HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - การตรวจสอบการตั้งค่าการแก้ไขข้อผิดพลาด

background image

การตรวจสอบการตั้งค่าการแก้ ไขข้อผิดพลาด

ตามปกติเคร ื่องพิมพ ์จะคอยตรวจหาสัญญาณในสายโทรศัพท ์ขณะที่กําลังส่งหร ือได้รับแฟกซ ์ หากเคร ื่องพิมพ ์พบข้อผิดพลาดใน

ระหว่างการรับส่งและการตั้งค่าการแก้ ไขข้อผิดพลาดตั้งเป็น

เปิด

เคร ื่องพิมพ ์สามารถแจ้งให้ส่งบางส่วนของแฟกซ ์ซํ้าใหม่อีกครั้งได้

ค่าที่ระบบตั้งไว้จากโรงงานสําหรับการแก้ ไขข้อผิดพลาดคือ

เปิด

คุณควรปิดตัวเลือกการแก้ ไขข้อผิดพลาด เฉพาะเมื่อคุณมีปัญหาในการส่งหร ือรับแฟกซ์ และต้องการยอมรับในข้อผิดพลาดของ

การส่ง การยกเลิกการทํางานตัวเลือกนี้จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการส่งหร ือรับแฟกซ ์จากต่างประเทศ หร ือคุณใช้การส่ง

ผ่านสัญญาณโทรศัพท ์ดาวเทียม

188

บท 8 การแก้ ไขปัญหา

THWW

background image

1

.

แตะปุ่ม การตั้งค่า ในหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเคร ื่องพิมพ ์

2

.

แตะเมนู

บร ิการ

3

.

แตะเมนู

บันทึกบร ิการแฟกซ ์

4

.

แตะปุ่ม

การแก้ ไขข้อผิดพลาด

และแตะปุ่ม

เปิด