HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - เปลี่ยนตลับผงหมึก

background image

เปลี่ยนตลับผงหมึก

เมื่อตลับผงหมึกใกล้หมดอายุใช้งาน คุณจะได้รับพรอมต ์ให้สั่งซื้อมาสํารอง คุณสามารถดําเนินการพิมพ ์ต่อได้โดยใช้ตลับหมึกปัจจุบัน

จนกว่าการเกลี่ยผงหมึกจะไม่สามารถให้คุณภาพการพิมพ ์ที่ยอมรับได้อีกต่อไป

1

.

เปิดฝาปิดช่องใส่ตลับผงหมึก แล้วนําตลับผงหมึกเก่าออกมา

2

.

นําตลับผงหมึกใหม่ออกจากถุง นําตลับผงหมึกที่ใช้แล้วใส่ ในถุงดังกล่าว
เพื่อนําไปร ีไซเคิล

THWW

คําแนะนําในการเปลี่ยน 143

background image

3

.

จับตลับผงหมึกทั้งสองด้าน และเขย่าตลับผงหมึกเบาๆ เพื่อให้ผงหมึก
กระจายทั่วทั้งตลับ

ข้อควรระวัง:

อย่าสัมผัสตัวปิดหร ือพื้นผิวของลูกกลิ้ง

4

.

งอแถบด้านซ้ายของตลับหมึกจนกระทั่งแถบหลุดออกมา ดึงแถบจนกว่า
เทปทั้งหมดหลุดออกจากตลับหมึกพิมพ ์ ใส่แถบและเทปลงในกล่องใส่ตลับ
ผงหมึกเพื่อส่งกลับไปร ีไซเคิล

5

.

จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงร่องในเคร ื่องพิมพ ์ ใส่ตลับผงหมึกจนเข้าที่ แล้ว
ปิดฝาปิดตลับผงหมึก

6

.

การติดตั้งเสร ็จสมบูรณ์แล้ว นําตลับผงหมึกที่ใช้แล้วใส่ ในกล่องที่บรรจุ
ตลับผงหมึกใหม่มา สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับการร ีไซเคิล โปรดดูจากคู่มือ
การร ีไซเคิล

144

บท 7 การจัดการและบํารุงรักษา

THWW