HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode

background image

ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode

เคร ื่องพิมพ ์นี้มีตัวเลือก EconoMode สําหรับการพิมพ ์เอกสารฉบับร่าง การใช้โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยลง แต่ก็จะ

ทําให้คุณภาพการพิมพ ์ลดลงเช่นกัน เมื่อต้องการปรับปรุงคุณภาพการพิมพ ์ ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่า EconoMode ถูกปิดใช้งาน

อยู่หร ือไม่

1

.

จากโปรแกรมซอฟต ์แวร ์ ให้เลือกตัวเลือก Print (พิมพ ์)

2

.

เลือกเคร ื่องพิมพ ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หร ือ การตั้งค่า

3

.

คลิกแถบ กระดาษ/คุณภาพ

4

.

ตรวจสอบว่าล้างกล่องกาเคร ื่องหมาย EconoMode แล้วหร ือไม่ หากมีการทําเคร ื่องหมายในกล่องกาเคร ื่องหมาย ให้คลิก

กล่องกาเคร ื่องหมายเพื่อเอาเคร ื่องหมายออก

HP

ไม่แนะนําให้ใช้ EconoMode ตลอดเวลา หากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปร ิมาณหมึกอาจเหลืออยู่นานเกินกว่าอายุของชิ้น

ส่วนในตลับผงหมึก หากคุณภาพการพิมพ ์เร ิ่มลดลง และไม่สามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับผงหมึก