HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

background image

สแกนไปยังแฟลชไดรฟ์ USB

1

.

วางเอกสารบนกระจกของสแกนเนอร ์หร ือใส่ ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

2

.

เส ียบแฟลชไดร ์ฟ USB เข้ากับพอร ์ตที่ด้านหน้าของเคร ื่องพิมพ ์

3

.

แตะปุ่ม

สแกน

ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

4

.

แตะหน้าจอ

สแกนไปยังไดรฟ์ USB

5

.

แตะปุ่ม

สแกน

เพื่อสแกนและบันทึกไฟล ์ เคร ื่องพิมพ ์จะสร้างโฟลเดอร ์ชื่อ HPSCANS ในไดรฟ์ USB และจะบันทึกไฟล ์ในรูป

แบบ .PDF หร ือ .JPG โดยใช้ชื่อไฟล ์ที่สร้างโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ:

เมื่อหน้าจอสรุปเปิดขึ้น คุณสามารถแตะเพื่อปรับการตั้งค่าได้

คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร ์ได้

70

บท 5 การสแกน

THWW