HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - เว็บไซต์ต่อต้านสินค้าปลอมของ HP

background image

เว็บไซต์ต่อต้านสินค้าปลอมของ HP

ไปที่

www.hp.com/go/anticounterfeit

เมื่อคุณติดตั้งตลับผงหมึกของ HP แล้วข้อความบนแผงควบคุมแจ้งว่าตลับหมึกนั้น

ไม่ ใช่ของ HP ทาง HP จะช่วยตรวจสอบว่าตลับหมึกดังกล่าวเป็นของแท้หร ือไม่ พร้อมทั้งจะดําเนินขั้นตอนต่างๆ เพื่อแก้ปัญหา

ตลับผงหมึกของคุณอาจไม่ ใช่ตลับผงหมึก HP ของแท้ หากคุณสังเกตเห็นสิ่งต่อไปนี้

หน้าแสดงสถานะอุปกรณ์สิ้นเปลืองแสดงว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่ไม่ ใช่ของ HP

คุณพบปัญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพ ์ที่ใช้งานอยู่

ตลับหมึกพิมพ ์มีลักษณะต่างไปจากปกติ (ตัวอย่างเช่น บรรจุภัณฑ ์ไม่เหมือนบรรจุภัณฑ ์ของ HP)

208

บท 9 วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสร ิม

THWW