HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Mac OS X)

background image

พิมพ์บนทั้งสองด้านด้วยตนเอง (Mac OS X)

หมายเหตุ:

เคร ื่องพิมพ ์นี้มีคุณสมบัติการพิมพ ์สองด้านโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้เคร ื่องพิมพ ์นี้ในการพิมพ ์

สองด้านด้วยตนเองได้ในกรณีที่กระดาษไม่รองรับการพิมพ ์สองด้านโดยอัตโนมัติ หร ือส่วนการพิมพ ์สองด้านถูกปิดใช้งาน

1

.

ใส่กระดาษจํานวนมากพอลงในถาด 1 เพื่อให้เพียงพอกับงานพิมพ ์

2

.

บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

3

.

ในรายการดรอปดาวน์ Printer (เครื่องพิมพ์) ให้เลือกเคร ื่องพิมพ ์นี้

40

บท 3 พิมพ ์

THWW

background image

4

.

เลือกรายการดรอปดาวน์ Manual Duplex (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง)

5

.

คลิกกล่องกาเคร ื่องหมาย Manual Duplex (การพิมพ์สองด้านด้วยตนเอง) แล้วเลือกตัวเลือกการเข้าเล่ม

6

.

คลิกปุ่ม Print (พิมพ์) ทําตามคําแนะนําในหน้าต่างป๊อปอัปที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร ์ ก่อนที่จะใส่ปึกกระดาษกลับ

เข้าไป ในถาด 1 เพื่อพิมพ ์ด้านที่สอง

7

.

ไปที่เคร ื่องพิมพ ์ แล้วหยิบกระดาษเปล่าที่อยู่ในถาด 1 ออก

8

.

ใส่ปึกกระดาษที่พิมพ ์แล้วลงไป ในถาด 1 โดยให้ด้านที่พิมพ ์เสร ็จแล้วควํ่าลง และขอบด้านบนหันเข้าหาเคร ื่องพิมพ ์

9

.

หากข้อความปรากฏขึ้น ให้แตะปุ่มที่เหมาะสมบนแผงควบคุมเพื่อดําเนินการต่อ