HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์

background image

การเปลี่ยนการตั้งค่างานพิมพ์ที่ต้องการพิมพ์ทั้งหมดจนกว่าจะปิดโปรแกรมซอฟต์แวร ์

1

.

บนเมนู File (ไฟล์) ให้คลิกรายการ Print (พิมพ์)

2

.

ในเมนู Printer (เครื่องพิมพ์) เลือกเคร ื่องพิมพ ์นี้

3

.

จากรายการดรอปดาวน์การตั้งค่า ให้เปลี่ยนการตั้งค่าที่คุณต้องการ