HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - โปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน

background image

โปรแกรมซอฟต์แวร ์ ใหม่อาจทําให้เกิดปัญหาการใช้งานร่วมกัน

ตรวจสอบว่าติดตั้งโปรแกรมซอฟต ์แวร ์ใหม่อย่างถูกต้อง และใช้ ไดรเวอร ์การพิมพ ์ที่ถูกต้อง