HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - พิมพ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติโดยใช้ Windows

background image

พิมพ์ทั้งสองด้านอัตโนมัติ โดยใช้ Windows

1

.

ในเมนู แฟ้ม ของโปรแกรมซอฟต ์แวร ์ ให้คลิก พิมพ์

2

.

เลือกเคร ื่องพิมพ ์ แล้วคลิกปุ่ม คุณสมบัติ หร ือ การตั้งค่า

28

บท 3 พิมพ ์

THWW

background image

3

.

คลิกแถบ ตกแต่ง

4

.

เลือกช่องทําเคร ื่องหมาย พิมพ์บนกระดาษทั้งสองด้าน (ด้วยตนเอง)
คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อพิมพ ์งาน

หมายเหตุ:

หากเคร ื่องพิมพ ์เป็นรุ่นแบบพิมพ ์สองด้านแต่มีเฉพาะตัว

เลือกการพิมพ ์สองด้านด้วยตนเองปรากฏขึ้น ส่วนการพิมพ ์สองด้านอาจ
ไม่ ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องในแถบ Device Settings (การตั้งค่า
อุปกรณ์) ของกล่องโต้ตอบ Printer Properties (คุณสมบัติ
เคร ื่องพิมพ ์) หร ือส่วนการพิมพ ์สองด้านไม่รองรับวัสดุพิมพ ์ชนิดนี้