HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - สร้างค่าล่วงหน้าสำหรับการพิมพ์ (Mac OS X)

background image

สร้างค่าล่วงหน้าสําหรับการพิมพ์ (Mac OS X)

ใช้ค่าล่วงหน้าสําหรับการพิมพ ์เพื่อบันทึกการตั้งค่าไดรเวอร ์เคร ื่องพิมพ ์ปัจจุบันสําหรับกลับมาเร ียกใช้การตั้งค่านั้นใหม่ ได้

1

.

บนเมนู File (ไฟล์) คลิกตัวเลือก Print (พิมพ์)

2

.

ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเคร ื่องพิมพ ์นี้

3

.

เลือกการตั้งค่าการพิมพ ์ที่คุณต้องการบันทึกเพื่อกลับมาใช้ใหม่

4

.

ในเมนู Presets (ค่าล่วงหน้า) คลิกตัวเลือก Save As... (บันทึกเป็น...) แล้วพิมพ ์ชื่อสําหรับค่าล่วงหน้า

5

.

คลิกปุ่ม OK