HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - ตรวจสอบเครื่องแฟกซ์ของผู้ส่ง

background image

ตรวจสอบเครื่องแฟกซ์ของผู้ส่ง

ให้ผู้ส่งปรับการตั้งค่าความคมชัดบนเคร ื่องแฟกซ ์ที่ส่งให้เข้มขึ้น และส่งแฟกซ ์อีกครั้ง

190

บท 8 การแก้ ไขปัญหา

THWW