ์ต่อต้านสินค้าปลอมของ HP ........................................................................................................................... 208

ดัชนี ............................................................................................................................................................. 209

THWW

xiii

background image

xiv

THWW

background image

1